Новини

Препис - извлечение от протокол № 1 от заседание на Управителния съвет на Федерацията на българските алпийски клубове, проведено на 12 януари 2005 г. в Спортната палата
13 януари 2005

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ


От Протокол № 1 от заседание на Управителния съвет на Федерацията на българските алпийски клубове, проведено на 12.01.2005 г. в Спортната палата


ПРИСЪСТВАТ: Николай Панайотов, Георги Димитров, Станимир Желязков, Петко Тотев, Малчо Малчев, Кирил Русев, Калин Гърбов, Антон Хиджов, Минко Занковски, Явор Панов


ОТСЪСТВАТ: Михаил Михайлов


ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:


Финансово състояние на ФБАК.

- Анекс към Договор с фирмите “Височинни технологии” и “Устето”, по който ФБАК трябва да изплати 20 000 лв. до края на януари, и

21 458 лв.- до края на февруари.

Експедиция Еверест’2004 – обобщаване на разходите по подготовката и провеждането на експедицията.
Становище на УС за провеждането на експедиция Еверест’2004.
Становище на УС по писмото, получено от ТД ”Трапезица-1902” във връзка с финансови задължения от ФБАК към Дружеството.
Становище на Управителния съвет по писмото от клуб “Вертикален свят” относно новото лого на ФБАК.

6. Разни.След единодушно приемане на дневния ред и разискванията по него, Управителния съвет взе следнитеРЕШЕНИЯ:1. Управителния съвет възразява срещу подписването на предложения от Министерството на младежта и спорта Анекс към Договор № 002 / 25.03.2004 г. между Министерството на младежта и спорта и Федерация на Българските алпийски клубове със следните мотиви:

1./ Приетата целева субсидия от Министерството на младежта и спорта за експедиция Еверест\'2004 е 230 000 лв.

2./ Управителния съвет на Федерацията на българските алпийски клубове не е приемал актуализация на целевата субсидия от Министерството на младежта и спорта за експедиция Еверест\'2004.

3./ Във връзка с изложените мотиви Управителния съвет на Федерацията на българските алпийски клубове счита за необходимо и предлага на Министер-ството на младежта и спорта да извърши актуализация на целевата субсидия на експедиция Еверест\'2004, като преведе по сметката на ФБАК сумата 77 913 лв. като стари задължения по договори.

Приема се единодушно


2. С цел излизане от финансовата криза Федерацията на българските алпийски клубове обявява катерачната стена във Велико Търново за продан на стойност 128 000 лв.

Приема се единодушно


3. Управителния съвет на Федерацията на българските алпийски клубове приема обобщените разходи по подготовката и провеждането на експедицията Еверест\'2004.


Във връзка с публикувания на няколко места отчет за провеждане на Експедиция “Еверест 2004”, от ФБАК бихме искали да уточним приетият отчет е на изразходваните средства от Николай Петков и Методи Савов за периода след 19.01.2004, за който те са упълномощени да бъдат финансово отговорни за провеждането на експедицията.

Цялостния – обобщен отчет на експедицията следва:1. ФИНАНСОВ ПЛАН - БЮДЖЕТ НА ЕКСПЕДИЦИЯ "ЕВЕРЕСТ\'2004"

Приет на заседание на УС на ФБАК на 08.09.2003 г.


Вид предвидени приходи:

Целево финансиране от ММС 230 000 лв.

Финансиране от спонсори/реклама 234 405 лв.

ВСИЧКО 464 405 лв.2. ОБОБЩЕНИ

РАЗХОДИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕКСПЕДИЦИЯ ЕВЕРЕСТ 2004

ПЕРИОД НА ОТЧИТАНЕ - 01.01.2003 - 30.11.2004


1.Разходи по подготовка - 2003г. 68 163.10 лв.


2.Разходи по подготовка и провеждане-2004г 281 325.90лв.


ВСИЧКО: 349,489.00 лв.,


От които :

39 000 лв. От спонсори и реклама,

310 489.00 лв. - финансиране от ММС


Приема се единодушно4. Управителния съвет възлага на Николай Панайотов да изготви становище за подготовката и провеждането на експедиция Еверест\'2004, което да предложи на следващия Управителния съвет.

Приема се – 7 гласа \'\'за\'\', 1 – \'\'въздържал се\'\'


5. Становището на Управителния съвет на Федерацията на българските алпийски клубове относно задълженията на ФБАК към ТД \'\'Трапезица-1902\'\'- Велико Търново е изразено в писмо с изх. № ФБАК 367 / 16.02.2004 г.  и вх. № ММС 7735 / 16.12.2004 г.

Приема се, 1 –“въздържал се”


6. Управителния съвет на ФБАК обявява прием на проекти за лого на ФБАК със следните изисквания:


1.Проектите да са подготвени във векторен вид, формат на файловете -*.ai, *.cdr;

2.Проектите да бъдат изготвени в два варианта – цветен и черно-бял.


Краен срок за подаване на проектите до 28.02.2005 г. Същите проекти ще бъдат предложени на Общото събрание на Федерацията на Българските Алпийски Клубове за избор. Логото се предоставя безвъзмездно.

Приема се единодушно


7. Управителния съвет на ФБАК свиква Общо събрание на Федерацията на българските алпийски клубове на 02.04.2005 г. със следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за изтеклия период.

2. Приемане на бюджет за 2005 г.

3. Попълване на Управителния съвет.

4. Избор на лого на Федерацията на българските алпийски клубове.

5. Приемане на нови членове на Федерацията на българските алпийски клубове.

Приема се единодушно


8. До изчистване на финансовите задължения Федерацията на българските алпийски клубове временно спира финансирането на спортно-състезателната дейност.

Приема се единодушно

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF