Новини

Заседание на Управителния съвет на БФКА, 30.03.2010 г., Спортната палата, София.
31 март 2010

ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕ


От Протокол № 5 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 30.03.2010 г. в Спортната палата

ПРИСЪСТВАТ: Дойчин Боянов, Петко Тотев, Никола Недялков, Янко Танчев, Калин Гърбов, Станимир Желязков, Дора Маринова

ОТСЪСТВАТ: Минчо Петков, Кирил Русев, Николай Петков, Боян Петров

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Състав на комисии “Алпинизъм”, “Спортно катерене”.
2. Класиране на клубовете за 2009 г.
3. Разни.

РЕШЕНИЕ № 1
Управителният съвет утвърждава състав на комисия “Алпинизъм” - председател Дойчин Боянов, членове – Тончо Тончев, Запрян Хорозов, Григор Вътев, Тако Младенов, Елица Павлова
Приема се единодушно

РЕШЕНИЕ № 2
Управителният съвет утвърждава състав на комисия “Спортно катерене” – председател – Дора Маринова, членове - Камен Кукуров, Никола Недялков, Калин Гърбов, Калоян Добрев, Аспарух Вълчев, Милен Видиновски.
Приема се единодушно

РЕШЕНИЕ № 3

Управителният съвет присъжда допълнително по 150 точки за постижения в алпинизма на четиримата членове на експедиция “Гашербрум” и 50 точки допълнително за Боян Петров за опита му за изкачване на Гашербрум 2.
“За” – 4, “Против” – 1, “Въздържал се” – 2, приема се


РЕШЕНИЕ № 4
Управителният съвет утвърждава класиране на клубовете за 2009 г., въз основа на което се разпределя субсидията за клубовете през 2010 г.
Приема се единодушно


РЕШЕНИЕ № 5
Картотекирането на състезатели става чрез представяне на списък от клуба със състезателите по отделните спортове.
Приема се единодушно

РЕШЕНИЕ № 6
Управителният съвет дава отсрочка от 10 дни на СКАП “Планини и приключения”, Сливен и ККПЕС “Царевец”, Велико Търново за предоставяне на финансовите отчети за 2009 г. След този срок ще се приложи чл.12 от подписаните договори между БФКА и клуба:
Чл.12. /1/ В случай, че Втората страна не изпълни свое задължение по настоящия договор, не представи някой от дължимите отчети или той не бъде одобрен, тя дължи на Първата страна връщане на предоставените по този договор финансови средства, заедно със законната лихва, считано от момента на получаването им.
/2/ Втората страна дължи връщане на средствата, заедно със законната лихва, считано от момента на получаването им, в случаите когато спортният клуб:
1. не е изразходвал получените целеви средства;
2. не е разходвал получените целеви средства по предназначение;
3. не е представил годишен финансов отчет за 2009 г.;
4. не е представил годишен отчет за дейността на спортния клуб за 2009 г.;
“За” – 7, “Против”- 1, приема се

РЕШЕНИЕ № 7
Управителният съвет уважава молбата на КЕС “Планински ангели”, Ловеч за удължаване на срока за заплащане на членски внос за 2010 г. до 14.04.2010.
Приема се единодушно

РЕШЕНИЕ № 8
Управителният съвет задължава комисия “Спортно катерене” да състави план за провеждане на Европейска купа по спортно катерене във Велико Търново през октомври 2010 г.
Приема се единодушно

РЕШЕНИЕ № 9
Управителният съвет утвърждава състав на националния отбор по спортно катерене: мъже и жени – Благовест Лазаров, Ивайло Кръстев, Стефан Аврамов, Радка Петкова, Спасина Недялкова, разширен състав – Ивайло Радков, Румен Нешев, Никола Петров, Ина Джамбазова, юноши и девойки – Юлия Керемедчиева, Божидар Любенов, Кристиян Петров, разширен състав – Антония Флорова, Виктория Балчева.
Приема се единодушно

РЕШЕНИЕ № 10
Управителният съвет свиква Общо събрание на членовете на Българска федерация по катерене и алпинизъм на 1.05.2010 г. от 18 ч. в посетителския център на ПП “Врачански Балкан”, гр.Враца със следния дневен ред:
1. Приемане на нови членове на Българска федерация по катерене и алпинизъм;
2. Определяне на встъпителна такса при възстановяване на членство;
3. Актуализация на спортния календар и бюджета за 2010 г.;
4. Обсъждане проблеми на клубовете и клубната дейност.
Приема се единодушно


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF