Новини

Заседание на УС на БФКА, 29.05.2012г., Спортната палата, София
30 май 2012

ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕ


От Протокол № 4 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 29.05.2012 г. в Спортната палата


ПРИСЪСТВАТ: Никола Недялков, Янко Танчев, Дойчин Боянов, Дора Маринова, Николай Петков – онлайн връзка, Калин Гърбов – телефонна връзка

ОТСЪСТВАТ: Кирил Русев, Минчо Петков, Станимир Желязков, Петко Тотев, Боян Петров


РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет приема актуализиран бюджет на БФКА за 2012г.

Приема се единодушно


РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет приема документите за членство в БФКА на СК „Исперец“ и ще предложи на ОС клубът да бъде приет за редовен член на федерацията.

Приема се единодушно

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF