Новини

Заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, 28.04.2010 г., Спортната палата.
29 април 2010

ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕ


От Протокол № 6 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 28.04.2010 г. в Спортната палата

ПРИСЪСТВАТ: Кирил Русев, Николай Петков, Дойчин Боянов, Петко Тотев, Никола Недялков, Янко Танчев, Калин Гърбов, Станимир Желязков, Дора Маринова, Минчо Петков

ОТСЪСТВАТ: Боян Петров

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Актуализация на бюджета за 2010 г.;
2. Клубове, отпадащи от членство в БФКА;
3. Кандидатура на клубове за членство в БФКА;
4. Предстоящето ОС на БФКА на 1.05.2010 във Враца;
5. Разни.

РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет утвърждава актуализиран бюджет за 2010 г., който ще предложи на ОС на БФКА на 01.05.2010 г.
Приема се единодушно

РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет дава срок до 30.04 на ТД "Трапезица - 1902" В.Търново, КАСКП "Еверест" Карлово, КЕС "Вертикален свят" Севлиево, Клуб "Екстрем", София, ТД "Витоша" София да заплатят членския внос за 2010 г. Клуб, който не заплати членския внос в този срок, отпада от членство в БФКА.
Приема се единодушно

РЕШЕНИЕ № 3

Управителният съвет ще предложи на ОС на БФКА да приеме за членове на БФКА: СК “Диамант”, Карлово, АК “Кайлъшка долина”, Плевен, КСКЕС “Алтиус”, София, АК “Витоша”, София.
Приема се единодушно


РЕШЕНИЕ № 4

Управителният съвет ще предложи на ОС при възстановяване на членство на клуб в БФКА да се заплаща такса в размер на ½ от членския внос за годината.
“За” – 9, “Въздържал се” - 1


РЕШЕНИЕ № 5

Управителният съвет приема корекция в Критериите за оценка на дейността на клубовете – членове на БФКА – отпада правилото: “Алпинизъм - Точките за съответното място се поделят между двамата участника в свръзката”, при което спечелените точки за съответното място се присъждат на всеки от двамата участници в свръзката.
Приема се единодушно

РЕШЕНИЕ № 6

Управителният съвет приема предложението на комисия “Алпинизъм” за критерии за оценка на постиженията в алпинизма:
Най-високата степен от 300 точки (по таблицата за Критериите за оценка на дейността на клубовете – членове на БФКА) се дава само на постижения съизмерими с тези от световно значение, каквито са номинациите за приза “Златен ледокоп”. За всички останали случаи се отнемат точки от максималните, спрямо стила на изкачването, техническата трудност и значимостта на постижението.
За клас височинен - Изкачване на осемхилядник по премиерен маршрут или зимна премиера на осемхилядник.
За клас технически - Изкачване на голяма стена (20 въжета).
Приема се единодушноПРЕДСЕДАТЕЛ:
/КИРИЛ РУСЕВ/

ПРОТОКОЛ:
/ДОРА МАРИНОВА/София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF