Новини

Устав на ФБАК - проект на Управителния съвет на ФБАК.
09 юни 2005

Текст в синьо – ново предложение

Текст в зелено – текст от сегашния Устав, записан на ново място

Текст в червено – текста да отпадне

Текст в оранжево – мотиви за промяна

(Моля да бъда извинена от членовете на Управителния съвет в случай че съм неточна или субективна в някои формулировки на мотивите – за съжаление нямаше практическа възможност на заседанието на Управителния съвет да се запише точно всичко! Дора Маринова)

 

 

 

УСТАВ
на сдружение с нестопанска цел

”ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АЛПИЙСКИ КЛУБОВЕ”

 

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл.1.(1) ФЕДЕРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АЛПИЙСКИ КЛУБОВЕ, наричана по-нататък "федерацията", е доброволно и независимо сдружение с нестопанска цел на алпийските клубове в страната.

(2) Федерацията координира развитието, практикуването и администрирането на алпинизма алпийските дейности и спортове на национално ниво съобразно разпоредбите на българското законодателство.

(считаме, че по този начин по-пълно се описва дейността на ФБАК)

(3) федерацията представлява алпийските клубове пред държавата и съответните международни организации.

(4) федерацията продължава дейността и традициите на Българския планински клуб, основан през 1929 г., който по-късно е преименуван в Български алпийски клуб, а след това - в Българска федерация по алпинизъм.

Наименование

Чл.2. Наименованието е "ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АЛПИЙСКИ КЛУБОВЕ", а в съкращение – ФЕДЕРАЦИЯ БАК” или “фбак”.

Седалище и адрес на управление

(допълнение по съвет на адвоката на ФБАК – във връзка с привеждането на Устава в по-добра юридическа форма)

Чл.3. Седалището е София, район “Средец”, а адресът на управление - София, бул. Васил Левски 75.

(промяна по съвет от адвоката на ФБАК – във връзка с привеждането на Устава в по-добра юридическа форма)

 

Цели и средства

Чл.4.(1) Целите на федерацията са:

1. Подпомагане развитието, насърчаване и популяризиране на алпийските и планинарските дейности във всичките им форми и състезателни разновидности;

2. Координиране на подготовката и повишаване квалификацията на индивидуалните членове на клубовете-членове на федерацията и други лица по алпийски и планинарски дейности;

Федерацията организира, координира и осъществява обучение на членовете на клубовете, които членуват в нея, както и на други лица по алпийски и планинарски дейности, предоставя услуги за организиране и провеждане от други организации на алпийски прояви.

(смятаме, че двата текста се повтарят се по смисъл, затова остава само единия с допълнението)

 

3. Организиране, подпомагане и финансово осигуряване на спортни научни и други проучвания;

(в дейността си ФБАК има и научни изследвания, които смятаме, че е добре да бъдат вписани)

4. Съдействие на членовете на федерацията и на други организации и лица във връзка с прояви за опазването на и достъпа до алпийските обекти, природата и природните забележителности на България.

5. Установяване и осъществяване на взаимодействие с други национални и международни организации със сходни цели и дейност.

(2) За постигане целите по ал.1 федерацията организира и провежда различни спортно-състезателни прояви, подпомага участието на своите членове в национални и международни алпийски и спортни прояви.

(за по-голяма изчерпателност)

(3) Федерацията организира събирането и разпространяването на информация за проявите по предходната алинея и за забележителни теоретични и практически постижения в алпийските и планинарските дейности.

(4) Приходите от дейностите по ал.1, 2, 3 се използват за постигане целите на федерацията.

(структурна промяна – за по-добра организация и подредба на Устава)

 

Дейност в обществена полза

Чл. 5 Сдружението се определя за осъществяване на дейност в обществена полза.

(задължително е да е вписано в Устава на всяка организация, регистрирана по ЗЮЛНЦ в обществена полза)

Чл.6. Федерацията ще осъществява дейност на спортна федерация в съответствие с разпоредбите на Закона за физическото възпитание и спорта за развитието и практикуването на алпийските, планинарски и спортни дейности в страната.

(за по-голяма изчерпателност)

 

 

Предмет на стопанска дейност

Чл.7 (1) ФБАК осъществява своята стопанска дейност чрез разработка, отпечатване и разпространяване на рекламни материали и издания, свързани с дейността.

(ще се направят допълнителни проучвания за разширяването на тази точка с още дйности, които са разрешени от ЗФВС)

(2) Приходите от дейностите по ал.1 се използват за постигане целите на федерацията.

Срок

Чл.8. Федерацията се учредява за неопределен срок.

 

Глава втора
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Органи

Чл.9.(1) Върховен орган на федерацията е общото събрание.

(2) Управителен орган е управителният съвет.

(3) Дейността на управителния съвет се ръководи и координира от председателя на федерацията.

Общо събрание

Чл.10.(1) Общото събрание се състои от делегати на клубовете-членове на федерацията, избрани с решение на компетентния им техния управителен орган.

(2) Почетните членове на федерацията вземат участие в работата на общото събрание без право на глас, освен ако са избрани за делегати съобразно предходната алинея.

Чл.11 Управителният съвет определя представителството на клубовете съобразно броя на техните индивидуални членове. В случаите, когато събранието се свиква от съда, то се провежда съобразно представителството на последното редовно проведено общо събрание.

Чл.12 Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички делегати, редовно избрани от компетентните управителни органи на клубовете, които членуват във федерацията. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и делегати да се явят.

Чл.13 Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на федерацията в населеното място, в което се намира седалището на федерацията. Ако в последния случай управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните лица или натоварено от тях лице.

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(3) Поканата се обнародва в „Държавен вестник" и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на федерацията, най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл.14 Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите делегати, а в случаите, когато такова мнозинство не може да бъде формирано, за прието се счита това предложение за решение, което е подкрепено от най-голям брой гласове освен ако в закона или устава е предвидено друго.

(с това предложение се решава казуса с невъзможността да се съберат 50 % плюс един глас когато трябва да се избира между няколко предложения)

(2) Решенията по чл.15 , ал.1, т.т.1 и 7 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите делегати.

(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

(по-горните членове и алинеи са преместени тука с мотив структурна промяна – за по-добра организация и подредба на Устава)

 

Права на общото събрание

Чл.15 (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва устава;

2. приема вътрешни актове за организацията и дейността на федерацията;

3. избира и освобождава председателя и другите членове на управителния съвет;

4. приема и изключва членове;

5. взема решения за откриване и закриване на клонове;

6. взема решения за участие в други организации;

7. взема решения за преобразуване или прекратяване на федерацията;

8. приема основните насоки и програма за дейността на федерацията;

9. приема бюджета на федерацията;

10. взема решения относно дължимостта, размера и срока за плащане на годишния и встъпителен членски внос и на имуществените вноски

(считаме, че Общото събрание трябва да решава и за срока за плащане на годишния членски внос с оглед по-добрата организация и дисциплина във федерацията. Относно встъпителния членски внос – мотивите са изложени в чл.25, ал.5. Текстовете за дължими имуществени вноски предлагаме да отпаднат навсякъде поради факта, че такива не се събират и никога не са събирани – да се изчисти устава от ненужни текстове)

11. приема отчета за дейността на управителния съвет на федерацията;

12. отменя решенията на другите органи на федерацията, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на федерацията.

13. взема и други решения, предвидени в устава.

(2) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи и членовете на федерацията.

(3) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава. Споровете могат да бъдат повдигани пред съда от всеки член на федерацията или на управителния съвет в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от вземане на решението.

Управителен съвет

Чл.16. Управителният съвет се състои най-малко от девет лица, които се избират за срок от три години. За негови членове могат да бъдат избирани и лица, които не членуват в клубовете-членове на федерацията.

Правомощия на управителния съвет

Чл.17. Управителният съвет:

1. представлява федерацията и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;

3. овластява председателя да представлява федерацията пред трети лица.

(структурна промяна – за по-добра организация и подредба на Устава)

4. сдружението се представлява от председателя и заместник председателя заедно и поотделно.

(вписването на този текст ще позволи в поредното Решение на съда по фирменото дело на ФБАК след промените, приети от Общото събрание да бъдат вписани като представляващи двама души. Това улеснява дейността на ФБАК чисто технически, тъй като това ще даде възможност с банковата сметка да разполагат двама души. С това се разрешава проблемът при отказ на председателя да изпълни решение на управителния съвет, отсъствие, болест или други причини, които могат да доведат до блокиране дейността на федерацията)

5. избира заместник-председател от своите членове и определя начина на представляване на федерацията в отсъствие на председателя.

(структурна промяна – за по-добра организация и подредба на Устава. Считаме, че избирането на зам.председател трябва да остане в правомощията на управителния съвет. Това е оперативния орган на федерацията и трябва да му се даде възможност той сам да избере следващия човек след председателя, който ще бъде най-активно зает с оперативната дейност)

6. разпорежда се с имуществото на федерацията при спазване изискванията на устава;

7. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;

8. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на федерацията;

9. определя реда и организира извършването на дейността на федерацията, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;

10. определя адреса на федерацията;

11. определя организацията на администрацията на федерацията, реда за назначаване на лица и размера на възнагражденията;

11. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

12. изпълнява задълженията, предвидени в устава.

Заседания на управителния съвет

Чл.18(1) Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя, а при негово отсъствие - от заместник-председателя ине по-рядко от веднъж на 2 (два) месеца. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от неговите членове. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет.

(с тази промяна се задължава управителния съвет да упражнява фунциите си по текущата оперативна дейност)

(2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

Решения на управителния съвет

Чл.19 (1) Решенията на управителния съвет се вземат с мнозинство от присъстващите.

(2) Решенията по чл.17, т.т.6 и 9, както и за определяне на ликвидатор, се вземат с мнозинство от всички членове на съвета.

(3) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на съвета.

(4) Решенията на управителния съвет, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на федерацията, отправено в едномесечен срок от узнаването им,но не по-късно от една година от вземане на решението.

(5) Заседанията на Управителния съвет са открити и неговите решения са публично достояние

(за по-голяма прозрачност, демократичност и контрол)

 

Председател

Чл.20. (1) Председателят не може да бъде избиран за повече от два мандата последователно.

(2) Председателят решава всички въпроси във връзка с осъществяване дейността на федерацията, които съгласно устава не спадат в дейността на друг орган.

Председател-задължения

Чл.21. (1) След изтичане на всяко тримесечие изготвя доклад за дейността на сдружението и финансов отчет за периода. Отчетите трябва да се разгледат на заседание на Управителния съвет най-късно 1 месец след изтичането на отчетния период.

(2) След края на всяка финансова година предоставя на Управителния съвет в двумесечен срок доклад за дейността на сдружението и финансов отчет за изтеклата година.

(3) Материалите по ал.1 и ал.2 се предоставят за разглеждане на членовете на Управителния съвет най-късно една семица преди заседанието, на което ще се разглеждат.

(цялата тази глава задължава председателя да осигури прозрачност, демократичност и контрол в управлението. Считаме, че с този текст проблемите по контрола на дейността на федерацията биха се решили, тъй като приетите доклади са достъпни за всички членове на сдружението, т.е. всеки един член е свободен да упражни конролната си дейност.)

 

Помощни органи

Чл.22. По решение на управителния съвет могат да се създават комисии като помощни органи на федерацията, които не са юридически лица и осъществяват дейността си в съответствие с настоящия устав и правилник, приет от общото събрание.

 

Глава трета

ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Членуване

Чл.23.(1) Членуването във федерацията е доброволно.

(2) Всеки алпийски клуб, регистриран като сдружение с нестопанска цел, въз основа на решение на компетентния управителен орган подава молба чрез управителния съвет до общото събрание, в която заявява, че приема условията на устава на федерацията и се задължава да го спазва. Приемането на нови членове става на основание писмена молба до Управителния съвет, в която кандидатът декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия устав. Заедно с молбата кандидатите за членове - юридически лица - представят преписи от документите си за регистрация и решение на управителните си органи за членство в сдружението.

(считаме, че този текст по-ясно и пълно описва процедурата по приемането)

(3) Молбата за приемане се разглежда на първото заседание на Oбщото събрание след постъпването й в управителния съвет. Членството се придобива от датата на решението на Oбщото събрание.

(има вариант с функцията по приемане и изключване на членове на сдружението да се овласти управителния съвет – той е органа, който заседава по-често, така че по-лесна и бърза би била процедурата по приемане на нови членове. Освен това решенията на управителния съвет се конролират от Общото събрание, така че при обжалване по приемането или изключването на член на сдружението ще важи решението на общото събрание)

(4) Общото събрание избира за почетни членове известни спортисти и деятели, които имат значителен принос към развитието на алпинизма алпийските и спортнидейности на федерацията. Почетните членове не дължат членски внос.

(за по-голяма изчерпателност)

 

Членски права и задължения

Чл.24.(1) Всеки член има право да участва в управлението на федерацията, да се ползва от нейното имущество и от резултатите от дейността й по ред, определен с решение на общото събрание. да се ползва от нейното имущество и от резултатите от дейността й по ред, определен с решение на общото събрание

(разходването на имуществото на федерацията е в правомощията на управителния съвет – вж. Чл.17, ал.6)

(2) Всеки член има право да бъде информиран за дейността на федерацията, да преглежда протоколите от заседанията на управителния съвет и да поставя в писмена форма въпроси, на които управителният съвет е длъжен да даде писмен отговор в срок от 45 дни.

(3) Всеки член е длъжен да плаща членски внос и да прави имуществени вноски в съответствие с решението на общото събрание.

(4) За задълженията на федерацията членът отговаря до размера на направените или дължими имуществени вноски. Членовете не отговарят за задълженията на федерацията.

(5) Членовете заплащат встъпителен и годишен членски внос в размер и срок, определен от Общото събрание.

(Мотивите за въвеждане навстъпителен членски внос - има клубове, които плащат членски внос само в годината, в която има изборно събрание - нещо, което бихме искали да избегнем. Размера на встъпителния членски внос ще се определя от общото събрание)

 

Прекратяване на членството

Чл.25.(1) Членството се прекратява:

1. с едностранно волеизявление писмено известие до федерацията

(конкретизира процедурата)

2. с прекратяването на федерацията;

3. при отпадане.

(неясен текст, заменен е с ал.2)

3. при прекратяване дейността на юридическото лице

(ако клуба-член по някаква причина прекрати дейността си)

4. при изключване по предложение на Управителния съвет и с решение на Общото събрание

(при прояви, несъвместими с устава и законите)

5. при неплащане на членски внос за една календарна година.

(нормална процедура – ако клуб - член една година не заявява членството си, логично е да се тълкува като отпаднал като член на сдружението. Ако желае да поднови членството си в следваща година, важат разпоредбите на чл.25, ал.5)

 

(2) Отпадането поради невнасяне установените членски внос и имуществени вноски се констатира с решение на управителния съвет, проведено на първото заседание за годинатакоето може да бъде обжалвано пред общото събрание.

(регламентира процедурата по констатирането на отпаднал член – неуредено доесега)

(3) Платеният членски внос и направените имуществени вноски от напуснал или отпаднал член не се връщат.

 

Глава четвърта

ИМУЩЕСТВО. ОТЧЕТНОСТ

Чл.26.(1) Федерацията набира средствата, които са необходими за осъществяване на нейните дейности, от членски внос и имуществени вноски, както и от дарения и завещания от местни и чуждестранни юридически и физически лица.

(2) Размерът на членския внос за всяка календарна година и срокът за внасянето му се определят с решение на управителния съвет съобразно декларирания брой на индивидуалните членове на всеки клуб-член на федерацията.

(решенията по тази точка са в правомощията на общото събрание – вж. чл.15,ал.10

(3) Размерът на имуществените вноски и начинът на внасянето им се определят с решение на общото събрание, което се взема с мнозинство от всички редовно избрани делегати от клубовете-членове на федерацията.

(уредено е в гореспоменатия член и алинея)

 

Разходване на имущество

Чл.27.(1) федерацията може безвъзмездно да разходва имущество само за постигане на целите, определени в устава.

 

(2) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на федерацията по ред и съгласно правила, които се определят и обявяват от общото събрание. управителния съвет

(вж. чл.17, ал.6- това е в правомощията на управителния съвет)

(3) За безвъзмездно разходване на имущество е необходимо мотивирано решение, взето от управителния съвет с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:

1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;

2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;

3. юридически лица, финансирали федерацията до 3 години преди датата на вземане на решение;

4. юридически лица, в които посочените лица в т.1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

(4) Федерацията не може да сключва сделки с лицата по ал.3,т.1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на федерацията или са сключени при публично обявени общи условия.

Задължение за водене на книги

Чл.28.(1) федерацията е длъжна да води книги за протоколите от заседанията на общото събрание и управителния съвет. Ръководещият заседанието на съответния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на неговото съдържание.

(2) федерацията изготвя веднъж годишно доклад за дейността си, който трябва да съдържа данни относно:

1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на федерацията и постигнатите резултати;

2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

3. финансовия резултат.

(3) Председателят на федерацията представя за публикуване в бюлетина на централния регистър при Министерството на правосъдието съобщение за изготвянето на доклада по ал.2, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него.

(4) Годишният отчет на ФБАК е публично достояние.

(за по-голяма прозрачност и контрол. Може да се помисли дали да не се впише “и тримесечните отчети”)

Проверка на дейността от експерт-счетоводител

Чл.29. федерацията осигурява поне веднъж годишно извършването на проверка на дейността си от лицензиран експерт-счетоводител.

 

Глава пета
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА федерацията

Прекратяване

Чл.30. федерацията се прекратява:

1. с решение на общото събрание;

2. с решение на окръжния съд по седалището в случаите и по реда, предвидени в закона.

Ликвидация

Чл.31.(1) При прекратяване на федерацията се извършва ликвидация. Тя се извършва от управителния съвет или от определено от него лице.

(2) Ако ликвидатор не е определен по реда на предходната алинея, както и в случаите на прекратяване с решение на съда, той се определя от окръжния съд по седалището на федерацията.

Имущество след ликвидация

Чл.32.(1) Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.

(2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал.1, то се предава на общината, в която е седалището на федерацията. Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на сдружението юридическо лице с нестопанска цел.

Заличаване на федерацията

Чл.33. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на федерацията от Софийски градски съд.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Този устав е приет от общото събрание на “ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АЛПИЙСКИ КЛУБОВЕ”, проведено в София на 18.06.2005 г. и отменя устава, приет от учредителното събрание от 27.02.1993г., с изменения от 21.12.1996г., 18.12.1999г. и 12.05.2001

Параграф единствен. Този устав е приет от учредителното събрание на “БЪЛГАРСКИ АЛПИЙСКИ КЛУБ”, проведено в София на 27.02.1993 г., с изменения от 21.12.1996 г., 18.12.1999 г.,12.05.2001 г. и 18.06.2005 г.

(промяна по съвет от адвоката на ФБАК – във връзка с привеждането на Устава в по-добра юридическа форма)


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF