Новини

До всички членове на ФБАК, бивши и настоящи алпинисти, катерачи, съмишленици, приятели!
18 април 2005ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ФБАК, НАСТОЯЩИ И БИВШИ АЛПИНИСТИ, КАТЕРАЧИ, СЪМИШЛЕНИЦИ, ПРИЯТЕЛИ!На 18-ти юни 2005 г. от 10 ч. в залата на 5-ия етаж на Спортната палата ще се проведе Общо събрание на ФБАК със следния дневен ред:1. Промени в Устава на ФБАК;

2. Финансов отчет за отчетния период;

3. Освобождаване на Председателя на ФБАК;

4. Избор на Председател на ФБАК;

5. Избор на нов член на Управителния съвет в случай, че избраният по реда на предходната точка Председател е досегашен член на Управителния съвет.По точка 1 – Промени в Устава на ФБАК, обръщаме се към всички вас за предложения за промени в основния документ, по който се осъществява дейността на ФБАК. Устава може да намерите в сайта на ФБАК - http://www.fbac.net/fbac.php?ystav

Очакваме вашите идеи и предложения за промени в Устава, а оттам – и организацията и дейността на ФБАК.

Обръщаме ви внимание на взетите решения на Управителния съвет на ФБАК от 13.04.2005 г. за представителството в Общото събрание на делегатите на клубове – членове на ФБАК.

................................................................................................................................................

3. Управителния съвет определя следните квоти за делегати на Общото събрание: до

10 члена на клуб – 1 делегат, за всяка следваща започната десятка – по още един

делегат, т.е. от 1 до 10 членове – 1 делегат, от 11 до 20 членове – 2 делегати, от 21

до 30 членове – 3 делегати, от 31 до 40 – 4 делегати и т.н.

Представителството за Общото събрание е въз основа на членския внос за 2005, платен до 31 май 2005 г.

.............................................................................................................................................................

Препис – извлечението от Протокола от заседанието на Управителния съвет може

да прочетете в сайта - http://www.fbac.net/news2005/Prepis-izvlechenie-US-13-04-05.htmПризоваваме всички клубове и членове да уредят членството си в ФБАК до края на май, за да може в Общото събрание на 18 юни да има по – широко представителство на алпийското движение в България.

Очакваме и вашите предложения за Председател на ФБАК.

Всички материали по предложенията за нов Устав и кандидатури за Председател на ФБАК ще бъдат публикувани своевременно в сайта с оглед по – ефективната и делова работа на Общото събрание.


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF