Новини

Устав на ФБАК - проект за промени от Тодор Тодоров
16 юни 2005Защо няколко години подред сме свидетели на трудна работа във УС и ФБАК? На първо място, защото ФБАК има нужда от промяна на структурата си. Повечето проблеми досега са идвали точно заради несъвършенства в нея. Защото не е лошо да се спре с играта на “дай си ми куклите, на си ти парцалките”. И не е трудно да си изберем работеща структура. И не е нужно да си я измисляме. Ще се опитам да я обясня накратко:

Нека да разгледаме ФБАК като собственост на членовете си – клубовете, а тях пък като собственост на техните членове – катерачи, алпинисти, раладжии, пиещи бира или практикуващи комбинация от горните дейности. Тези собственици представляват върховния орган на управление. Той трябва да се занимава с:

- Определяне на политиките на ФБАК, така че те да са в унисон с разбиранията на неговите “собственици”
- Избор на ефективни органи за оперативно управление, които да следват тези политики
- Разделяне на оперативни от контролни функции заради конфликт на интереси (член на контролен орган да е оперативно управляващ – ако член на УС е председател на комисия)На първо място ние трябва да знаем какво искаме от нашата “собственост” (ФБАК), а на второ – на кой може да се доверим да я управлява. Понеже Общото събрание е тромаво за оперативни решения – да си изберем контролен орган, който да ни представлява и да се грижи за интересите ни. Добра идея за контролен орган е Управителен (контолен) съвет – неговите членове могат да бъдат дори “външни” за ФБАК, стига ние да им вярваме. И понеже по същество това е контролен орган – за да контролира дали Председателя и посочените от него и одобрени от ОС председатели на комисии изпълняват добре нашите желания, изразени посредством политиките ни, то няма особена нужда избирането да е едновременно с него, нещо повече членовете му могат да бъдат подменяни частично през определен период от време. Това би осигурило и приемственост.

Поради многото дейности, които са събрани под шапката на ФБАК е добре те да имат различни оперативни ръководители, специалисти в отделните области – това са хората, които отговарят съответно за ски-алпинизъм, спортно катерене и т.н. – ние решаваме преди на Общо събрание това кои дейности да развиваме. Това всъщност са хората, които работят заедно с Председателя по оперативни проблеми в отделните области. Как си представям на практика нещата:

1. Общото събрание решава кои дейности и как иска те да бъдат развити
2. Избира контролен орган – Управителен съвет, в чиито правомощия е делегирането на оперативните отговорности
3. Избира Председател
4. Председателя предлага отговарящите за отделните области (комисари) и Общо събрание или Управителния съвет казват ДА или НЕ
5. За да се засили смисъла на УС (КС) – нов може да се избира по средата на всеки председател (може изцяло или пък - за да се запази приемствеността - частично)
6. Контролът на оперативната дейност се извършва на събрания на УС (КС), на които Председателя заедно с “комисарите” дава отчет по напредъка по различните инициативиС други думи – по важно е да се промени устава – в него да се добавят ясни и категорични изисквания към всеки един член на управлението, както и правата му. Какво налага това:

Например ФБАК разчита на помощта на държавата, за да развива определена дейност. За целта е необходимо да се представи бюджет и да се защити пред ММС. Наивно е да се смята, че председателя ще е убедителен и ще разбира от всички дейности! Ето затова са му необходими специалисти в отделните области и трябва да може да работи оперативно с тях (това е нещо, което липсва в момента) – и най-добре те да бъдат назначавани по негова инициатива.

Разликите със сегашното състояние:

  сега предложение
Общо събрание Върховен орган Върховен орган
Управителен съвет Управителен орган Делегира права, Контролен орган
Председател Координира УС Оперативно управление, координира “комисарите”
“Комисари” Неизяснено Оперативно управление на дейностите

Като обобщение мога да кажа, че в този случай търсим за Председател някой, който най-вече ще се нагърби с намирането на правилните хора, на които ще се доверява в отделните области на влияние на ФБАК. Те ще бъдат авторитетните експерти, които ще осъществяват конкретните политики и които ще защитават правотата си пред УС (КС) и ще предлагат необходимата експертиза пред ММС. Така търсенето ни ще се ограничи върху личност с приемливи качества на мениджър, а не на ГУРУ, което е способно да обуздае интересите на 11 души, членове на УС.

Допълнения:

§ Човекът в офиса да взима добра заплата и да има повече правомощия

§ В комисиите по отделните дейности да има представители на отделни клубове, които имат интерес. Заседанията да са публични, да са предварително обявени. Могат да са на гости на някой клуб
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА

Глава втора
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Органи

Чл.9.(1) Върховен орган на федерацията е общото събрание.

(2) Управителен орган е управителният съвет.

(3) Дейността на управителния съвет се ръководи и координира от председателя на федерацията.

Общо събрание

Чл.10.(1) Общото събрание се състои от делегати на клубовете-членове на федерацията, избрани с решение на техния управителен орган.

(2) Почетните членове на федерацията вземат участие в работата на общото събрание без право на глас, освен ако са избрани за делегати съобразно предходната алинея.

Чл.11 Управителният съвет определя представителството на клубовете съобразно броя на техните индивидуални членове. В случаите, когато събранието се свиква от съда, то се провежда съобразно представителството на последното редовно проведено общо събрание.

Чл.12 Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички делегати, редовно избрани от компетентните управителни органи на клубовете, които членуват във федерацията. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и делегати да се явят.

Чл.13 Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на федерацията в населеното място, в което се намира седалището на федерацията. Ако в последния случай управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните лица или натоварено от тях лице.

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(3) Поканата се обнародва в „Държавен вестник" и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на федерацията, най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл.14 Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите делегати, освен ако в закона или устава е предвидено друго.

(2) Решенията по чл.15, ал.1, т.т.1 и 7 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите делегати.

(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.Права на общото събрание

Чл.15 (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва устава;

2. приема вътрешни актове за организацията и дейността на федерацията;

3. приема и изключва членове;

4. взема решения за откриване и закриване на клонове;

5. взема решения за участие в други организации;

6. взема решения за преобразуване или прекратяване на федерацията;

7. приема основните насоки и програма за дейността на федерацията; определя броя и вида на комисиите – помощни органи за оперативното управление

8. избира и освобождава председателя заедно с предложените от него председатели на отделните комисии

9. избира и освобождава членове на управителния съвет;

10. приема бюджета на федерацията;

11. взема решения относно дължимостта, размера и срока за плащане на годишния и встъпителен членски внос и на имуществените вноски

12. приема отчета за дейността на управителния съвет на федерацията;

13. отменя решенията на другите органи на федерацията, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на федерацията.

14. взема и други решения, предвидени в устава.

(2) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи и членовете на федерацията.

(3) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава. Споровете могат да бъдат повдигани пред съда от всеки член на федерацията или на управителния съвет в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от вземане на решението.Управителен съвет

Чл.16. Управителният съвет се състои най-малко от девет лица, които се избират за срок от три години. За негови членове могат да бъдат избирани и лица, които не членуват в клубовете-членове на федерацията.

На всеки три години се сменят поне трима от членовете на управителния съвет

Никой член на УС не може да има повече от три последователни мандата

Председателя на федерацията е член на УС


Правомощия на управителния съвет

Чл.17. Управителният съвет:

1. Никой член на УС не може да е председател на комисия по смисъла на чл 15 (1), точка 7 (моята номерация)


2. представлява федерацията и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

3. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;

4. овластява председателя да представлява федерацията пред трети лица.

5. сдружението се представлява от председателя и зам. председателя заедно и поотделно.

6. назначава изпълнителен секретар на федерацията , определя неговите правомощия, задължения и възнаграждение

7. разпорежда се с имуществото на федерацията при спазване изискванията на устава;

8. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;

9. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на федерацията;

10. определя реда и организира извършването на дейността на федерацията, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;

11. определя адреса на федерацията;

12. определя организацията на администрацията на федерацията, реда за назначаване на лица и размера на възнагражденията;

13. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

14. изпълнява задълженията, предвидени в устава.

Заседания на управителния съвет

Чл.18(1) Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя, а при негово отсъствие - от изпълнителен секретар на федерацията - не по-рядко от веднъж на 2 (два) месеца. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от неговите членове. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет.

(2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

Решения на управителния съвет

Чл.19 (1) Решенията на управителния съвет се вземат с мнозинство от присъстващите.

(2) Решенията по чл.17, т.т.6 и 9, както и за определяне на ликвидатор, се вземат с мнозинство от всички членове на съвета.

(3) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на съвета.

(4) Решенията на управителния съвет, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на федерацията, отправено в едномесечен срок от узнаването им,но не по-късно от една година от вземане на решението.

(5) Заседанията на Управителния съвет са открити и неговите решения са публично достояниеПредседател

Чл.20. (1) Председателят не може да бъде избиран за повече от два мандата последователно.

(2) Председателят решава всички въпроси във връзка с осъществяване дейността на федерацията, които съгласно устава не спадат в дейността на друг орган.

Председател-задължения

Чл.21. (1) След изтичане на всяко тримесечие изготвя заедно с председателите на комисиите по смисъла на чл 15 (1), т-ка 7 доклад за дейността на сдружението и финансов отчет за периода. Отчетите трябва да се разгледат на заседание на Управителния съвет най-късно 1 месец след изтичането на отчетния период.

(2) След края на всяка финансова година предоставя на Управителния съвет в двумесечен срок доклад за дейността на сдружението и финансов отчет за изтеклата година.

(3) Отчетите се предоставят за разглеждане на членовете на Управителния съвет най-късно една семица преди заседанието, на което ще се разглеждат.

Помощни органи

Чл.22. По решение на управителния съвет могат да се създават комисии като помощни органи на федерацията, които не са юридически лица и осъществяват дейността си в съответствие с настоящия устав и правилник, приет от общото събрание. – това да е задължение на ОС по предложение на кандидата за Председател като част от неговата оперативна стратегия за управление на дейността

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF