Новини

Общо събрание на членовете на БФКА, 12.04.2013 г.
16 април 2013

ПРОТОКОЛ

От заседание на Общо събрание на Българска федерация по алпинизъм
12.04.2013 г., София


Дневен ред:

1. Отчет за дейността на БФКА през 2012г.
2. Финансов отчет на БФКА за 2012г.
3. Доклад на Контролния съвет.
4. Бюджет на БФКА за 2013г.
5. Промени в Устава на БФКА.
6. Приемане и отпадане на клубове от членство в БФКА.
7. Освобождаване на досегашните председател и членове на управителния съвет.
8. Избор на председател и членове на управителния съвет
9. Избор на членове на Контролния съвет.
10. Разни

Обявено начало: 16ч. Поради липса на кворум (присъстващи 8 човека) Общото събрание се отлага с един час.
Заседанието беше открито в 17:00 ч. с със 17 присъстващи членове.
Изп.секретар на БФКА Дора Маринова открива заседанието на ОС поради отсъствие на председателя Кирил Русев и зам.председателя Николай Петков. Дора Маринова предлага процедурно решение – за състав на мандатна комсия: председател - Дора Маринова, членове – Станимир Желязков и Минчо Петков. Приема се единодушно.
Дора Маринова пита за предложения за председател на ОС.
Тихомир Борисов предлага Дора Маринова.
Дора Маринова си прави отвод.
Елисавета Първанова предлага Петко Тотев. Приема се единодушно.
Влиза нов делегат, кворумът става 18 гласа.
Стоян Икониев прави забележка за закъснението, призовава клубовете да имат по-сериозно отношение към присъствието на ОС и навременното започване на заседанието.

По т.1 от дневния ред

Дора Маринова предлага прибавяне на нов текст в отчета за дейността на БФКА през 2012г., касаещ обучението в КСТ „Мачирски“, София.
Станимир Желязков смята, че отчетите за клубната дейност не трябва да бъдат отчети на БФКА.
Предложението за добавяне на новия текст е подложено на гласуване, резултати: „За“ - 5, „Против“ - 6, „Въздържал се“ - 7, не се приема

Петко Тотев подлага на гласуване:

РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание приема отчета за дейността на БФКА за 2012 г.

“За” – 18, “Против” – няма, “Въздържал се” – няма, Приема се

Влиза нов делегат, кворумът става 19 гласа.

По т.2 от дневния ред


Петко Тотев дава разяснения по финансовото състояние на БФКА. Смята, че макар и с неголям бюджет, федерацията поддържа балансирана политика на приходи и разходи. Най-голямото перо в бюджета ни е субсидията от МФВС.
Дора Маринова дава разяснения по предложения отчет.

Петко Тотев подлага на гласуване:

РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание приема финансов отчет на БФКА за 2012 г.

“За” – 19, “Против” – няма, “Въздържал се” – няма, Приема се

По т.3 от дневния ред

Елисавета Първанова – председател на КС изнася кратък доклад. Няма отбелязани нарушения в дейността на БФКА.

Петко Тотев подлага на гласуване:

РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание приема доклад на Контролния съвет на БФКА за 2012 г.

“За” – 19, “Против” – няма, “Въздържал се” – няма, Приема се

По т.4 от дневния ред

Дора Маринова дава разяснения по изготвения бюджет за 2013г. Пояснява за намалението от близо 20хил.лв. на субсидията от МФВС поради програмата на МФВС за спорта за високи спортни постижения, където се финансират само спортисти, заели 1-8 място на СП и 1-6 на ЕП. За щастие успяхме да осигурим от МФВС допълнителни, целеви средства в размер на 24300 лв. за участие в МСК – СП ледено катерене и ски-алпинизъм и ЕП спортно катерене – боулдър за м/ж и трудност / скорост за ю/д. Пояснява за намаление в приходната част на бюджета с 620 лв. поради оттегляне на кандидатурата за членство в БФКА на два клуба, които бяха заявили желание за членство във федерацията. В разходната част това намалението е отразено в бюджета на комисия „Спортно катерене“.
Васил Киров предлага намалението в размер на 620 лв. да бъде направено пропорционално на 4-те спорта. Гласуване: „За“ – 5, “Против” – 5, “Въздържал се” – 9, не се приема

Петко Тотев подлага на гласуване:

РЕШЕНИЕ № 4

Общото събрание приема бюджет на БФКА за 2013 г.

“За” – 19, “Против” – няма, “Въздържал се” – няма, Приема се

По т.5 от дневния ред

Дора Маринова представя предложение за промяна в Устава на БФКА: в чл.17 на Устава - Правомощия на управителния съвет, да бъде добавена нова точка - 13. приема членове на сдружението. Мотиви – по-оперативно и лесно приемане на членове на сдружението.

Петко Тотев подлага на гласуване:

РЕШЕНИЕ № 5

Общото събрание приема промяна в Устава на БФКА: в Чл.17 Управителен съвет, се добавя т.13 приема членове на сдружението

“За” – 19, “Против” – няма, “Въздържал се” – няма, Приема се

По т.6 от дневния ред

Дора Маринова докладва за клуб-член на БФКА, който не е заплатил членския си внос в срока, определен от ОС – 30-ти март. До клуба неколкократно е изпратен имейл с напомняне за уреждане на задължението, но въпреки това не е заплатен членския внос.

Петко Тотев подлага на гласуване:

РЕШЕНИЕ № 6

СК „Мусала“, София отпада от членство в БФКА поради незаплатен членски внос в срока, определен от ОС и на основание Чл.26, ал.1, т.5 от Устава на БФКА

“За” – 16, “Против” – 1, “Въздържал се” – 2, Приема се

Дора Маринова представя кандидатурата на АК „Железник“, Стара Загора, всички документи, представени от тях са в съответствие с Устава на БФКА и предлага да бъдат приети в БФКА. АК „Железник“ е учреден от членовете на алпийския клуб към ТД „Сърнена гора“ - член на БФКА.

РЕШЕНИЕ № 7

ОС приема за член на БФКА АК „Железник“, Стара Загора

“За” – 19, “Против” – няма, “Въздържал се” – няма, Приема се

Петко Тотев обяснява, че процедурно се налага ТД „Стара Загора да остане член на БФКА и за 2013г. поради субсидията от МФВС, която получават. Само клубове, които са били членове на спортна федерация поне за една година, може да получават субсидия. Това налага за 2013г. двата клуба – ТД „Сърнена гора“ и АК „Железник“ да бъдат членове на БФКА, но предлага да бъде заплатен само един членски внос.

РЕШЕНИЕ № 8

АК „Железник“, Стара Загора ще заплаща членски внос в БФКА от 2014г.

“За” – 19, “Против” – няма, “Въздържал се” – няма, Приема се

Теодор Стойчев внася кандидатура за членство на КСКА „Академик – Русе“, гр. Русе. След проверка на предоставените документи, Петко Тотев предлага:

РЕШЕНИЕ № 9

ОС приема за член на БФКА КСКА „Академик – Русе“, гр. Русе

“За” – 19, “Против” – няма, “Въздържал се” – няма, Приема се

Предложено е процедурно решение – да се даде право на глас в ОС на БФКА на Теодор Стойчев – председател на КСКА „Академик – Русе“. Гласуване: “За” – 12, “Против” – 2, “Въздържал се” – 2, приема се. Кворумът на събранието вече е от 20 гласа.

По т.7 от дневния ред

Петко Тотев подлага на гласуване:

РЕШЕНИЕ № 10

ОС освобождава председателя и членовете на УС на БФКА.

“За” – 20, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0, Приема се

По т.8 от дневния ред

Елисавета Първанова предлага за председател на БФКА Боян Петров.
Петко Тотев информира събранието за заявена кандидатура от Кирил Русев за още един мандат, изпратено по електронната поща.
Внесено е процедурно предложение – гласуването за председател на БФКА да стане тайно. Гласуване: “За ”– 6, “Против ” – 8, “Въздържал се“ - 5, не се приема. Гласуването за председател ще бъде явно.
Боян Петров излага своето виждане за работата и бъдещето на БФКА. Смята, че не трябва да се разчита само на субсидията на МФВС, трябва да се намират пари и по проекти. Съобщава за проект за екипиране на Комините на Витоша, по който се очаква да бъдат спечелени към 17хил.лв. Смята, че много важен инструмент в работата на федерацията са работещи комисии.
Петко Тотев смята, че БФКА в момента функционира добре и по тази причина не са наложителни промени. Смята, че Кирил Русев трябва да продължи да бъде председател на БФКА още един мандат. Би искал да бъде прочетено писмото на Кирил Русев до УС, в което той поставя кандидатурата си за още един мандат.
Деян Петков прочита писмото на Кирил Русев.

Петко Тотев подлага на гласуване:
кандидатура на Боян Петров за председател на БФКА - “За ”– 3, “Против ” – 4, “Въздържал се“ - 12
кандидатура на Кирил Русев за председател на БФКА - “За ”– 11, “Против ” – 2, “Въздържал се“ - 7

РЕШЕНИЕ № 11

ОС избира за председател на БФКА Кирил Русев.

“За ”– 11, “Против ” – 2, “Въздържал се“ - 7, Приема се

Стоян Икониев напуска заседанието на ОС поради други неотложни ангажименти. Кворумът е от 19 делегати.

Петко Тотев предлага:

РЕШЕНИЕ № 12

ОС решава състава на УС да е от 10 членове.
“За ”– 19, “Против ” – 0, “Въздържал се“ - 0, Приема се

Процедура за избор на членове на УС на БФКА. Предложени са следните кандидатури:
Станимир Желязков
Петко Тотев
Никола Недялков
Янко Танчев
Калин Гърбов
Николай Петков
Дойчин Боянов
Дора Маринова
Васил Киров
Деян Петков
Кристиян Петров
Мария Георгиева

Тихомир Димитров напуска заседанието на ОС поради други неотложни ангажименти. Кворумът е от 18 делегати.

След преброяване на бюлетините председателят на комисията по избора Дора Маринова обявява резултата.
Пуснати са 18 редовни бюлетини и след преброяването съставът на УС е:
Станимир Желязков – 17
Калин Гърбов – 17
Петко Тотев - 16
Никола Недялков - 16
Янко Танчев - 16
Николай Петков - 16
Дойчин Боянов - 16
Васил Киров - 14
Деян Петков - 14
Дора Маринова - 13
Това са новите членове на управителния съвет на БФКА.

Останалите, които участваха в гласуването, са получили следния брой гласове:
Кристиян Петров - 7
Мария Георгиева – 6

По т.9 от дневния ред


Предложени са за членове на Контролния съвет на БФКА следните кандидатури: Елисавета Първанова, Боян Петров и Мария Георгиева

Петко Тотев подлага на гласуване:

РЕШЕНИЕ № 13

ОС избира за членовете на КС на БФКА Елисавета Първанова, Боян Петров и Мария Георгиева.

“За” – 18, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0, Приема се

Процедура за избор на председател на КС – чрез явно гласуване и по реда на постъпилите кандидатури. Гласуване за Елисавета Първанова - „За“ - 18 души, избрана е за председател на КС на БФКА.

РЕШЕНИЕ № 14

ОС избира за председател на КС на БФКА Елисавета Първанова.

“За” – 18, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0, Приема се

По т.10 от дневния ред

Станимир Желязков изразява притеснение от анулирането на ДП алпинизъм – зимно поради липса на участници. Смята, че това е тревожна тенденция и трябва да се помисли как да се промени.
Деян Петков информира за нежеланието на повечето членове на клуб „Планинец“ да участват в състезателни прояви. Като цяло хората се интересуват от планините и катеренето, а не от състезания.
Петко Тотев обяснява за големия проблем, който има федерацията с плащане на членския внос в трите международни федерации, на които сме членове. За малка държава като нашата близо 8хил.лв. членски внос е огромно бреме.
Кристиян Петров пита кога ще има курсове за инструктори и съдии по катерене.
Станимир Желязков смята, че е реално през октомври да има курс за инструктори.
Бочо Бараков пита дали не може да се уреди с БТС да има отстъпки за алпинистите при престой на хижите в планините.
Петко Тотев отговаря, че за съжаление това не е възможно, тъй като хижите са собственост на БТС.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на Българска федерация по катерене и алпинизъм се закрива.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ПЕТКО ТОТЕВ/


ПРОТОКОЛ:
/ЕЛИСАВЕТА ПЪРВАНОВА/

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF