Новини

Общо събрание на членовете на Българска федерация по катерене и алпинизъм, 01.05.2010 г. (събота) от 18 ч. в гр. Враца, Природозащитен център "Натура" на дирекция на ПП "Врачански Балкан"
07 април 2010

ДО
КЛУБОВЕТЕ – ЧЛЕНОВЕ
НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАТЕРЕНЕ И АЛПИНИЗЪМ

ПОКАНА

Управителният съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете на сдружението на 01.05.2010 г. (събота) от 18 ч. в гр. Враца, Природозащитен център “Натура” на дирекция на ПП “Врачански Балкан”, ул.”Поп Сава Катрафилов” 27-29 (на Червения площад), при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове на Българска федерация по катерене и алпинизъм;
2. Определяне на встъпителна такса при възстановяване на членство;
3. Актуализация на спортния календар и бюджета за 2010 г.;
4. Обсъждане проблеми на клубовете и клубната дейност.

ОС ще се проведе и решенията ще се вземат в съответствие с изискванията на чл. 28, ал. 1 ЗЮЛНЦ, като всеки от членовете на БФКА ще има право на един глас при вземането на решенията и следва да бъде представляван в ОС от едно лице. Съобразно разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от Устава на Федерацията, УС на всеки клуб – член на БФКА следва да проведе свое заседание и да избере по един делегат-представител на клуба за участие в насроченото ОС. Легитимността на делегатите ще се удостоверява с писмено решение на УС на клуба, подписано от председателя на заседанието на УС и от протоколчика, и подпечатано. Документът може да се представи предварително в офиса на БФКА или на място при регистрацията в Общото събрание. Мандатната комисия не е упълномощена да прави изключения.

Пътните и дневните на делегатите са за сметка на клубовете.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 11 от Устава на БФКА събранието се отлага с един час и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред.


С УВАЖЕНИЕ,


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/КИРИЛ РУСЕВ/София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF