Новини

Препис-извлечение от Протокол от Общо събрание на членовете на Българска федерация по катерене и алпинизъм, 13.02.2010 г., София.
18 февруари 2010


Дневен ред:

1. Отчет за дейността на сдружението и финансов отчет за 2009 г.;
2. Приемане на бюджет за 2010 г.;
3. Членство и членски внос;
4. Освобождаване на досегашните председател и членове на управителния съвет;
5. Избор на председател и членове на управителния съвет.

Заседанието беше открито в 11:00 ч. с кворум от 23 присъстващи членове. С пълно единодушие Кирил Русев е избран за водещ на събранието. Кирил Русев предлага да се избере мандатна комисия, която да бъде и комисия по преброяването. Дора Маринова предлага състав: председател - Дора Маринова, членове – Станимир Желязков и Минчо Петков. Приема се единодушно.

По т.1 от дневния ред


РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание приема отчета за дейността на БФКА за 2009 г. с така направените допълнения.
“За” – 23, “Против” – няма, “Въздържал се” – няма, Приема се


РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание приема финансовият отчет на БФКА за 2009 г.
“За” – 22, “Против” – няма, “Въздържал се” – няма, Приема се


По т.2 от дневния ред

РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание приема да се заплащат пътни разходи на членовете на УС от провинцията за участие в заседанията на УС. Предвижда се размер до 500 лв., който да бъде добавен към разходите за офис.
“За” – 22, “Против” – няма, “Въздържал се” – няма, Приема се

РЕШЕНИЕ № 5

Общото събрание приема да се заплатят разходи за облекло, необходимо за участие в проявите на федерацията на служителят в офиса. Предвижда се размер до 1000 лв., който да бъде добавен към разходите за офис.
“За” – 20, “Против” – няма, “Въздържал се” – 2, Приема се


РЕШЕНИЕ № 6

Общото събрание приема бюджет за 2010 г. на БФКА.

“За” – 20, “Против” – няма, “Въздържал се” – 2, Приема сеПо т.3 от дневния ред


РЕШЕНИЕ № 7

Общото събрание приема за член на БФКА ТД “Приста”, Русе.
“За” – 22, “Против” – няма, “Въздържал се” – няма, Приема се


РЕШЕНИЕ № 8

Общото събрание потвърждава размер на членския внос в БФКА в размер на една минимална работна заплата, който се заплаща до 31-ви март на текущата година.
“За” – 22, “Против” – няма, “Въздържал се” – няма, Приема се

По т.4 от дневния ред

РЕШЕНИЕ № 9

Общото събрание освобождава председателят и членовете на управителния съвет на БФКА.
“За” – 22, “Против” – няма, “Въздържал се” – няма, Приема се

По искане на делегати се обявява 30 мин. почивка.
След почивката заседанието е открито в 13 ч.


По т.5 от дневния ред


РЕШЕНИЕ № 10

Общото събрание избира Кирил Русев за председател на Българската федерация по катерене и алпинизъм.
“За” – 23, “Против” – няма, “Въздържал се” – няма, Приема се


РЕШЕНИЕ № 11

Общото събрание приема управителния съвет на БФКА да е от единадесет членове.
“За” – 22, “Против” – няма, “Въздържал се” – 1, Приема се

Правят се предложения с кандидатури за членове на УС.
Изготвя се бюлетина с предложени 12 кандидатури - Станимир Желязков, Петко Тотев, Минчо Петков, Калин Гърбов, Боян Петров, Николай Петков, Никола Недялков, Янко Танчев, Дора Маринова, Елисавета Първанова, Дойчин Боянов, Милен Видиновски. От тях трябва да се изберат 10 членове на УС.

След преброяване на бюлетините председателят на комисията по избора Дора Маринова обявява резултата.
Пуснати са 24 редовни бюлетини и след преброяването съставът на УС е:
Станимир Желязков – 23 гласа,
Петко Тотев – 22 гласа,
Николай Петков – 22 гласа,
Минчо Петков – 20 гласа,
Калин Гърбов – 20 гласа,
Боян Петров – 20 гласа,
Дойчин Боянов – 18 гласа,
Никола Недялков – 17 гласа,
Янко Танчев – 16 гласа,
Дора Маринова – 16 гласа.
Това са новите членове на управителния съвет на БФКА.

Останалите, които участваха в гласуването, са получили следния брой гласове:
Елисавета Първанова - 11 гласа,
Милен Видиновски – 10 гласа.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на Българска федерация по катерене и алпинизъм се закрива.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/КИРИЛ РУСЕВ/


ПРОТОКОЛ:
/ЕЛИСАВЕТА ПЪРВАНОВА/


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF