Новини

Заседание на УС на БФКА, 10.12.2012г., София
11 декември 2012

ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 8 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 10.12.2012 г. в София

ПРИСЪСТВАТ: Кирил Русев, Никола Недялков, Янко Танчев, Дойчин Боянов, Петко Тотев, Станимир Желязков, Дора Маринова

ОТСЪСТВАТ: Минчо Петков, Николай Петков, Калин Гърбов, Боян Петров

Дневен ред:
1. Спортен календар на БФКА за 2013г.
2. Проект „К2 & Броуд Пик – два осемхилядника в един сезон“
3. Ски-алпинизъм сезон 2012 / 2013г. - Правилник за провеждане на състезания по ски-алпинизъм, технически лица за провеждане на състезания по ски-алпинизъм, критерии за национален отбор, план за участие в състезания през сезона, проекто-бюджет.
4. Ледено катерене – сезон 2012 / 2013г. - Правилник за провеждане на състезания, критерии за национален отбор – информация от Станимир Желязков
5. Кандидатура за членство в БФКА – АК „Железник“, Стара Загора.
6. Писмо до УС от Ани Георгиева.
7. Разни:
а) информация за кореспонденция с парк Рила – за катеренето в долината на Бели Искър;
б) информация за положението с хижа „Мальовица“

РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет утвърждава национален отбор по ледено катерене за сезона 2012/2013г. в състав: Радка Петкова, Минчо Петков, Станимир Желязков, Тихомир Димитров, Бойко Лалов.

„За“ - 6, „Въздържал се“ - 1, приема се

РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет приема спортен календар за 2013г. на БФКА.

„За“ - 7, приема се

РЕШЕНИЕ № 3

Управителният съвет подкрепя проекта „К2&Броуд Пик 2013 – два осемхилядника в един сезон и ще предложи на МФВС да бъде подкрепен финансово.

„За“ - 5 , „Въздържал се – 3, приема се (онлайн – Боян Петров)

РЕШЕНИЕ № 4

Управителният съвет приема актуализиран Правилник за провеждане на състезания по ски-алпинизъм и списък с оправомощените технически лица в състезания по ски-алпинизъм.

„За“ - 7, приема се

РЕШЕНИЕ № 5

Управителният съвет утвърждава състав на нац.отбор по ски-алпинизъм за участие в световно първенство в Пелву, Франция през февруари 2013г. в състав: Георги Радев, Иван Танчев, Ивона Михайлова.

„За“ - 2, „Въздържал се“ - 4, „Против“ - 1, приема се

РЕШЕНИЕ № 6

Управителният съвет утвърждава проекто-бюджет на ски-алпинизма за сезон 2012/2013г.

„За“ - 4, „Въздържал се“ - 3, приема се

РЕШЕНИЕ № 7

Управителният съвет приема документите за членство в БФКА на АК „Железник“, Стара Загора и ще предложи на Общото събрание на федерацията клубът да бъде приет за член..

„За“ - 7, приема се

РЕШЕНИЕ № 8

Управителният съвет отхвърля молбата на Ани Георгиева за зачитане на класиранията на Влада Маринова през 2012г. за друг клуб поради противоречие с Правилника за прилагане на ЗФВС, чл.11.

„За“ - 7, приема сеСофия 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF