Новини

Заседание на УС на БФКА, 22.04.2008 г., Спортната палата.
23 април 2008ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕОт Протокол № 5 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 22.04.2008 г. в Спортната палата

ПРИСЪСТВАТ: Кирил Русев, Николай Петков, Станимир Желязков, Никола Недялков, Дойчин Боянов, Здравко Петков, Михаил Михайлов, Минчо Петков

ОТСЪСТВАТ: Бойко Лалов, Антон Хиджов, Боян ПетровПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:Свикване на ОС на БФКА.
Приемане на отчет за I тримесечие на БФКА.
Клубове, незаплатили членски внос за 2008 г.
Медицинска комисия към БФКА.
Спортни клубове, финансирани от БФКА през 2008 г.
Актуализация на ДСК за 2008 г.
Разни.

РЕШЕНИЕ № 1Управителният съвет на БФКА свиква Общо събрание на Българска федерация по катерене и алпинизъм на 8-ми юни от 10 ч. в залата на 5-ия етаж в Държавната агенция за младежта и спорта.

Приема се единодушноРЕШЕНИЕ № 2ОС на БФКА ще се проведе при следния дневен ред:

Отчет за дейността и финансов отчет за 2007 г.
Приемане на бюджет на БФКА за 2008 г.
Утвърждаване на Правилник за работа на комисиите към БФКА.
Освобождаване на членове на УС и избор на нови членове на УС в изпълнение на чл.16, ал.2 от Устава на БФКА.
Приемане и освобождаване на членове на БФКА.Приема се единодушноРЕШЕНИЕ № 3УС приема финансовия отчет за I тримесечие.

Приема се единодушно.

РЕШЕНИЕ № 4

УС констатира, че следните клубове не са заплатили членски внос за 2008 г. в срока, установен за това – 31-ви март и отпадат от членство в БФКА по силата на чл.26, ал.1, т.5 и чл.26, ал.2 от Устава на БФКА:

АК "Родни Балкани", Варна;
ТД "Руен", Пловдив
АК "Кремиковци", София;
СК "Тангра", Ямбол

Приема се единодушно.РЕШЕНИЕ № 5

УС решава да се сформира медицинска комисия в срок до 31-ви май.

Приема се единодушноРЕШЕНИЕ № 6УС решава да даде срок до 31-ви май на клубовете, които са утвърдени от УС за финансиране през 2008 г., да предоставят документ за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанаска цел в обществена полза към Министерството на правосъдието. Първи транш ще бъде преведен само на клубовете, предоставили документа.

Приема се единодушноРЕШЕНИЕ № 7УС утвърждава следните промени в ДСК на БФКА:

Държавно първенство – ю/д, Трудност и Скорост, 2-3.05.08, Велико Търново

Държавно първенство – м/ж, Боулдър, 10.05.08, София

Държавно първенство – м/ж, Трудност и Скорост, 8.06.08, ЛовечПриема се единодушноРЕШЕНИЕ № 8УС изисква доклад за ползването и заетостта на стената, предоставена за стопанисване на СТПД “Академик”, Русе, както и от АСК “Вертикал”, Русе за достъпа и използването на стената.

Приема се единодушноРЕШЕНИЕ № 9Във връзка с приключилия състезателен сезон в леденото катерене и ски-алпинизма, комисии “Ледено катерене” и “Ски-алпинизъм” да приемат на свое заседание анализ на спортно-състезателния сезон и представянето на състезателите от националния отбор в срок до 31.05.08.

Приема се единодушноРЕШЕНИЕ № 10УС решава да се възвърне традицията да се издава годишен информационен справочник за дейността на БФКА. Отговорник за проекта – Николай Петков. УС утвърждава хонорар за проекта 200 лв.

Приема се единодушно

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/КИРИЛ РУСЕВ/

ПРОТОКОЛ:

/ДОРА МАРИНОВА/
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF