Новини

Общо събрание на Българска федерация по катерене и алпинизъм, 26.06.2009г., София.
29 юни 2009БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАТЕРЕНЕ И АЛПИНИЗЪМП Р О Т О К О ЛНа 26 юни 2009 година, петък, в голямата зала на Държавната агенция за младежта и спорта се проведе Общо събрание на Българска федерация по катерене и алпинизъм при следнияДНЕВЕН РЕД:1. Отчет за дейността и финансов отчет за 2008г.
2. Приемане на бюджет на БФКА за 2009г.
3. Приемане на нови членове на БФКА и информация за отпаднали.В обявения начален час 16:00 ч. записалите се делегати са 3, клубовете – членове на БФКА са 27, затова Общото събрание се отлага с 1 час.

В 17:00 ч. присъстват 6 делегати с право на глас и 3 делегати от клубове, които са кандидат-членове на БФКА. Председателят на БФКА открива заседанието. Приветства делегатите на общото събрание. Пита има ли предложения за председател на събранието. Няма други предложения, председател на ОС е Кирил Русев. Той информира, че протокола на заседанието ще се води от Елисавета Първанова. Предлага състав на мандатната комисия и комисия по преброяването да е - Дора Маринова, Кирил Русев, Елисавета Първанова. Приема се единодушно.

Кирил Русев съобщава дневния ред на ОС и прави предложение: т.3 от дневния ред да стане т.1. Приема се единодушно.Т.1. Приемане на нови членове на БФКА и информация за отпаднали.Дава се информация за отпадналите през 2009г. от членство в БФКА клубове, които са отпаднали поради незаплащане на членския внос в приетия от ОС срок – 31.03 и на основание на Устава на БФКА:

Чл.26.(1) Членството се прекратява:

..................................................................................................

5. при неплащане на членски внос за една календарна година.

(2) Отпадането поради невнасяне установения членски внос се констатира с решение на управителния съвет, което може да бъде обжалвано пред общото събрание.Няма постъпили молби с обжалване на отпадането от клубове пред ОС.

Клубовете, отпаднали от членство през 2009г.:

1

АК "Трапезица"

В.Търново

2

ТД "Веслец"

Враца

3

ТД "Стратеш"

Ловеч

4

АСК "Вертикал"

Русе

5

АК "Черни Осъм"

с.Ч.Осъм

6

АК "Еделвайс"

София

7

Асоц. "Планини и хора"

София

8

СК "Железни пръсти"

София

9

АК "Кайлъка-1999"

ПлевенДора Маринова докладва за постъпилите молби за членство в БФКА. Постъпили са молби за членство от 6 клуба, всички са предоставили необходимите документи за членство – копие от съдебно решение, устав, булстат, решение за членство в БФКА. ТД “Чумерна”, Елена имат изтекъл мандат на УС.

Запрян Хорозов прави предложение кандидатурите на новите членове да бъде гласувана ан-блок. Приема се единодушно.Предложено е:РЕШЕНИЕ № 1Общото събрание на БФКА приема за членове на БФКА следните клубове:


1

АСК "Вертикал"

Русе

2

КЕС "Планински ангели"

Ловеч

3

КЕС "Вратица"

Враца

4

СК "Чудните скали"

Варна

5

АК "Кайлъшка долина"

Плевен

6

ТД "Чумерна"

Елена
«За» - 6, Приема се единодушно.Присъстващите 3 делегати от клубове, приети за членове на БФКА с решение № 1 получават право на глауване.Т.2 - Отчет за дейността и финансов отчет за 2008г.Кирил Русев предлага отчета за дейността на БФКА да не се чете, тъй като е бил публикуван в сайта на федерацията на 2.06.09, това е било записано в поканата за участие в ОС до клубовете и вярва, че всички са се запознали с отчета. Съобщава накратко за най-големите успехи на нашите спортисти през изминалия период – 3-то място на Тихомир Димитров на “Скорост” на Световно първенство по ледено катерене, 14-то място на Ивайло Кръстев в “Трудност” на Европейското първенство по спортно катерене за м/ж, 4-то място за Спасина Недялкова в крайното класиране за Европейската купа по спортно катерене за ю/д във нейната възрастова група – 18-19г. Смята, че най-добрите постижения са на състезателите по ледено катерене, а най-слабото представяне е в ски-алпинизма.Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 2Общото събрание на БФКА приема отчета за дейността на БФКА за 2008г.«За» - 9, Приема се единодушно.Дора Маринова дава информация по финансовия отчет. БФКА започва 2008 г. с наличност в разплащателната сметка 6638 лв., завършва годината с 10014лв., както е бил приет бюджета на федерацията от ОС през 2008г. Фонд “Аварийни ситуации” е в размер на 4731 лв. Значително се увеличава членския внос към трите международни федерации – UIAA, IFSC, ISMF. След отделянето на спортното катерене през 2007г. и ски-алпинизма през 2008г. в отделни международни федерации, членският внос е увеличен почти трикратно.Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 3Общото събрание на БФКА приема финансовия отчет на БФКА за 2008г.«За» - 9, Приема се единодушно.Т.3 - Приемане на бюджет на БФКА за 2009г.Дора Маринова дава разяснения по предложения бюджет. Основното финансиране е от ДАМС в размер на 95хил.лв. за дейност на БФКА и 20 хил.лв. - за клубовете. За съжаление има клубове, които не са регистрирали в обществена полза или не са се вписали в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза и по тази причина не могат да получават субсидия от ДАМС.

Запрян Хорозов смята, че държавата субсидира федерацията с много малко пари.

Дора Маринова разяснява огромната разлика във финансирането на олимпийските и неолимпийските спортове. Това е политиката на държавата в областта на спорта – подкрепя в значително по-голяма степен олимпийските спортове. Прави предложение да бъде финансирана организацията на 80-год. юбилей на БФКА от собствените средства на БФКА в размер до 2000 лв., останалите да бъдат осигурени от спонсори.Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 4Общото събрание на БФКА решава БФКА да покрие разходи в размер до 2000 лв. от бюджета за честването на 80-год.юбилей на федерацията.«За» - 9, Приема се единодушно.Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 5Общото събрание на БФКА приема бюджет за 2009 г. на БФКА. Приходи - 133 хил.лв., разходи – 135 хил.лв., дефицита да се покрие от собствените средства на БФКА в размер на 10 хил.лв.«За» - 9, Приема се единодушно.Запрян Хорозов счита, че членският внос е висок за някои клубове.

Кирил Русев разяснява, че следващото ОС ще се проведе през януари 2009г., защото тогава изтича мандата на този УС. Счита, че тогава може да бъде включена точка в дневния ред за размера на членския внос на клубовете. За тази година плащането на членски внос е приключено, за следващата може да се обсъди на следващото ОС.Поради изтичане на дневния ред Кирил Русев закрива заседанието на ОС на БФКА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/КИРИЛ РУСЕВ/

ПРОТОКОЛ:

/ЕЛИСАВЕТА ПЪРВАНОВА/

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF