Новини

Заседание на УС на ФБАК, 03.05.2007 г., Спортната палата.
04 май 2007ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 6 от заседание на Управителния съвет на Федерацията на българските алпийски клубове, проведено на 03.05.2007 г. в Спортната палата

ПРИСЪСТВАТ: Кирил Русев, Николай Петков, Станимир Желязков, Минчо Петков, Здравко Петров, Антон Хиджов, Бойко Лалов, Никола Недялков

ОТСЪСТВАТ: Михаил Михайлов, Боян Петров, Дойчин Боянов

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

Приемане на финансов отчет на ФБАК за първото тримесечие.
Договор на ФБАК с ДАМС за дейност за 2007 г.
Разпределение на бюджет в размер на 13588 лв. за дейност на клубовете – членове на ФБАК.
Свикване на Общо събрание на ФБАК.
Молба до ФБАК от Данаил Дончев.
Европейска купа по състезателно катерене за юноши и девойки.
Разни.Кирил Русев открива заседанието.

Николай Петков предлага включване на нова точка в дневния ред: “Обсъждане на важни въпроси от дейността на ФБАК”. Предлага да стане т.4 в дневния ред.

Приема се единодушно.

По т.1 от дневния ред – финансовия отчет, изготвен от офиса и счетоводителите на ФБАК е предоставен на членовете на УС по имейла.

Няма възражения по направените разходи.

Предложено е:РЕШЕНИЕ № 1Управителният съвет приема финансовия отчет на ФБАК за първото тримесечие.Приема се единодушно.По т.2 от дневния ред – Дора Маринова докладва за проекто-договора на ФБАК с ДАМС, който от 128 240 лв. трябва да бъде коригиран до 122 312 лв.

Кирил Русев предлага разходите да бъдат намалени пропорционално по всички комисии, а ако комисиите имат корекции по вътрешното разпределение – по пера, да го направят.

Предложено е:РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет решава да се намали пропорционално бюджета на комисиите за 2007 г.Приема се единодушно.По т.3 от дневния ред

С приемането на новата Наредба № 1, която влезе в сила от март 2007 г. за финансиране на спортните федерации и членуващите в тях клубове, спортните федерации се задължават да разпределят 10 % от бюджета си за дейност на клубовете. За 2007 г. ФБАК получава 13 588 лв. за клубовете.

Николай Петков смята, че системата за оценка на клубовете, въз основа на която да се оценят и съответно финансират, трябва да съдържа няколко неща: 1. да е точкова система, т.е. оценката да става въз основа на сборуване на присъдени точки на клуба; 2. да обхваща всички дейности на ФБАК; 3. да се оценяват и проявите, които организират клубовете.

Минчо Петков смята, че превес в критериите трябва да имат спортните постижения, тъй като ДАМС отпуска за това парите на федерацията.

Никола Недялков предлага всички клубове да получат някаква сума.

Николай Петков предлага бюджета за клубовете за 2007 г. да се разпредели поравно на клубовете. Смята, че това е правилно, защото през 2006 г., въз основа на която трябва да се разпределят парите за 2007 г., не е имало финансиране за клубовете, и съответната система за оценка на дейността им.

Дора Маринова докладва за критерии за оценка на клубовете, приети от УС през 2002 г., но оттогава не са актуализирани и съответно адекватни. Причината е, че клубовете не са имали финансиране от ДАМС, така че тези критерии не са прилагани на практика.

Николай Петков предлага да се състави комисия за изготване на нова система и критерии за оценка на дейността на клубовете. Предлага в нея да влязат Дойчин Боянов и Станимир Желязков.

Дора Маринова предлага диференцирано финансиране на клубовете. Смята, че клубовете с изявени състезатели и постижения трябва да получат по-голямо финансиране.

Никола Недялков предлага следната система за разпределение на парите за клубовете за 2007 г. – 20 % от общата сума да се разпредели между всички клубове-членове на ФБАК, 50 % от общата сума – между всички клубове, които са имали дейност през 2006 г. и 30 % - за клубовете с изявени спортни постижения на членовете си.

Николай Петков смята, че трябва да има и санкции на клубове, които действат в ущърб на ФБАК.

Предложено е:РЕШЕНИЕ № 3Управителният съвет приема следното разпределение на бюджета за дейност на клубовете за 2007 г. - 20 % от общата сума се разпределя между всички клубове-членове на ФБАК, 50 % от общата сума – между всички клубове, които са имали дейност през 2006 г. и 30 % - за клубовете с изявени спортни постижения на членовете си през 2006 г.Приема се единодушно.Във връзка с актуализирането на критериите за оценка на дейността на клубовете – членове на ФБАК, предложено е:РЕШЕНИЕ № 4Управителният съвет утвърждава комисия за изготвяне на критерии за оценка на дейността на клубовете – членове на ФБАК в състав: Дойчин Боянов, Станимир Желязков, Николай Петков, Дора Маринова.Приема се единодушно.По т.4 от дневния ред

Николай Петков – през последните години ФБАК доказа, че наистина работи, има катерачна общност, което се видя особено в последно време. В последната проява – Световната купа в София се включиха широк кръг хора, и това се видя не само у нас, но и по света. Видя се, че в България могат да се правят такива неща, но се вижда и негативна страна – няма добри резултати, няма добро класиране на състезатели. Смята, че националните отбори трябва да получат по-добро финансиране и съответно по-добри възможности за тренировка и участие в състезания. За тази цел трябва да се намерят спонсори на дейността на ФБАК. ФБАК трябва да формулира рекламен продукт, който да предложи на рекламни агенции и евентуални спонсори. Изказва съжаление, че в катерачните среди има и хора, които пречат, и те са все едни и същи в последните години.

Предложено е:РЕШЕНИЕ № 5Управителният съвет приема да се изготви предложение от ФБАК с рекламен продукт към бъдещи рекламодатели.Приема се единодушно.Николай Петков докладва за анализ, който е направил на имената на федерациите-членки на IFSC. От 62 членове в имената на 46 има думата “Alpine”, или “Mountaineering”, в 32 има думата “Climbing”. В имената на 30 федерации има само “Alpine”, или “Mountaineering”, т.е. само алпинизъм, и в 16 – само “Climbing”, в 16 - “Mountaineering” и “Climbing”. С оглед ситуацията в международен мащаб и у нас смята, че в името на ФБАК трябва да присъства и “катерене”. Предлага Федерацията на българските алпийски клубове да бъде преименувана на “Българска федерация по катерене и алпинизъм”. Това ще е неговото предложение към бъдещето Общо събрание.

Кирил Русев смята, че и други поправки в Устава ще бъдат предложени на Общото събрание на ФБАК. Предлага да бъде свикано на 9-ти юни 2007 г.

Предложено е:РЕШЕНИЕ № 6Управителният съвет свиква Общо събрание на ФБАК на 9-ти юни 2007 г, събота в 10 ч. в залата на 5-тия етаж на Спортната палата.Приема се единодушно.Предложено е:РЕШЕНИЕ № 7Управителният съвет приема дневен ред на Общото събрание:

Приемане и освобождаване на членове на ФБАК.
Промени в Устава на ФБАК.
Приемане на бюджет на ФБАК за 2007 г.
Определяне на размера и срока за плащане на членския внос от членовете на ФБАК.
Избор на Контролен съвет на ФБАК.
Приемане на стратегия за развитие на ФБАК.Приема се единодушно.Кирил Русев предлага делегатската квота за представителство на клубовете в Общото събрание да е клуб – делегат – както е по Закона за юридически лица с нестопанска цел.

Предложено е:РЕШЕНИЕ № 8Управителният съвет приема представителството в Общото събрание да е – клуб – член на ФБАК – 1 делегат.Приема се единодушно.По т.5 от дневния ред - молба от Данаил Дончев за корекция в предоставените резултати от ТД “Трапезица 1902” – организатор на държавното първенство по състезателно катерене за юноши и девойки през 2006 г. въз основа на представени материали – снимка от награждаването и медал.

Предложено е:РЕШЕНИЕ № 9Управителният съвет коригира резултатите от Държавното първенство по състезателно катерене за юноши и девойки, дисциплина “Скорост”, V група – юноши. Резултатите от класирането са: 1. Данаил Дончев, 2. Калоян Добрев, 3. Никола ПетровПриема се единодушно.Антон Хиджов докладва за преразход по държавното първенство по ски-алпинизъм-отборно, проведено на Пирин в размер на 300 лв, както и 290 лв., с които са закупени ски за награди. Обръща се с молба до УС да приеме този преразход.

Предложено е:РЕШЕНИЕ № 10Управителният съвет приема преразхода на държавното първенство по ски-алпинизъм-отборно, проведено на Пирин в размер на 300 лв, както и 290 лв., с които са закупени ски за награди на състезанието.Приема се единодушно.

Антон Хиджов напуска заседанието.

Кирил Русев докладва за предстоящата Европейска купа по състезателно катерене, която ще се проведе на 30.06-01.07.2007 г. във Велико Търново.

Предложено е:РЕШЕНИЕ № 11Кирил Русев и Николай Петков да изготвят договор за провеждане на Европейска купа по състезателно катерене, който да бъде предложен на ТД “Трапезица 1902”, Велико Търново.Приема се единодушно.Предложено е:РЕШЕНИЕ № 12Управителният съвет задължава комисия “Състезателно катерене” на следващото заседание на УС да представи предложение за треньор на националните отбори, критерии за националните състави и отчет за представянето на състезателите в международните стартове.Приема се единодушно.Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF