Новини

Общо събрание на Българска федерация по катеренеи алпинизъм, 01.05.2010 г., Враца.
02 май 2010

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от протокол на Общо събрание
на Българска федерация по катерене и алпинизъм
01.05.2010 г.


На 1-ви май 2010 година от 18,00 часа в Природозащитен център “Натура” на дирекция на ПП “Врачански Балкан” в гр. Враца се проведе Общо събрание на Българска федерация по катерене и алпинизъм при предварително оповестен на членовете дневен ред.

Присъстват делегати на клубовете: ТД "Приста", гр.Русе, АК "Кайлъшка долина-Плевен", гр.Плевен, СК "Вертикален свят", гр.София, ККПЕС "Царевец", гр.В.Търново, КА "НСА", гр.София, АК "Планинец", гр.София, КТАПД "Стрешеро", гр.Враца, АК "Млад дихател" , гр.София, КЕС "Вратица", гр.Враца, КПП "Вертикал", гр.Пловдив, СК “Диамант”, гр.Карлово, КСКЕС “Алтиус”, гр.София, АК “Витоша”, гр.София


ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на нови членове на Българска федерация по катерене и алпинизъм;
2. Определяне на встъпителна такса при възстановяване на членство;
3. Актуализация на спортния календар и бюджета за 2010 г.;
4. Обсъждане проблеми на клубовете и клубната дейност.По т.1 от дневния ред единодушно беше прието процедурно предложение – четирите клубове – кандидати за членство в БФКА да бъдат гласувани ан-блок.

РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание приема за членове на Българската федерация по катерене и алпинизъм: СК “Диамант”, гр. Карлово, АК “Кайлъшка долина”, гр. Плевен, КСКЕС “Алтиус”, гр.София, АК “Витоша”, гр.София
Приема се единодушно

РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание утвърждава встъпителна такса при възстановяване на членство от клуб в размер на 50% от членския внос за годината.
“За” – 10, “Против” – 1, “Въздържал се” – 2, Приема се


РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание приема актуализиран бюджет на БФКА за 2010 г.
Приема се единодушноПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ДОРА МАРИНОВА/


ПРОТОКОЛ:
/МАРИЯ ГЕОРГИЕВА/
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF