Новини

Заседание на УС на БФКА, 12.01.2010 г.
13 януари 2010

ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕ


От Протокол № 1 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 12.01.2010 г. в Спортната палата

ПРИСЪСТВАТ: Кирил Русев, Николай Петков, Станимир Желязков, Дойчин Боянов, Минчо Петков, Петко Тотев, Боян Петров
Елисавета Първанова, Красимир Туманов

ОТСЪСТВАТ: Никола Недялков, Ивайло Кръстев, Михаил Михайлов, Здравко Петков

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Свикване на Общо събрание на БФКА.
2. Отчет за дейността и финансов отчет за 2009 г.
3. Проекто-бюджет за 2010 г.
4. Разни

РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет на БФКА свиква Общо събрание на сдружението на 13.02.2010 г., събота, от 10 ч., в гр. София, Министерство на физическото възпитание и спорта, бул “Васил Левски” 75, залата на ет. 5, при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността и финансов отчет за 2009 г.;
2. Приемане на бюджет за 2010 г.;
3. Членство и членски внос;
4. Освобождаване на досегашните председател и членове на управителния съвет;
5. Избор на председател и членове на управителния съвет.
Приема се единодушно

РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет приема очета за дейността и финансовия отчет за 2009 г.
Приема се единодушно

РЕШЕНИЕ № 3

Управителният съвет приема проекто-бюджет за 2010 г.
Приема се единодушноПРЕДСЕДАТЕЛ:
/КИРИЛ РУСЕВ/

ПРОТОКОЛ:
/ДОРА МАРИНОВА/София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF