Новини

Купа "Пирин" - ски-алпинизъм - 16 април 2005 г.
24 март 2005БАН­С­КО СПОРТ ООД

ГР. БАН­С­КО, УЛ. “ПИ­РИН” № 60, ТЕЛ: 0889 235491

ПИ­РИН ПЛА­НИ­НАПО­КА­НАЗа учас­тие в при­я­тел­с­ка сре­ща и от­во­ре­но със­те­за­ние по ски ал­пи­ни­зъм за ку­па “ПИ­РИН”Ува­жа­е­ми при­я­те­ли на пла­ни­на­та,За нас е удо­вол­с­т­вие да Ви по­ка­ним на тра­ди­ци­он­но­то със­те­за­ние по ски ал­пи­ни­зъм за

ку­па “Пи­рин” 2005.Вре­ме и мяс­то:Със­те­за­ни­е­то ще се про­ве­де от 15 до 17 ап­рил 2005 г. в ра­йо­на на връх То­дор­ка – Пи­рин.Тех­ниЧес­ка кон­фе­рен­циЯ на 15.04.2005 от 19,30 часа

в гр. Бан­с­ко, Културен дом (малка зала)

срещу ресторант “Орлово гнездо”

Пра­во на учас­тие:Гру­па “А”

Учас­т­ват от­бо­ри от всички въз­рас­то­ви гру­пи, от­го­ва­ря­щи на изис­к­ва­ни­я­та на ФБАК, със след­ни­те за­дъл­жи­тел­ни ус­ло­вия:

- дек­ла­ра­ция за учас­тие

- зас­т­ра­хов­ка

- пред­със­те­за­те­лен ме­ди­цин­с­ки прег­лед

- еки­пи­ров­ка по пра­вил­ни­ка на ФБАК: кас­ка, кот­ки, ка­ра­би­нер, пру­сек, пре­вър­зочен па­кет, компас, пипс (който има), свирка (по една на участник)Гру­па “B”

Учас­т­ват ин­ди­ви­ду­ал­ни със­те­за­те­ли при след­ни­те ус­ло­вия:

- дек­ла­ра­ция за учас­тие

- зас­т­ра­хов­ка

- пред­със­те­за­те­лен ме­ди­цин­с­ки прег­лед

- еки­пи­ров­ка, под­хо­дя­ща за ски ал­пи­ни­зъм + пре­вър­зочен па­кет и кас­каГру­па “C”

Учас­т­ват ин­ди­ви­ду­ал­ни със­те­за­те­ли при след­ни­те ус­ло­вия:

- да дой­дат (с дибо­ко)Кла­си­ра­не и наг­ра­ди

Призьорите във всички групи ще бъдат наградени.

Кла­си­ра­не­то в ски ра­ли­то но­си точки в об­що­то кла­си­ра­не за купа “Свободни планини” 2005,

което включва:

ку­па “Ма­льо­ви­ца” 2005

ку­па “НСА” 2005

купа “Пирин” 2005

Спе­ци­ал­на наг­ра­да за призьорите в купа “Свободни планини”

ТАК­СА УЧАС­ТИЕ – 15 ЛВ. ТАК­СА­ТА ВКЛЮЧВА 2 НО­ЩУВ­КИ И 1 ВЕЧЕРЯ.

За­яв­ки за учас­тие: на тел. 0889 235 491 Ни­ко­лай Про­ев


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF