Новини

Устав на ФБАК - проект за промени от Владимир Владов
09 юни 2005



До ФБАК

Становище и предложения за промени в Устава на сдружението от Владимир Владов, АК”Планинец”.



Уважаеми господа,

С настоящия проекто-устав, правя конкретни предложения за промени /новите текстове – в червено/, а зачеркнатите текстове – стари разпоредби от сега действащия устав, които предлагам да отпаднат.

Предложенията ми са мотивирани от следното:

1. Досега не съществуват ясни правила относно избора, мандата и прекратяване правомощията на Управителния съвет и неговите членове. Това довежда до спорни моменти, които с настоящия проекто-устав ще се изяснят.

2. Относно членството на физически лица – от една от формулировките става ясно, че ФБАК е сдружение обединяващо не физически лица, а алпийски клубове. Предложението ми е това изрично да се конкретизира с текста, че физическите лица ще членуват във федерацията посредством членство в алпийски клуб, приет по установения ред за член на федерацията.

3. По отношение на предложените от УС промени съм съгласен с тях, с изключение на встъпителния членски внос. По принцип това се прави за да се компенсират разходите по някаква процедура по приемането на нов член/подразбира се алпийски клуб/. Ако при ФБАК те се свеждат до вписване в разни книги смятам за безпредметно такова искане. А по отношение на встъпителен внос за физически лица –това за въпрос от компетенцията на Алпийските клубове, в които членуващите постъпят. Считам, че от физически лица втъпителен внос към ФБАК не следва да се изисква.



Моля да имате впредвид, че това е мое лично мнение и предложенията ми не обвързват по къкъвто и да било начин АК”Планинец”.

С уважение: Вл.Владов




МОТИВИТЕ ЗА ПРОМЕНИТЕ СА В СИНЬО

УСТАВ
на сдружение с нестопанска цел
”ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АЛПИЙСКИ КЛУБОВЕ”

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл.1.
(1) ФЕДЕРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АЛПИЙСКИ КЛУБОВЕ, наричана по-нататък "федерацията", е доброволно и независимо сдружение с нестопанска цел на алпийските клубове в страната.
(2) Федерацията координира развитието, практикуването и администрирането на алпинизма на национално ниво съобразно разпоредбите на българското законодателство.
(3) Федерацията представлява алпийските клубове пред държавата и съответните международни организации.
(4) Федерацията продължава дейността и традициите на Българския планински клуб, основан през 1929 г., който по-късно е преименуван в Български алпийски клуб, а след това - в Българска федерация по алпинизъм.

Наименование

Чл.2. Наименованието е "ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АЛПИЙСКИ КЛУБОВЕ", а в съкращение – “ФЕДЕРАЦИЯ БАК” или “ФБАК”.

Седалище и адрес

Чл.З. Седалището е София, а адресът на управление - София, район “Средец”, бул. Васил Левски 75.

Цели и средства

Чл.4.
(1) Целите на федерацията са:

1. Подпомагане развитието, насърчаване и популяризиране на алпийските и планинарските дейности във всичките им форми и състезателни разновидности;

2. Координиране на подготовката и повишаване квалификацията на индивидуалните членове на клубовете-членове на федерацията и други лица по алпийски и планинарски дейности;

3. Организиране, подпомагане и финансово осигуряване на спортни проучвания;

4. Съдействие на членовете на федерацията и на други организации и лица във връзка с прояви за опазването на и достъпа до алпийските обекти, природата и природните забележителности на България и

5. Установяване и осъществяване на взаимодействие с други национални и международни организации със сходни цели и дейност.

(2) За постигане целите по ал.1 федерацията организира и провежда различни спортно-състезателни прояви, подпомага участието на своите членове в национални и международни алпийски прояви.
(3) Федерацията организира събирането и разпространяването на информация за проявите по предходната алинея и за забележителни теоретични и практически постижения в алпийските и планинарските дейности.

Дейност в обществена полза

Чл.5. Федерацията ще осъществява дейност на спортна федерация в съответствие с разпоредбите на Закона за физическото възпитание и спорта за развитието и практикуването на алпийските спортове и дейности в страната.

Предмет на стопанска дейност

Чл.6.
(1) Федерацията организира и осъществява обучение на членовете на клубовете, които членуват в нея, както и на други лица по алпийски и планинарски дейности, предоставя услуги за организиране и провеждане от други организации на алпийски прояви.
(2) Приходите от дейностите по ал.1 се използват за постигане целите на федерацията. Срок

Чл.7. Федерацията се учредява за неопределен срок.

Глава втора
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Органи

Чл.8.
(1) Върховен орган на федерацията е Общото събрание.
(2) Управителен орган е управителният съвет.
(3) Дейността на управителния съвет се ръководи и координира от председателя на федерацията. Това е ясно от поста и правомощията му.

Общо събрание

Чл.9.
(1) Общото събрание се състои от делегати на клубовете-членове на федерацията, избрани с решение на компетентния им управителен орган.
(2) Почетните членове на федерацията вземат участие в работата на общото събрание без право на глас, освен ако са избрани за делегати съобразно предходната алинея.

Права на общото събрание

Чл.10.
(1) Общото събрание:

1. изменя и допълва устава;

2. приема вътрешни актове за организацията и дейността на федерацията;

3. избира и освобождава председателя и другите членове на управителния съвет по предвиден в този Устав ред – препраща към установената процедура в устава;

4. приема и изключва членове;

5. взема решения за откриване и закриване на клонове;

6. взема решения за участие в други организации;

7. взема решения за преобразуване или прекратяване на федерацията;

8. приема основните насоки и програма за дейността на федерацията;

9. приема бюджета на федерацията;

10. взема решения относно дължимостта и размера на годишния членски внос и на имуществените вноски;

11. приема отчета за дейността на управителния съвет на федерацията;

12. отменя решенията на другите органи на федерацията, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на федерацията и

13. взема и други решения, предвидени в устава.

(2) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи и членовете на федерацията.
(3) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава. Споровете могат да бъдат повдигани пред съда от всеки член на федерацията или на управителния съвет в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от вземане на решението.

Свикване на общото събрание

Чл.11.
(1). Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на федерацията в населеното място, в което се намира седалището на федерацията. Ако в последния случай управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните лица или натоварено от тях лице.

В случай, че в двумесечен срок от изтичането на мандата на Управителният съвет, Общо събрание не е свикано от оправомощените да направят това субекти, всеки клуб, член на сдружението има право самостоятелно да свика по предвидения ред Общо събрание за избиране на нов състав на съвета. – като изключение са разширява възможноста, в този важен случай, за свикване на ОС без да е необходимо 1/3 от членовете, защото е доста скъпо и сложно да се открият тези клубове.

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(3) Поканата се обнародва в „Държавен вестник" и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на федерацията, най-малко един месец преди насрочения ден.

Кворум

Чл.12. Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички делегати, редовно избрани от компетентните управителни органи на клубовете, които членуват във федерацията. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и делегати да се явят.

Гласуване

Чл.13.
(1) Всеки клуб, който членува във федерацията, избира един или повече делегати за общото събрание съобразно норма на представителство, определена по предвидения в устава ред.
(2) Управителният съвет определя представителството на клубовете съобразно броя на декларираните от компетентните им управителни органи техни индивидуални членове, но броят им не може да надвишава броя на индивидуалните членове, платили членски внос за годината, в която се провежда общото събрание. Като уставно потвърждение на сегашното условие за броя на членовете, делегатие и определената им квота. В случаите, когато събранието се свиква от съда, то се провежда съобразно представителството на последното редовно проведено общо събрание.

Вземане на решения

Чл.14.
(1) Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите делегати, освен ако в закона или устава е предвидено друго.
(2) Решенията по чл.10, ал.1, т.т.1 и 7 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите делегати.
(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Управителен съвет

Чл.15. (1)Управителният съвет се състои най-малко от девет лица. , които се избират за срок от три години. За негови членове могат да бъдат избирани и лица, които не членуват в клубовете-членове на федерацията.



Процедура по избиране досега процедурни правила липсват



Чл.15а. (1)Общото събрание на сдружението избира Председател на управителния съвет. Дава се възможност на ОС да предложи и избере Председателя на УС

(2)Заместник председателя и членовете на Управителният съвет се предлагат от избраният за председател, които лица Общото заседание одобрява посредством гласуване. Дава се възможност на Председателя да избере свой екип. Но който ОС да одобри

(3) При две отхвърлени предложения на Председателя за членове на състава на Управителния съвет, Общото събрание предлага нов Председател на управителния съвет. При неодобрение от ОС и невъзможност председателя да предложи подходящи хора, е необходим нов избор на Председател на УС.



Мандат.

Чл.15б. (1)Членовете на Управителният съвет се избират за срок от три години.
Систематичното мясно на отпадналия текст от разпоредбата на чл.15





Предсрочно прекратяване правомощията на Управителния съвет и отделни негови членове Необходими са ясни правила за тези случаи, досега неуредени от Устава.

Чл.15в. (1)Ако Председателят или неговия заместник поискат от Управителния съвет да бъдат освободени от тази длъжност, Управителния съвет е длъжен незабавно да свика Общо събрание. Председателя и заместникът му имат представителна власт и са, първия предложен и избран, а втория одобрен от ОС, така че от изключителната компетенция на ОС е да избере/одобри нови такива.

(2) Не бъде ли свикано в двумесечен срок, Председателят или неговия заместник могат самостоятелно да свикат Общо събрание. Възможност на двамата да подават оставки при нежелание на УС да свика ОС.

(3)При освобождаване на Председателя правомощията на Управителния съвет се прекратяват предсрочно и Общото събрание определя нов състав на съвета по предвидения в устава ред. ОС е дало мандат на Председателя, като той самия си е избрал УС. След като Председателя е освободен, на новия председател следва да се даде възможност да си подбере екип. Така няма да се противоречи и на чл15а ал.2

(4)При освобождаване на, Управителния съвет запазва правомощията си до края на мандата и Общото събрание определя нов Заместник председател по предложение на Председателя. Тъй като Заместник-Председателя не се избира от ОС, а се одобрява по предложение на Председателя, чиито мандат не е нарушен, е редно да му се даде възможност да посочи друг, ОС е необходимо да одобри, защото Заместник председателя ще има представителна власт.

(5)В случай, че друг член от състава на Управителния съвет поиска да бъде освободен или изпадне в невъзможност да изпълнява функциите си, с решение на Управителния съвет, същия се освобождава от длъжноста. Не е толкова важна промяната, че да изисква скъпата и продължителна процедура по свикване на ОС.

(6)Ако по реда на предходната алинея членовете на Управителния съвет биха станали по-малко от девет души, съветът свиква Общо събрание за избор на нов член. Продиктувано е от невъзможността да се формира кворум при вземане на решения от УС.



Правомощия на Управителния съвет

Чл.16. Управителният съвет:

1. представлява федерацията и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;

3. разпорежда се с имуществото на федерацията при спазване изискванията на устава;

4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;

5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на федерацията;

6. определя реда и организира извършването на дейността на федерацията, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;

7. определя други адреси за връзка с федерацията, различни от този по съдебна регистрация. Възможност която да се използва допълнително само при явна необходимост;

8. определя организацията на администрацията на федерацията, реда за назначаване на лица и размера на възнагражденията;

9. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

10. изпълнява задълженията, предвидени в устава.

Председател и заместник председател на Управителния съвет

Чл.17.(1) Председателят и заместник председателя не може да бъде избиран не могат да бъдат избирани за повече от два мандата последователно.
(2) В първото заседание след избиранито си, Управителният съвет е длъжен да овласти председателя и заместник председателя да представляват федерацията пред трети лица. Според досега действащото законодателство на корпоративно устроени юридически лица, когато закона предвижда като представляващ лицето да е КОЛЕКТИВЕН ОРГАН, в случая УС, то на УС е делегирано правото да избере измежду членовете си кои да имат представителна власт. Защото УС не у КОНСУЛТАТИВЕН ОРГАН към Председателя, а орган на УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ. И за да не ходят например всички членове на УС в банката например когато трябва да се нареди плащане, следва да се овластят лица които да правят това, в нашия случай Председателя или Заместника. – но те се вписват в съдебния регистър, за разлика от обикновените пълномощници.
(3) Председателят решава всички въпроси във връзка с осъществяване дейността на федерацията, които съгласно устава не спадат в дейността на друг орган.
(4) В първото заседание след избиранито си Управителния съвет може да реши разпореждане със средства до какъв размер, Председателят и заместник председателят извършват самостоятелно, над който това става с разрешение на Управителния съвет. Управителният съвет избира заместник-председател от своите членове и определя начина на представляване на федерацията в отсъствие на председателя. Това е диспозитивна възможност за контрол от страна на УС върху действията на двамата представляващи.

(5)Протоколът от заседанието на Управителния съвет, съдържащ приетите по предходната алинея ограничения се представя за вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Софийски градски съд едновременно с протокола от заседанието на Общото събрание за избор на Управителен съвет, в противен случай ограниченията нямат действие спрямо трети лица, но Председателят и заместник председателят отговарят имуществено пред федерацията. По този начин се гарантират трети лица и УС, че няма да се извършват неправомерни действия от страна на двамата представляващи, като се предвижда изрична санкция за виновните.

Заседания на управителния съвет

Чл.18.
(1) Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя, а при негово отсъствие - от заместник-председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от неговите членове. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет.
(2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

Решения на управителния съвет

Чл.19.
(1) Решенията на управителния съвет се вземат с мнозинство от присъстващите.
(2) Решенията по чл.16, т.т.З и 6, както и за определяне на ликвидатор, се вземат с мнозинство от всички членове на съвета.
(3) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на съвета.
(4) Решенията на управителния съвет, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на федерацията, отправено в едномесечен срок от узнаването им,но не по-късно от една година от вземане на решението.

Помощни органи

Чл.20. По решение на управителния съвет могат да се създават комисии като помощни органи на федерацията, които не са юридически лица и осъществяват дейността си в съответствие с настоящия устав и правилник, приет от общото събрание.

Глава трета
ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Членуване

Чл.21.
(1) Членуването във федерацията е доброволно. Физическите лица членуват във федерацията посредством членство в алпийски клуб, приет по установения ред за член на федерацията. В пълен синхрон с чл.1 ал.1 от Устава. Иначе как физическите лица - индивидуални членове биха участвали в заседания на ОС при квотен принцип /а по закон това е едно от най важните членствени права/. Нищо ново не се предлага но това според мен е нужна конкретизация.

(2) Всеки алпийски клуб, регистриран като сдружение с нестопанска цел, въз основа на решение на компетентния управителен орган подава молба чрез управителния съвет до общото събрание, в която заявява, че приема условията на устава на федерацията и се задължава да го спазва.
(3) Молбата за приемане се разглежда на първото заседание на общото събрание след постъпването й в управителния съвет.
(4) Общото събрание избира за почетни членове известни спортисти и деятели, които имат значителен принос към развитието на алпинизма и дейността на федерацията. Почетните членове не дължат членски внос.

Членски права и задължения

Чл.22.
(1) Всеки член има право да участва в управлението на федерацията, да се ползва от нейното имущество и от резултатите от дейността й по ред, определен с решение на общото събрание.
(2) Всеки член има право да бъде информиран за дейността на федерацията, да преглежда протоколите от заседанията на управителния съвет и да поставя в писмена форма въпроси, на които управителният съвет е длъжен да даде писмен отговор в срок от 45 дни. (3) Всеки член е длъжен да плаща членски внос и да прави имуществени вноски в съответствие с решението на общото събрание.
(4) За задълженията на федерацията членът отговаря до размера на направените или дължими имуществени вноски. Членовете не отговарят за задълженията на федерацията.

Прекратяване на членството

Чл.23.
(1) Членството се прекратява:

1. с едностранно волеизявление до федерацията;

2. с прекратяването на федерацията;

3. при отпадане.

(2) Отпадането поради невнасяне установените членски внос и имуществени вноски се констатира с решение на управителния съвет, което може да бъде обжалвано пред общото събрание.
(3) Платеният членски внос и направените имуществени вноски от напуснал или отпаднал член не се връщат.

Глава четвърта
ИМУЩЕСТВО. ОТЧЕТНОСТ

Чл.24.
(1) Федерацията набира средствата, които са необходими за осъществяване на нейните дейности, от членски внос и имуществени вноски, както и от дарения и завещания от местни и чуждестранни юридически и физически лица.
(2) Размерът на членския внос за всяка календарна година и срокът за внасянето му се определят с решение на управителния съвет съобразно декларирания брой на индивидуалните членове на всеки клуб-член на федерацията.
(3) Размерът на имуществените вноски и начинът на внасянето им се определят с решение на общото събрание, което се взема с мнозинство от всички редовно избрани делегати от клубовете-членове на федерацията.

Разходване на имущество

Чл.25.
(1) федерацията може безвъзмездно да разходва имущество само за постигане на целите, определени в устава.
(2) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на федерацията по ред и съгласно правила, които се определят и обявяват от общото събрание.
(3) За безвъзмездно разходване на имущество е необходимо мотивирано решение, взето от управителния съвет с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:

1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;

2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;

3. юридически лица, финансирали федерацията до 3 години преди датата на вземане на решение;

4. юридически лица, в които посочените лица в т.1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

(4) Федерацията не може да сключва сделки с лицата по ал.3,т.1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на федерацията или са сключени при публично обявени общи условия.

Задължение за водене на книги

Чл.26.
(1) федерацията е длъжна да води книги за протоколите от заседанията на общото събрание и управителния съвет. Ръководещият заседанието на съответния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на неговото съдържание.
(2) федерацията изготвя веднъж годишно доклад за дейността си, който трябва да съдържа данни относно:

1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на федерацията и постигнатите резултати;

2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

3. финансовия резултат.

(3) Председателят на федерацията представя за публикуване в бюлетина на централния регистър при Министерството на правосъдието съобщение за изготвянето на доклада по ал.2, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него.

Проверка на дейността от експерт-счетоводител

Чл.27. федерацията осигурява поне веднъж годишно извършването на проверка на дейността си от лицензиран експерт-счетоводител.

Глава пета
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА

Прекратяване

Чл.28. Федерацията се прекратява: 1. с решение на общото събрание; 2. с решение на окръжния съд по седалището в случаите и по реда, предвидени в закона.

Ликвидация

Чл.29.
(1) При прекратяване на федерацията се извършва ликвидация. Тя се извършва от управителния съвет или от определено от него лице.
(2) Ако ликвидатор не е определен по реда на предходната алинея, както и в случаите на прекратяване с решение на съда, той се определя от окръжния съд по седалището на федерацията.

Имущество след ликвидация

Чл.30.
(1) Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.
(2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал.1, то се предава на общината, в която е седалището на федерацията. Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на сдружението юридическо лице с нестопанска цел.

Заличаване на федерацията

Чл.31. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на федерацията от Софийски градски съд.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен.

Този устав е приет от общото събрание на “БЪЛГАРСКИ АЛПИЙСКИ КЛУБ”, проведено в София на 12.05.2001 г. и отменя устава, приет от учредителното събрание от 27.02.1993г., с изменения от 21.12.1996г. и 18.12.1999г. Настоящият препис от устава на федерацията съдържа всички изменения към 12 май 2001г.



София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF