Новини

Заседание на управителния съвет на БФКА, 30.08.2011г., Спортната палата, София
31 август 2011

ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 6 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 30.08.2011 г.

ПРИСЪСТВАТ: Кирил Русев, Николай Петков, Никола Недялков, Калин Гърбов, Дойчин Боянов, Минчо Петков, Дора Маринова

ОТСЪСТВАТ: Боян Петров, Станимир Желязков, Петко Тотев, Янко Танчев,

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:
1. Актуализация на бюджета на БФКА.
2. Спортен календар на БФКА до края на годината.
3. ЕК Велико Търново – отчет.
4. Разни.


РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет приема актуализиран бюджет на БФКА за 2011 г.

ПРИХОДИ
МФВС – дейност 79200.00
МФВС - клубове 20000.00
Членски внос 7680.00
Стартови такси 4000.00
МФВС – ЕК В.Търново 22820.00
МФВС – експедиция Чако 21750.00
МФВС – експедиция Карак. 8000.00
Реклама 1500.00
Реклама - бартер 5000.00
ОБЩО 169950.00

РАЗХОДИ
Членски внос межд.федерации:
UIAA 1975.00
IFSC 4312.00
ISMF 1568.00
Администрация 17800.00
Спортно катерене 25780.00
Ски - алпинизъм 12480.00
Ледено катерене 12180.00
Алпинизъм 4980.00
Екипиране 7192.00
Годишни награди 2000.00
ЕК В.Търново 22820.00
Експедиция 21750.00
Експедиция Каракорум 8000.00
Реклама - бартер 5000.00
Клубове 20000.00
ОБЩО 167837.00

„За“ - 7, приема се

РЕШЕНИЕ № 2

УС приема отчета за проведената Европейска купа по спортно катерене за юноши и девойки, 1-4.08.2011г., Велико Търново.

„За“ - 7, приема сеПРЕДСЕДАТЕЛ: КИРИЛ РУСЕВ

ПРОТОКОЛ: ДОРА МАРИНОВА

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF