Новини

Заседание на Управителния съвет на БФКА, 26.01.2011г., Спортната палата.
27 януари 2011

ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕ


От Протокол № 1 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 26.01.2011 г. в Спортната палата

ПРИСЪСТВАТ: Кирил Русев, Николай Петков, Петко Тотев, Никола Недялков, Янко Танчев, Калин Гърбов, Боян Петров, Дойчин Боянов, Дора Маринова


ОТСЪСТВАТ: Станимир Желязков, Минчо Петков

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на финансовата справка за IV тримесечие и изпълнение на бюджета по комисии.
2. Утвърждаване класиране на клубовете за 2010г.
3. Утвърждаване на системата за класиране през 2011г. и проявите в нея.
4. Информация за субсидията от МФВС за 2011г.
5. Разни.

РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет приема финансовата справка за IV тримесечие на 2010г.

Приема се единодушно

РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет решава гр.0 (4-6г.) в спортното катерене да отпадне от класирането за разпределение на субсидията за клубовете.

„За“ - 6, „Против“ - 3, приема се

РЕШЕНИЕ № 3

Управителният съвет утвърждава класиране за разпределение на субсидията от МФВС за клубовете през 2011г. .

„За“ - 7, „Против“ - 2, приема се

РЕШЕНИЕ № 4

Дата на състезание от ДСК може да се променя след съгласуване с федерацията. В случай, че не получи съгласуване, финансовата подкрепа от БФКА може да бъде преразгледана.

Приема се единодушно

РЕШЕНИЕ № 5

Управителният съвет учредява годишни награди за отделни дейности на федерацията.

Приема се единодушно


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/КИРИЛ РУСЕВ/

ПРОТОКОЛ:
/ДОРА МАРИНОВА/


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF