Новини

Във връзка с предстоящо заседание на комисия "Катерачни обекти" приканваме заинтересуваните от тази дейност клубове/лица да изпратят в срок до 16.04.09 проекти за екипране на катерачни маршрути.
07 април 2009

 

ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АЛПИЙСКИ КЛУБОВЕ
 
ФОРМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
 
за разработване, екипиране или преекипиране на катерачен обект
 
 
I.            Име на проекта:
 
…………………………..……………………………………………….........…………….
 
          II.      Данни за изпълнителя:
Ръководител на проекта: ......................................................................................................
 
Клуб: ......................................................................................................................................
 
Адрес:......................................................................................................................................
 
Телефон: ....................................................
 
E-mail: ........................................................
 
Интернет страница: ................................................................................................................
 
       III.      Характеристика на обекта
 
Кратко описание на местоположението, достъп: .........................................................
 
GPS координати (datum WGS 84, желателно):.................................................................
 
Вид скала: ..............................................................................................................................
 
Височина (m): минимална…….., максимална…….., средна…..……
 
Налична инфраструктура и пътеки за достъп: ..............................................................
 
Напускане на маршрутите: .................................................................................................
 
        IV.      ЦЕЛ И ОБОСНОВКА
 
Цел на проекта: ...................................................................................................................
(при преекипиране се описват маршрутите)
 
Начин на екипиране: ........................................................................................................
 
Кратка история на откриването и разработването: .................................................
 
Съвременно състояние: ...................................................................................................
 
Личен принос в разработването на обекта: .................................................................
 
Потенциал за развитие: ....................................................................................................
 
           V.      Време и срокове за изпълнение
 
Начало: ....................................................
Край: ........................................................
 
        VI.      Необходими материали
(пълен опис на вида и броя на материалите)
 
     VII.      ОТЧИТАНЕ
 
 VIII.      Допълнителни сведенияЗа ОБЕКТА
(природозащитен статут, ограничения за развитието на обекта, други факти)
 
        IX.      Дата и място на изготвяне: ............................................................
 
           X.      Подпис на ръководителя: ..................................................................
 

 


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF