Новини

Общо събрание на Федерацията на българските алпийски клубове - 2-ри април 2005 г, стенографски протокол.
12 април 2005

ПРОТОКОЛ

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АЛПИЙСКИ КЛУБОВЕ,
ПРОВЕДЕНО НА 02.04.2005 г.

/ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ/Днес, 02.04.2005 г. в 10,00 ч в гр. София, бул. “Васил Левски” № 75 се проведе заседание на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел Федерация на българските алпийски клубове.

В 10 ч. има регистрирани 19 делегати, регистрацията на новопристигнали делегати продължава.

Събранието бе открито от Председателя на ФБАК - Николай Панайотов, който приветства присъстващите. Той оповести, че присъстват 24 редовни делегати, има кворум и събранието може да започне.ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:1. Общото събрание избира за Водещ на Общото събрание Антон Александров Хиджов.

Приема се единодушно2. Комисия по избора - Кирил Русев, Явор Панов, Дойчин Боянов, Тончо Тончев и Дора Маринова.

Приема се единодушноПредседателят на събранието прочитаДНЕВЕН РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ФБАК:1. Отчет за дейността и финансов отчет.

2. Приемане на бюджет за 2005 г.

3. Попълване на Управителния съвет.

4. Избор на лого на Федерацията на българските алпийски клубове.

5. Приемане на нови членове на Федерацията на българските алпийски клубове.Общото събрание констатира, че не са постъпили други запитвания във връзка с оповестения дневен ред, поради което с единодушие взе следното:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:Заседанието на Общото събрание да се проведе по предварително обявения дневен ред.

Приема се единодушно

По т. 1 от дневния ред Председателят на ФБАК Николай Панайотов прочита отчет за дейността и финансов отчет за периода март 2004 – март 2005 г.ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:Изказванията на делегатите траят 4 мин, а на председателите на комисиите – 6 мин.Приема се единодушно

По т. 2 от дневния ред се изслушва предложение на Председателя на ФБАК Николай Панайотов за бюджет’2005.

Председателят на Мандатната комисия Кирил Русев докладва броя на присъстващите делегати и квотата за Общо събрание. Квотата за Общото събрание е 41 делегати, в залата са регистрирани 29 делегати.

Изказва се Георги Димитров – председател на комисия “Състезателно катерене”. Той предлага в защитата на бюджета на ФБАК пред Министерството на младежта и спорта да участват председателите на комисиите. Друго предложение е относно разпределението на бюджет’2005 – след като се извадят разходите за офис и задълженията на ФБАК, оставащите пари да се разпределят по следния начин – комисия “Състезателно катерене” – 50 %, за комисиите “Ски-алпинизъм” и “Алпинизъм” – по 20 %, и за другите комисии – 10 %.

Изказва се Калин Гърбов – треньор на националния отбор по състезателно катерене. Той подкрепя предложението на Георги Димитров.

Изказва се Петко Тотев - председател на комисия “Екипиране”. Разяснява начина на договаряне и защита на финансовите средствата с Министерството на младежта и спорта.

Изказва се Антон Хиджов - председател на комисия “Ски-алпинизъм”. Изказва несъгласие комисия “Състезателно катерене” да получава 2,5пъти повече пари от комисиите “Ски-алпинизъм” и “Алпинизъм” . Подкрепя предложението за бюджет’2005 на Николай Панайотов.

Изказва се Кирил Русев - председател на комисия “Алпинизъм”. Подкрепя предложението за бюджет’2005 на Николай Панайотов.

Изказва се Тончо Тончев – делегат от клуб “Седемте хълма – екстрийм”. Предлага да

се създаде комисия към УС по набиране на средства и писане на проекти.

Изказва се Николай Панайотов, който отговаря на въпросите, зададени в

изказванията на делегатите.

Водещият Антон Хиджов приканва присъстващите да гласуват постъпилите предложения:

1. Предложение от Георги Димитров – УС да предприеме мерки за подобряване на контактите с Министерството на младежта и спорта.

“За” – 23, “Против” – няма, “Въздържал се” – 3, Приема се

2. Председателите на комисиите да участват в защитата на бюджета пред ММС.

“За” – 26, “Против” – 1, “Въздържал се” – 1, Приема се

3. Да се създаде комисия за набиране на средства по определени проекти.

“За” – 18, “Против” – 3, “Въздържал се” – 6, Приема се

4. В Министерството на младежта и спорта да се внесе писмо с искане за

финансиране на Световното първенство по състезателно катерене.

“За” – 27, “Против” – няма, “Въздържал се” – 2, Приема се

5. Общото събрание приема отчета на Председателя на ФБАК Николай Панайотов за

изтеклия период.

“За” – 27, “Против” – няма, “Въздържал се” – 2, Приема сеВодещият Антон Хиджов след гласуване обявява 10-мин. почивка.

След почивката Председателя на Мандатната комисия проверява кворума и

заседанието продължава.

Изказва се Тончо Тончев, който подкрепя бюджета, предложен от Николай Панайотов.

Изказва се Николай Панайотов, който призовава клубовете – членове на ФБАК да изплатят членския внос до края на май.

Водещият Антон Хиджов обявява, че ще бъдат гласувани два варианта за бюджет, постъпили в Общото събрание – на Николай Панайотов и Георги Димитров.

1. Предложение за бюджет’2005, внесен от Николай Панайотов.

“За” – 14, “Против” – 2, “Въздържал се” – 11, не се приема

2. Предложение за бюджет’2005, внесен от Георги Димитров.

“За” – 13, “Против” – 7, “Въздържал се” – 7, не се приема

След проверка на кворума водещият Общото събрание подлага отново на гласуване двете предложения. Резултат – 14 “За” предложението на Николай Панйотов, 13 “За” предложението на Георги Димитров.

След дебат по процедурата се предлага да се гласуват следните предложения:

Общото събрание приема бюджета на ФБАК за 2005 г. да е 108 000 лв.

“За” – 27, “Против” – няма, “Въздържал се” – 1, Приема сеОбщото събрание упълномощава Управителния съвет на ФБАК да разпредели средствата от бюджета за 2005 г.

“За” – 20, “Против” – няма, “Въздържал се” – 7, Приема сеУправителния съвет на ФБАК да разпредели средствата от бюджет’2005 г. на свое заседание през първата седмица след Общото събрание.“За” – 21, Приема сеПо т. 3 от дневния ред водещия дава думата на делегатите да направят своите предложения за попълване на Управителния съвет на мястото на подалия оставка Михаил Михайлов. Дава указания по процедурата за гласуване.

Предложени са: Тодор Тодоров, Руслан Вакрилов - прави си отвод, Георги Петров, Дойчин Боянов - прави си отвод, Иван Ненков, Запрян Хорозов.

Петко Тотев предлага докато се изготвят бюлетините за гласуване, всеки кандидат да направи кратко експозе за това, което смята да направи в Управителния съвет. Приема се с 26 гласа “За”

Сандю Бешев предлага докато се изготви бюлетината, да се премине към последната точка от дневния ред – “Приемане на нови членове на ФБАК”.

Предложени са за приемане три нови клуба:1. Дружество за туризъм “Трекинг БГ”, гр. София, приет на УС – Реш. № 4 / 13.10.2004

Приема се единодушно2. Клуб по туризъм, алпинизъм и пещерно дело ”Стрешеро”, гр. Враца, приет на УС – Реш. № 4 / 13.10.2004

Приема се единодушно

3. ТД “Амбарица”, гр. Троян

Приема се единодушноПреминава се към гласуване на избор на лого на ФБАК. Тончо Тончев докладва резултатите - първите три класирани предложения от общо 10 за лого на ФБАК – вариант 8 – 8 гласа, варианти 3 и 10 – по 4 гласа. Те ще се състезават на втори тур. Втория тур за избор на лого се провежда паралелно с избора на нов член на Управителния съвет. Процедурата е – делегатите ограждат името на избрания член върху предоставената им бюлетина, и вписват номера на логото, което е техния избор.

За член на Управителния съвет на Федерацията на българските алпийски клубове е избран Тодор Анетков Тодоров с 15 гласа. За лого на ФБАК е избрано лого – вариант 8 от предложените общо 10 варианти.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на Федерацията на българските алпийски клубове се закрива.Стенограф на Общото събрание: Лиляна Микова Българова

Препис – извлечение от Стенографски протокол на Общо събрание на ФБАК: Дора Димитрова Маринова


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF