Новини

Заседание на Управителния съвет на ФБАК на 13-ти април 2005 г. Упраителният съвет свиква Общо събрание на ФБАК на 18-ти юни 2005 г.
14 април 2005ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 4 от заседание на Управителния съвет на Федерацията на българските алпийски клубове, проведено на 13.04.2005 г. в Спортната палата

ПРИСЪСТВАТ: Николай Панайотов, Георги Димитров, Калин Гърбов, Антон Хиджов, Явор Панов, Петко Тотев, Кирил Русев, Тодор Тодоров, Станимир Желязков, Малчо МалчевОТСЪСТВАТ: Минко Занковски

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:Свикване на Общо събрание на ФБАК
Разни.След разисквания по точките от дневния ред, Управителния съвет взе следнитеРЕШЕНИЯ:1. Управителния съвет свиква Общо събрание на ФБАК на 18 юни 2005 г, от 10 ч. в София, Спортната палата, залата на 5 етаж.Приема се единодушно2. Управителния съвет приема следния дневен ред на Общото събрание:

1. Промени в Устава на ФБАК.

2. Финансов отчет за отчетния период.

3. Освобождаване на Председателя на ФБАК.

4. Избор на Председател на ФБАК.

5. Избор на нов член на Управителния съвет в случай, че избраният по реда на предходната точка Председател е досегашен член на Управителния съвет.Приема се единодушно3. Управителния съвет определя следните квоти за делегати на Общото събрание: до 10 члена на клуб – 1 делегат, за всяка следваща започната десятка – по още един делегат, т.е. от 1 до 10 членове – 1 делегат, от 11 до 20 членове – 2 делегати, от 21 до 30 членове – 3 делегати, от 31 до 40 – 4 делегати и т.н.8 – “За”, 1 – “Против”, 1- “Въздържал се”, приема се4. Представителството за Общото събрание е въз основа на членския внос за 2005, платен до 31 май 2005 г.Приема се единодушно5. Управителният съвет решава Петко Тотев и посочена от него комисия да изготвят проект за Устав на ФБАК.

9 – “За”, 1 – “Въздържал се”, приема се6. Управителният съвет освобождава Антон Хиджов като Председател на комисия “Ски – алпинизъм”9 – “За”, 1 – “Въздържал се”, приема се7. Управителният съвет избира Тодор Тодоров за председател на комисия “Ски – алпинизъм”Приема се единодушно

8. Да бъде изготвено писмо до ММС за спешно превеждане на транш по бюджет’2005

За обезпечаване на участието на националния отбор по състезателно катерене в I кръг от Световната купа по състезателно катерене във Велико Търново.9 – “За”, 1 – “Въздържал се”, приема се

9. Управителният съвет решава в сметките на ФБАК да има резерв в размер на средните

разходи за офиса за два месеца напред, считано от 1 май.7 – “За”, 1 -“Против”, 1 – “Въздържал се”, приема се10. Планът за работа на комисия “Състезателно катерене” да се приеме на следващия

Управителен съвет.

5 – “За”, 1 -“Против”, 3 – “Въздържал се”, приема се

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF