Новини

Общо събрание на членовете на БФКА, 16.05.2014 г. (петък), 16 ч. в гр. София, Министерство на младежта и спорта, бул "Васил Левски" 75, залата на ет. 5
24 април 2014

ДО
КЛУБОВЕТЕ – ЧЛЕНОВЕ
НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО
КАТЕРЕНЕ И АЛПИНИЗЪМ

ПОКАНА

Управителният съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете на сдружението на 16.05.2014г. (петък) от 16 ч. в гр. София, Министерство на младежта и спорта, бул “Васил Левски” 75, залата на ет. 5, при следния дневен ред:
1. Приемане отчет за дейността на БФКА за 2013г.
2. Приемане финансов отчет на БФКА за 2013г.
3. Приемане бюджет на БФКА за 2014г.
4. Освобождаване на член на УС на основание чл. 16, ал. 2 от Устава на БФКА и освобождаване на същия член на УС и в качеството му на Председател.
5. Избиране на нов член на УС и на нов Председател.
6. Промени в Устава на БФКА.

ОС ще се проведе и решенията ще се вземат в съответствие с изискванията на чл. 28, ал. 1 ЗЮЛНЦ, като всеки от членовете на БФКА ще има право на един глас при вземането на решенията и следва да бъде представляван в ОС от едно лице. Съобразно разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от Устава на Федерацията, УС на всеки клуб – член на БФКА следва да проведе свое заседание и да избере по един делегат-представител на клуба за участие в насроченото ОС. Легитимността на делегатите ще се удостоверява с писмено решение на УС на клуба, подписано от председателя на заседанието на УС и от протоколчика, и подпечатано. Документът може да се представи предварително в офиса на БФКА или на място при регистрацията в Общото събрание. Мандатната комисия не е упълномощена да прави изключения.

Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са публикувани в сайта на БФКА на 24-ти април 2014 г.

Пътните и дневните на делегатите са за сметка на клубовете.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 11 от Устава на БФКА събранието се отлага с един час и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред.


С УВАЖЕНИЕ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/КИРИЛ РУСЕВ/София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF