Новини

Общо събрание на Федерацията на българските алпийски клубове, 2 април 2005 г.
02 март 2005

ДО
ВСИЧКИ КЛУБОВЕ-ЧЛЕНОВЕ
НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА
БЪЛГАРСКИТЕ АЛПИЙСКИ
КЛУБОВЕ


Уважаеми Господа,


Управителният съвет на Сдружение “Федерация на българските алпийски клубове” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 2 април 2005 г. (събота) от 10,00 ч. в залата на 5 етаж в Спортната палата на бул.“Васил Левски” 75, гр. София.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за изтеклия период.

2. Приемане на бюджет за 2005 г.

3. Попълване на Управителния съвет.

4. Избор на лого на Федерацията на българските алпийски клубове.

5. Приемане на нови членове на Федерацията на българските алпийски клубове.

Легитимността на делегатите се удостоверява писмено с решение на УС на клуба с подпис на председателя и печат. Документа може да се представи предварително в офиса на ФБАК или на място при регистрацията в Общото събрание. Мандатната комисия не е упълномощена да прави изключения.

При липса на кворум на основание член 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 12 от Устава на ФБАК събранието се отлага с един час и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред.

Поканата е обнародвана в Държавен вестник – брой 10 от 28 януари 2005 г, стр.137.

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF