Новини

Заседание на Управителния съвет на ФБАК, 28-ми май 2007 г, Спортната палата.
29 май 2007ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 7 от заседание на Управителния съвет на Федерацията на българските алпийски клубове, проведено на 28.05.2007 г. в Спортната палата

ПРИСЪСТВАТ: Кирил Русев, Николай Петков, Станимир Желязков, Минчо Петков, Бойко Лалов, Никола Недялков, Михаил Михайлов, Дойчин Боянов

ОТСЪСТВАТ: Боян Петров, Здравко Петров, Антон ХиджовПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:1. Европейска купа по състезателно катерене за юноши и девойки, 30.06-01.07.2007

2. Общо сърание на ФБАК - предложения за изменение в устава и др.

3. Предложение за промяна на членския внос пред ОС.

4. Приемане на правилник за оценка на клубовете при тяхното подпомагане за следващата година.

5. Информация от комисията по Екипиране, опазване и безопасност за решенията, взети на последното и заседание.

6. РазниКирил Русев открива заседанието. Докладва за предложения на ТД «Трапезица 1902», Велико Търново договор за провеждане на Европейска купа по състезателно катерене за юноши и девойки, отговора и предложения договор от дружеството. Докладва за проведените разговори със секретаря на дружеството Георги Димитров, както и за полученото писмо от БФСК-2006. Докладва за предложение за провеждане на състезанието в Ловеч.

Станимир Желязков смята, че състезанието трябва да се проведе във Велико Търново и организатор да е ФБАК.

Николай Петков смята, че клуб “Царевец” биха могли да се включат в организацията на проявата.

Кирил Русев смята, че комисия “Състезателно катерене” трябва да е основния организатор на състезанието, а председателя й – отговорник и координатор.

Предложено е:РЕШЕНИЕ № 1Управителният съвет избира Никола Недялков за главен ръководител и координатор на Европейска купа по състезателно катерене за юноши и девойки съвместно с комисия “Състезателно катерене” и ККПЕС “Царевец”, Велико Търново.

Приема се единодушно.По т.2 от дневния ред Кирил Русев докладва за предложенията за промени в Устава, които УС ще предложи на ОС на ФБАК, което ще се проведе на 9-ти юни.

Предложено е:РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет приема предложенията за промени в Устава на ФБАК, които ще направи пред Общото събрание на ФБАК, което ще се проведе на 9-ти юни.

Приема се единодушно.Дора Маринова предлага състав на мандатната комисия на Общото събрание.

Предложено е:РЕШЕНИЕ № 3Управителният съвет ще предложи мандатна комисия за Общото събрание на 9-ти юни Дора Маринова, Станимир Желязков, Дойчин Боянов.

Приема се единодушно.По т.3 от дневния ред Кирил Русев предлага УС да внесе в ОС предложение за промяна на членския внос в размер на 1 минимална работна заплата за член на ФБАК.

Дора Маринова предлага срока за плащане на членския внос да е 31-ви март, след този срок да се заплаща с 20 % по-висок членски внос.

Предложено е:РЕШЕНИЕ № 4Управителният съвет ще предложи на ОС промяна на членския внос за членовете на ФБАК. Предлага членския внос да бъде в размер на 1 минимална работна заплата, срок за плащане – 31-ви март. При просрочване на този срок се заплаща с 20 % увеличение.

Приема се единодушно.По т.4 от дневния ред Кирил Русев докладва изготвената схема за оценка на дейността на клубовете. Изготвена е точкова система, която обхваща дейностите на ФБАК и ще служи за оценка и категоризация на клубовете, съответно и за разпределение на парите от ДАМС за клубовете.

Предложено е:РЕШЕНИЕ № 5Управителният съвет приема критерии за оценка на дейността на клубовете.

Приема се единодушно.По т.5 от дневния ред Николай Петков докладва за проведеното трето заседание на комисия “Катерачни обекти”, на което са били разгледани проектите, постъпили в ФБАК за екипиране и преекипиране на катерачни маршрути. Проектите, които са постъпили са 5 и ще бъдат подпомогнати частично – Чудните мостове, Крушуна, Мальовица, Боженица и Комините.

Предложено е:РЕШЕНИЕ № 6Управителният съвет приема информацията на председателя на комисия “Катерачни обекти” и одобрява разходите по проектите

Приема се единодушно.По т.6 от дневния ред Кирил Русев докладва за отдадената за стопанисване изкуствена катерачна стена на СТПД “Академик”, Русе и неспазването на подписания договор. На клуба е изпратено писмо от ФБАК още през февруари с молба за уточняване на дата за провеждане на състезание от държавния спортен календар на ФБАК, до този момент отговор от клуба няма. Не е спазено и изискването на договора за минимум 20 членове на клуба.

Предложено е:РЕШЕНИЕ № 7Управителният съвет прекратява договора за стопанисване на изкуствена катерачна стена със СТПД “Академик”, Русе. Възлага стопанисването на стената на КПП “Вертикал”, Пловдив.

Приема се единодушно.Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/КИРИЛ РУСЕВ/ПРОТОКОЛ:

/ДОРА МАРИНОВА/
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF