Новини

Общо събрание на членовете на БФКА, 12.04.2013 г. (петък), 16 ч. в гр. София, Министерство на физическото възпитание и спорта, бул "Васил Левски" 75, залата на ет. 5
22 март 2013

ДО
КЛУБОВЕТЕ – ЧЛЕНОВЕ
НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ
ПО КАТЕРЕНЕ И АЛПИНИЗЪМ

ПОКАНА

Управителният съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете на сдружението на 12.04.2013 г. (петък) от 16 ч. в гр. София, Министерство на физическото възпитание и спорта, бул “Васил Левски” 75, залата на ет. 5, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на БФКА през 2012г.
2. Финансов отчет на БФКА за 2012г.
3. Доклад на Контролния съвет.
4. Бюджет на БФКА за 2013г.
5. Промени в Устава на БФКА.
6. Приемане и отпадане на клубове от членство в БФКА.
7. Освобождаване на досегашните председател и членове на управителния съвет.
8. Избор на председател и членове на управителния съвет
9. Избор на членове на Контролния съвет.
10. Разни

ОС ще се проведе и решенията ще се вземат в съответствие с изискванията на чл. 28, ал. 1 ЗЮЛНЦ, като всеки от членовете на БФКА ще има право на един глас при вземането на решенията и следва да бъде представляван в ОС от едно лице. Съобразно разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от Устава на Федерацията, УС на всеки клуб – член на БФКА следва да проведе свое заседание и да избере по един делегат-представител на клуба за участие в насроченото ОС. Легитимността на делегатите ще се удостоверява с писмено решение на УС на клуба, подписано от председателя на заседанието на УС и от протоколчика, и подпечатано. Документът може да се представи предварително в офиса на БФКА или на място при регистрацията в Общото събрание. Мандатната комисия не е упълномощена да прави изключения.

Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са публикувани в сайта на БФКА на 22-ри март 2013 г.

Пътните и дневните на делегатите са за сметка на клубовете.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 11 от Устава на БФКА събранието се отлага с един час и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред.


С УВАЖЕНИЕ,


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/КИРИЛ РУСЕВ/

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF