Новини

Заседание на УС на БФКА, 13-ти септември, Спортната палата.
14 септември 2007ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 9 от заседание на Управителния съвет на Федерацията на българските алпийски клубове, проведено на 13.09.2007 г. в Спортната палата

ПРИСЪСТВАТ: Кирил Русев, Николай Петков, Михаил Михайлов, Дойчин Боянов, Боян Петров, Никола Недялков – телефонна връзка

Калин Кожухаров, Елисавета Първанова, Иван Василев, Петко Тотев

ОТСЪСТВАТ: Здравко Петков, Антон Хиджов, Станимир Желязков, Минчо Петков, Бойко Лалов,ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:1. Спортен календар на БФКА до края на 2007 – актуализация.
2. Бюджет на БФКА – актуализация.
3. Делегат на БФКА на Общо събрание на IFSC и UIAA, Матсумото, Япония, 5-6.10.2007 г.
4. Изкуствена катерачна стена – 121 кв.м. – проекто-договор, за предложение към НСА и КА “НСА”.
5. Разни.

Кирил Русев открива заседанието. Предлага т.3 от дневния ред да стане т.1. Предлага делегат от БФКА на Общото събрание на IFSC и UIAA в Матсумото, Япония да бъде Калин Кожухаров, който живее в Япония.

Предложено е:РЕШЕНИЕ № 1Управителният съвет избира за делегат БФКА на Общото събрание на IFSC и UIAA в Матсумото, Япония да бъде Калин Кожухаров

Приема се единодушно.Предложено е:РЕШЕНИЕ № 2

БФКА ще поеме разноските по вътрешен транспорт и настаняване по време на Общото събрание на IFSC и UIAA на делегата на БФКА Калин Кожухаров.

Приема се единодушно.По т.2 от дневния ред Дора Маринова докладва промени в спортния календар на БФКА до края на годината, предложени от комисия “Състезателно катерене” – държавното първенство по боулдър ще се проведе на 6-7 октомври в Казанлък; кръг от купа “България” по състезателно катерене – “Трудност” и “Скорост” - м/ж ще се проведе на 13-14 октомври във Варна. За международната катерачна среща засега няма подадени заявки за участие от чужбина, но ще се проведе на заплануваните дати – 28-30-ти септември.

Михаил Михайлов докладва за отлагане на запланувания курс за усъвършенстване по спортно катерене за април следващата година.

Кирил Русев съобщава, че през октовмри ще се организира курс за инструктори по катерене и алпинизъм, след като Станимир Желязков се завърне от чужбина, ще уточнят датите.По т.3 Боян Петров внася предложение от комисия “Катерачни обекти” за увеличаване на бюджета на комисията във връзка с направени икономии от държ.спортен календар. Предложението на комисията е да се отпуснат 1766 лв., с които да се закупят акумулатор, зарядно устройство и материали за екипиране по два проекта, постъпили за подкрепа – за екипиране на Белидие хан и Провадия.

След обсъждане и във връзка с предстоящата катерачна среща на Враца -

Предложено е:РЕШЕНИЕ № 3Управителният съвет отпуска 1560 лв. на комисия “Катерачни обекти” за закупуване на предложените от нея материали.

Приема се единодушно.По т.4 от дневния ред Кирил Русев уточнява вече проведено по телефона гласуване, с което членовете на УС са съгласни да се предостави изкуствената катерачна стена – 121 кв.м. от Световната купа по боулдър на НСА. Условията, които трябва да се договорят, трябва да включват свободен достъп на всички катерачи, като се спазват правилата за безопасна експлоатация на катерачната стена. Изготвеният проекто – договор е основа, върху която трябва да се договорят страните за експлоатацията и стопанисване на стената.

Предложено е:РЕШЕНИЕ № 4

Управителният съвет е съгласен да предостави искуствената катерачна стена 121 кв.м. на НСА, като се организира работна среща на председателя и зам.председателя за доуточняване условията на договора.

Приема се единодушно.По т.5 от дневния ред Дора Маринова докладва за постъпила молба от Георги Радев и Благовест Ангелов за членство в комисия “Ски-алпинизъм”.

Предложено е:РЕШЕНИЕ № 5Управителният съвет препоръчва на комисия “Ски-алпинизъм” да уважи молбата на Георги Радев и Благовест Ангелов за членство в комисията.

Приема се единодушно.Иван Василев докладва за реституционни претенции към полянката пред Малката Вратца и поляната източно от моста на реката. Община Враца търси начин да обезщети собствениците със земя на друго място. БФКА е изготвила писмо до кмета на Враца с подкрепа на усилията на общината да запази един от най-популярните катерачни обекти у нас от ограничаване на достъпа.

Кирил Русев докладва за постъпило от СТПД “Академик”, Русе обжалване на решение на УС - РЕШЕНИЕ № 7 / 28.05.2007 г.Управителният съвет прекратява договора за стопанисване на изкуствена катерачна стена със СТПД “Академик”, Русе. Възлага стопанисването на стената на КПП “Вертикал”, Пловдив - Приема се единодушно.

След дискусия е предложено:РЕШЕНИЕ № 6Управителният съвет потвърждава решение решение № 7 от свое заседание на 28.05.2007 г. В двуседмичен срок СТПД “Академик”, Русе да приготви стената за предаване на КПП “Вертикал”, Пловдив.“За”- 5, “Въздържал се”- 1- Боян Петров, Приема се

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/КИРИЛ РУСЕВ/ПРОТОКОЛ:

/ДОРА МАРИНОВА/
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF