Новини

Заседание на УС на БФКА, 17-ти октомври, Спортната палата.
18 октомври 2007ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 10 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 17.10.2007 г. в Спортната палата

ПРИСЪСТВАТ: Кирил Русев, Боян Петров, Никола Недялков, Здравко Петров Бойко Лалов, Станимир Желязков

Иван Василев – член на контролния съвет

ОТСЪСТВАТ: Антон Хиджов, Минчо Петков, Михаил Михайлов, Дойчин Боянов, Николай ПетковПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:Финансов отчет за III тримесечие.
Финансов отчет за Европейска купа по състезателно катерене, Велико Търново.
Спортен календар за 2008 г.
Картотекиране на състезателите в СК на БФСК за 2008 г.
Дълготрайни материални активи на БФКА – инвентаризация. Ефективност на експлоатацията им.
Разни.

Кирил Русев открива заседанието. По т.1 - финансовият отчет е изпратен на членовете на УС на 3-ти октомври, всеки е имал достатъчно време да го разгледа.

Станимир Желязков изказва несъгласие с прерзпределение на бюджета на комисия «Ледено катерене», при което 1175 лв. разход на комисия «Катерачни обекти» за екипиране е признат за разход на комисия «Ледено катерене». Изказва несъгласие с начина, по който е взето решението, никой от комисия «Ледено катерене» не е присъствал на заседанието на УС на 13-ти септември.

Здравко Петков счита, че във връзка с възникналата ситуация и докладна записка от Дора Маринова по случая до УС от 11.10.07 г. може да се избере решение, удовлетворяващо комисията.

Дора Маринова дава разяснения по повдигнатия случай. Обръща внимание на комисиите, че след този случай преразпределение на бюджета на комисиите ще изпълнява само и единствено след писмено потвърждение от съответната комисия. Подчертава, че комисиите не са самостоятелни юридически лица и управлението на БФКА е от УС, който в някои случаи може да реши преразпределение на бюджета комисиите. Особено в случаи като сегашния, където материално-техническото обезпечаване в размер на 20 хил. лв. за 2007 г., което е отпуснато по договор с ДАМС, не е отпуснато по отделни спортове и дейности, а като едно цяло.

Счита, че управителния съвет никога не би си позволил да ощети дейността на някоя от комисиите, ако това не е абсолютно необходимо. Остатъка от бюджета на комисия «Ледено катерене» до края на 2007 г. след приспадането на направения разход за МТО е в размер на 3700 лв. и е достатъчен за обезпечаване на подготовката на състезателите за предстоящия сезон. Обръща се с молба към УС да зачете направения разход в размер на 1175 лв. за разход на комисия «Ледено катерене»

Станимир Желязков предлага УС да препоръча през следващата година комисия «Катерачни обекти» да подкрепи проект на същата стойност за екипиране на Dry Tooling маршрути на комисия “Ледено катерене” през 2008 г.Предложено е:РЕШЕНИЕ № 1Управителният съвет приема финансовия отчет за III тримесечие.

Приема се единодушно.Предложено е:РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет утвърждава проект за Dry Tooling маршрути на комисия “Ледено катерене” през 2008 г.

Приема се единодушно.По т.2 от дневния ред Дора Маринова обобщава финансовия отчет, изпратен на УС на 3.10 – разходите на БФКА за Европейската купа по съсетзателно катерене за юноши и девойки във Велико Търново са в размер на 12 400 лв.Предложено е:РЕШЕНИЕ № 3Управителният съвет приема финансов отчет на ЕК по състезателно катерене за юноши и девойки, проведен във Велико Търново на 30.06-01.07. Разходите по провеждането са в размер на 12 400 лв.

Приема се единодушно.По т.3 от дневния ред Дора Маринова докладва за изготвянето на спортния календар за 2008 г. Спортният календар за зимния сезон - на ски-алпинизма и леденото катерене са готови. Комисия “Състезателно катерене” трябва до края на октомври да изготви спортния календар по състезателно катерене. Предлага стартовите такси от държавните първенства да постъпват в БФКА. Счита, че след като БФКА финансира изцяло организирането на държавните първенства, стартовите такси трябва да постъпват в БФКА. В останалите състезания, които само частично се финансират от БФКА стартовите такси да остават за организатора.

Никола Недялков счита, че финансирането на държавните първенства от БФКА не е достатъчно и стартовите такси трябва да остават за организатора.

Дора Маринова предлага всяка комисия да изготви план-сметка на необходимите разходи за организиране на състезание. Счита, че трябва да има по-ефективно разходване на средствата, отпускани за държавните първенства. Счита, че не трябва да има раздуване на съдийския състав, както е видно в някои финансови отчети на състезания. Дава за пример държавното първенство по ледено катерене, което е най-трудното за организиране и провеждане състезание, а което в крайна сметка се оказва с най-малък финансов разход от страна на БФКА. Дава за пример и организираното на Витоша в последните две години държавно първенство по ски-алпинизъм от Тодор Тодоров, в което съдиите са доброволци и не получават хонорари за тяхната работа. Счита, че клубовете, които искат да организират състезания, би трябвало да намерят доброволци, които да помагат при организацията, или поне част от работата да е доброволна. Ясно е на всички, че парите не достигат и трябва да се търсят и други форми за привличане на хората в организация на състезания.

Предложено е:РЕШЕНИЕ № 4

Стартовите такси от държавните първенства ще постъпват в касата на БФКА, освен ако не е договорен друго с домакина - организатор.

Приема се единодушно.По т.4 от дневния ред Дора Маринова докладва за необходимостта за картотекиране на състезателите в БФКА. Счита, че трябва да се съблюдават разпоредбите на Закона за физическо възпитание и спорта и Правилника за прилагането му. В него е записано, че картотекиране на даден спортист в спортната федерация е чрез изразено писмено желание на спортиста да се състезава от името на съответния клуб, както и предложение за картотекиране от съответния клуб. Предлага срока за картотекиране на състезатели в съответния спорт да бъде първото състезание през годината.

Станимир Желязков смята, че картотекирането за всяка състезателна година трябва да става до края на предходната година, т.е. картотекирането за 2008 г. да е до 31.12.2007 г.

Дора Маринова предлага за картотекирането на състезателите да има такса по 2 или 3 лв. на състезател за година. Дава за пример федерацията по ориентиране, където картотекирането на състезател струва 5 лв., а във федерацията по ски – 37 лв.

Кирил Русев смята, че таксата на състезател трябва да е 5 лв.

Станимир Желязков смята, че картотеката трябва да е безплатна. По този начин ще се стимулират хората да участват в спортния календар.

Дора Маринова смята, че със заплащането на картотекаирането на състезателите клубовете ще имат наистина сериозен ангажимент към състезанията и състезателите. Счита, че без такса за картотекиране ще бъдат картотекирани много по-голям брой членове на клубовете, отколкото са в действителност, което ще даде невярна информация за действителната членска маса на БФКА.

Предложено е:РЕШЕНИЕ № 5Управителният съвет приема следните срокове за картотекиране на състезателите в БФКА за 2008 г.: ледено катерене и ски-алпинизъм – 31.12.2007 г., състезателно катерене – 1.03.2008 г. Некартотекирани състезатели ще заплащат двойна стартова такса за участие в състезания.

Приема се единодушно.Предложението на Дора Маринова за такса 3 лв. за картотекиране на състезател не се приема – “Против” – 5 души, “Въздържал се” – 1По т.5 от дневния ред се дискутира писмо от Теодор Кисимов, с което се обжалва повторното решение на УС на БФКА - стената, дадена за стопанисване от СТПД “Академик”, Русе да бъде дадена за стопанисване на КПП “Вертикал”, Пловдив.Предложено е:РЕШЕНИЕ № 6Управителният съвет дава срок до 4.11.2007 г. за приемане и предаване на стената в Русе от СТПД “Академик”, Русе на КПП “Вертикал”, Пловдив. След изтичане на този срок ще бъдат предприети съответни законови мерки за изпълнение решението на УС.Приема се единодушно.Кирил Русев информира УС за подписания договор с КА “НСА”, София за стопанисване на катерачна стена – 121 кв.м., която беше закупена за провеждане на Световна купа по боулдър през април. Информира УС, че поради невъзможността да се подпише договор с НСА, както беше първоначалния вариант, договора беше подписан от КА “НСА”, като всички задължения, които бяха заложени в договора с НСА, са прехвърлени към КА “НСА”. На срещата с представителите на клуба в НСА, където беше договорено подписването, присъстваха Кирил Русев, Николай Петков, Дойчин Боянов, Михаил Михайлов, Станимир Желязков.Предложено е:РЕШЕНИЕ № 7Управителният съвет утвържадва сключения с КА “НСА”договор за стопанисване на изкуствена катерачна стена.Приема се единодушно.По т.6 от дневния ред Дора Маринова докладва за постъпила молба от ККПЕС “Царевец”, Велико Търново за подкрепа пред ДАМС на предстояща експедиция на Еверест, организирана от клуба през 2008 г.

Предложено е:РЕШЕНИЕ № 8Управителният съвет ще внесе писмо до ДАМС с молба за подкрепа на експедиция на Еверест, организирана от ККПЕС “Царевец”, Велико Търново през 2008 г.Приема се единодушно.Кирил Русев докладва за трето поредно отсъствие на Антон Хиджов от заседание на УС, с което автоматично са задейства чл.16, ал.2 от Устава на БФКА, който гласи, че в случай на отсъствие на член на Управителния съвет на три поредни негови заседания, неговото освобождаване от УС и избора на нов член на УС задължително се поставят на гласуване от следващото ОС. УС ще трябва да го има предвид при изготвянето на дневния ред на следващото ОС.Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/КИРИЛ РУСЕВ/ПРОТОКОЛ:

/ДОРА МАРИНОВА/
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF