Новини

Заседание на УС на БФКА, 22.10.2008 г., Спортната палата.
23 октомври 2008ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕОт Протокол № 9 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 22.10.2008 г. в Спортната палатаПРИСЪСТВАТ: Кирил Русев, Николай Петков, Станимир Желязков, Дойчин Боянов, Никола Недялков, Боян Петров, Петко Тотев, Ивайло КръстевЕлисавета Първанова, Спасина Недялкова, Радиана Манева, Радка Петкова, Константин ИвановОТСЪСТВАТ: Михаил Михайлов, Здравко Петков, Минчо Петков

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:Европейско първенство по състезателно катерене за мъже и жени.
Приемане на финансов отчет за III тримесечие
Обсъждане на спортен календар за 2009 г.
Разни.РЕШЕНИЕ № 1Управителният съвет приема за уважителни причините, поради които Спасина Недялкова и Радиана Манева не са заминали за Европейското първенство и решава направените разходи за Спасина Недялкова да бъдат признати за разход на комисия “Състезателно катерене”.

“За” – 6, “Против” – 1, “Въздържал се” - 1РЕШЕНИЕ № 2Управителният съвет възлага на комисия в състав Станимир Желязков, Дора Маринова, Кирил Русев, Николай Петков да изготвят длъжностна характеристика за треньори на националните отбори.

Приема се единодушноРЕШЕНИЕ № 3Управителният съвет приема финансовия отчет за III тримесечие на 2008 г.

“За” – 8, “Въздържал се” – 1РЕШЕНИЕ № 4Управителният съвет приема предложението на комисия “Алпинизъм” – държавните зимен и летен алпийски сбор да бъдат преименувани на “държавно първенство по алпинизъм - зимно и лятно”

Приема се единодушно

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/КИРИЛ РУСЕВ/

ПРОТОКОЛ:

/ДОРА МАРИНОВА/
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF