Новини

Общо събрание на Федерацията на българските алпийски клубове, 13.01.2007 г., Спортната палата, София
25 януари 2007ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АЛПИЙСКИ КЛУБОВЕ

-----------------------------------------------------------------------П Р О Т О К О ЛНа 13 януари 2007 година от 10,00 часа се проведе Общо събрание на Федерацията на българските алпийски клубове при следнияДНЕВЕН РЕД:1. Отчет за дейността на сдружението през 2006 година и финансов отчет.

2. Освобождаване на досегашния председател и на членовете на Управителния съвет на Федерацията на българските алпийски клубове.

3. Приемане и освобождаване на членове на Федерацията на българските алпийски клубове.

4. Промяна в устава на Федерацията на българските алпийски клубове.

5. Избор на председател и членове на Управителния съвет на Федерацията на българските алпийски клубове.

6. Приемане на бюджет на Федерацията на българските алпийски клубове за 2007 година.Заседанието беше открито в 10.45 часа от председателя на Федерацията на българските алпийски клубове Кирил Русев и ръководено от Петко Тотев.КИРИЛ РУСЕВ: Уважаеми делегати, откривам Общото събрание на Федерацията на българските алпийски клубове. Давам думата на председателя на Мандатната комисия Петко Тотев да съобщи резултатите от кворума.

ПЕТКО ТОТЕВ: Здравейте и добре дошли. Радвам се, че сме толкова многобройни на това общо събрание.

От 37 редовни клуба на Федерацията на българските алпийски клубове има представители на 32 клуба и общо 63 делегати от 72 възможни.

С други думи, имаме кворум и събранието ни може да започне своята работа.

КИРИЛ РУСЕВ: Следващото, което трябва да направим, е да изберем водещ на това събрание. Аз предлагам водещ на общото събрание да бъде Петко Тотев. Разбира се, и вие имате думата за предложения.

НИКОЛАЙ ПАНАЙОТОВ: Моите уважения към Петко Тотев, но аз предлагам за водещ на събранието да изберел Орлин Чачановски.

КИРИЛ РУСЕВ: Има ли други предложения? – Няма.

За да гласуваме, трябва да изберем комисия по преброяването, така че имате думата за предложения за членове на тази комисия.

ДОРА МАРИНОВА: Аз предлагам членовете на Мандатната комисия да бъдат и членове на Комисията по преброяването.

КИРИЛ РУСЕВ: Има предложение на Дора Маринова мандатната комисия да бъде и комисия по преброяването. Членове на мандатната комисия са: Дора Маринова, Станимир Желязков и Петко Тотев.

ДОРА МАРИНОВА: Петко Тотев е водещ, затова трябва да се избере друг.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Аз предлагам за председател на тази комисия Димитър Павлов, а за членове Милен Димановски, Явор Панов и Мишо Михайлов.

КИРИЛ РУСЕВ: Първото предложение е на Дора Маринова.

Който е съгласен мандатната комисия в този си състав да бъде и комисия по преброяването, моля да гласува.

Гласували: за 39, въздържали се няма, против 2.

Предложението се приема.

Сега ще гласуваме за водещ на събранието.

Първото предложение беше за Петко Тотев.

Който е съгласен Петко Тотев да бъде водещ на събранието, моля да гласува.

Гласували: за 33.

Поставям на гласуване предложението водещ на събранието да бъде Орлин Чачановски. Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували: за 22.

Приема се предложението водещ на събранието да бъде Петко Тотев. Моля Петко Тотев да заеме мястото на водещия.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Колеги, за да става по-оперативно преброяването и залата да се раздели на три сектора – ляво, дясно и сектор, моля, направете предложение за още един член на комисията по преброяването. Има ли предложения за трети човек?

Аз предлагам Мишо Михайлов да поеме центъра като трети човек на комисията.

Моля, който е съгласен с това предложение, да гласува.

Гласували: за 58, против и въздържали се няма.

Предложението се приема.

Колеги, нека да вървим по-нататък. Всички сме получили поканата – фактът, че сте тук, го показва.

Предлага се днешното общо събрание, което е и отчетно-изборно, да протече при следнияПредлагам да пристъпим към първа точка от дневния ред:

1. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО ПРЕЗ 2006 ГОДИНА И ФИНАНСОВ ОТЧЕТ.

Давам думата на Кирил Русев – председател на Федерацията на българските алпийски клубове, да ви запознае с отчета за дейността на федерацията.

КИРИЛ РУСЕВ: (Прочита отчета. Приложение.).

КАЛИН ГЪРБОВ: Имам процедурен въпрос – защо всичките тези обяснения се дадоха по точката за отчета? Според мене, ако сега започнем да отговаряме на тези, които са поддръжници на тази федерация, ще се стигне до някакъв момент, който никой не го желае.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Какво е процедурното предложение?

КАЛИН ГЪРБОВ: Аз имам въпрос към председателя, който досега изложи надълго и нашироко неговата позиция. Беше предложено на заседание на Управителния съвет това нещо да влезе като точка от дневния ред на общото събрание, но не се прие. А сега влиза като някаква точка, която въобще я няма в дневния ред.

КИРИЛ РУСЕВ: Ще отговоря. В целия отчет има точка “Работа на Управителния съвет”. Тъй като тя беше буквално спряна по разни причини, трябваше да се изложат тези причини. Това беше анализът на причините, поради които Управителният съвет в края на управлението си не си вършеше добре работата. Това е, което мога да кажа. Затова влезе тук и затова си позволих да ви занимавам.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Възникнаха две предложения. Едното е да продължим с финансовия отчет и след това двата отчета заедно да бъдат разисквани.

РЕПЛИКА: Кой направи това предложение?

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Аз го правя като предложение. Моето предложение е да се изслуша и финансовият отчет и тогава общо да бъдат разисквани.

КИРИЛ РУСЕВ: Така е и по дневния ред.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Според мене е редно да се изслуша и финансовият отчет и тогава да се коментират заедно.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Записано е в дневния ред: отчет за дейността на сдружението през 2006 година и финансов отчет. Това е положението.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Георги, ако обичаш, седни. Ако искаш да пречиш на общото събрание и да накараш тук да нощуват хората… Има предложение отчетът за дейността на сдружението и финансовият отчет да бъдат изслушани заедно и след това разискванията да бъдат направени общо.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Това е по дневния ред.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Ние не гласуваме дневния ред, а начина, по който ще разискваме отчета и финансовия отчет.Който е съгласен, моля да гласува.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Това е по първа точка от дневния ред.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Не гласуваме първа точка, Георги, дали да бъде така формулирана.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Искаш промяна на дневния ред?

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Не, не искам промяна на дневния ред.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Аз предложих двата отчета да са заедно. Никаква промяна на дневния ред.

ДОРА МАРИНОВА: Така се спазва точката, записана в дневния ред.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Има думата Кирил Русев да прочете финансовия отчет.

КИРИЛ РУСЕВ: (Прочита финансовия отчет. Приложение.).

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Първо, трябва да приемем регламент за изказвания. Предлагам до три минути на клуб. Ако има други предложения, моля да ги направите.

МАЛЧО МАЛЧЕВ: Извинете, колеги и приятели, защото имам приятели между вас. В този доклад на управителния съвет беше вмъкнат един материал от председателя, който беше повече от 20 минути. Ние много внимателно слушахме това, което беше казано допълнително като информация. Сега искате да наложите ограничителна мярка на изказвания по отчета и по доклада – по 3 минути на клуб. Аз не знам какво има предвид водещият Петко Тотев, но за мене това е нелепо. Дайте право на хората да си изкажат свободно своето мнение. Нали казахте, че сме федерация на демократична основа. Три минути е много малко. Има някои, които ще говорят една минута. Тъй като лично към мене имаше много въпроси, три минути мене няма да ме удовлетворят. Аз искам също да дам информация.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Малчо, направи предложение. Аз правя предложение за 3 минути, тъй като смятам, че има много клубове, които са представени. Сметнете – 33 клуба по 3 минути колко време ще е необходимо. Направете предложение.

МАЛЧО МАЛЧЕВ: Аз направих предложение, но вие не слушате - да няма лимит на изказванията. Всички са пълноправни делегати. Смятам, че всеки би трябвало да има възможност да си изкаже становището.

ЕДИН ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ: Все пак трябва да има някакви ограничения на изказванията, защото е въпрос на аритметика. Извинявайте, но ако изказванията са по пет минути, направете сметка колко време ще бъде необходимо.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Молбата ми е да се правят конкретни предложения, за да можем да гласуваме.

ДОРА МАРИНОВА: Предлагам да се гласуват двете предложения.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Имам предложение да се възприеме ограничението от три минути или както реши общото събрание, като при конкретни изказвания, ако общото събрание реши да изслуша лицето, отново да се гласува. Предполагам, че това ще бъдат няколко човека – Малчо Малчев и други.Тоест нека общото събрание да си остави тази възможност – да изслуша конкретни хора, ако прецени, че не говорят излишни неща. Моето предложение е да гласуваме 3 минути за изказвания, а ако това време се надвиши, общото събрание да гласува да му се даде тази възможност.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Но за всеки персонално, така ли?

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Да.

ПЕТКО ТОТЕВ: Николай, може ли твоето предложение да го сведем до първото предложение за лимит от 3 минути, тъй като общото събрание е в правото си да вземе всякакво решение, а оттук нататък да се дава допълнително време?

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Аз предлагам водещият, когато свършат трите минути, не да каже: сядай и приключвай, а да попита общото събрание дали е съгласно да му се даде още време.

ПЛАМЕН ШАЙКОВ: Имам следното предложение. Имаме конкретна ситуация и дискусия, която трябва да се проведе. Конфликтът, който се получава, е новата федерация и т.н. Аз предлагам специално човек от новата федерация да има неограничен лимит от време, за да представи нещата, както имаше възможност председателят. Оттам нататък за всеки отделен клуб да има лимит - 3 минути, две, една, няма значение.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Това във връзка с някакъв подготвен материал ли?

ПЛАМЕН ШАЙКОВ: Не, аз нямам такъв, но предполагам, че някой друг ще има такъв материал, който ще иска да представи. Хубаво е да чуем двете страни, за да може да стане някаква дискусия. за мене това е най-справедливият метод на действие, за да няма хора, които да не могат да кажат каквото искат.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Има предложение новата федерация да получи неограничен лимит от време за представяне.

ПЛАМЕН ШАЙКОВ: Този лимит го имаше и председателят в случая.

КИРИЛ РУСЕВ: Аз искам да направя едно уточнение. Все пак аз представлявам федерацията и съм материално-отговорно лице. и аз съм официален представител на тази федерация, затова имам възможността да кажа всичко, което се е случило за тази една година, за да мога след това да понеса цялата отговорност. По законов ред има кой да ми търси отговорност. Затова съм си позволил да говоря толкова дълго време. Не казвам, че не съм равноправен спрямо другите. Но това, че съм отделил толкова време, не означава, че всеки би трябвало да отнеме толкова време.

ПЛАМЕН ШАЙКОВ: Не говорим за всеки.

КИРИЛ РУСЕВ: Но това са работи на Федерацията на българските алпийски клубове и аз говорих по тях. Що се отнася до материали, свързани с други федерации, аз съм против това да им се дава неограничено време само заради това, че са свързани с нашата дейност. Аз съм сигурен, че тук има клубове, активни хора, които могат да станат, да си направят реклама и да говорят два часа за другата дейност. Ето, има специалисти от НСА, те могат да станат и да говорят.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Предложението е да няма неограничено време.

НИКОЛА ЛЕВАКОВ: Това е Федерация на българските алпийски клубове. Ако човек от друга федерация иска да говори, да си говори пред другата федерация неограничено време. Пред ФБАК се говори за ФБАК. Аз предлагам ограничение от 3 минути.

ДОЙЧИН БОЯНОВ: Аз искам отчасти да допълня Леваков. Това е общо събрание на Федерацията на българските алпийски клубове. И да постъпват предложения за някаква федерация, която не фигурира в състава на тази федерация, мисля, че не е обект за обсъждане.

НИКОЛА ЛЕВАКОВ: Може да дойде и Федерацията по ръгби.

ДОЙЧИН БОЯНОВ: Няма член на Федерацията по скално катерене, който да е делегат на общото събрание.

ЧАВДАР СОТИРОВ: В доклада ясно се поиска някаква мотивация спрямо господин Малчев за това, което беше прочетено в анализа, дори той лично го спомена. Така че мисля, че няма защо да се коментира.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Аз не чух предложение.

ЧАВДАР СОТИРОВ: Така че мисля, че няма защо да се коментира. Ако има някой да се изказва, да няма ограничение, още повече, че това беше залегнало в доклада на председателя.

ОРЛИН ЧАЧАНОВСКИ: Има много начини да бъде манипулирано едно събрание. Един от начините е късното започване. Второ, общият обем на въздуха в тази зала е 500 кубика. Ние сме спорт, който се практикува на открито. Въздухът не стига. Има и други начини – късно започва събранието, дълго се чете докладът, след това времето за изказвания не стига. Не е това подходът. Три минути на клуб – има клубове с по 8 делегати, това са 22 секунди и 22 в период (ръкопляскания). Не става. Всички хора тук са делегати с делегатски права, всички са си платили членския внос ако се дадат 3 минути на човек и един клуб има 7 делегати, тези 21 минути може да ги използва един представител на клуба. Но на базата на делегатските квоти трябва да се даде време. Предложението ми е времето да бъде на базата на делегатските квоти - толкова, колкото са описани в този списък, с толкова минути да разполага всеки клуб, както в Народното събрание се делят на БСП, СДС и други. Да ги делим на делегатски квоти

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: И на Николай Петков предложението е същото.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Има предложение да бъде дадено време по делегатските квоти.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Аз казах 3 минути на делегат, не на клуб.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Само да отговоря на Орлин за манипулацията на събранието. Много лошо ще бъде, ако имаме чувството, че нещо се манипулира. Ние бяхме готови тук доста преди който и да дойде. Ако наистина искахте събранието да започне в 10 часа, беше добре в 9 часа да сте тук и да се запишете. Има процедура, която знаете, че няма как да не се спазва.

КЪНЧО ДОЛАПЧИЕВ: Мисля, че съм един от най-възрастните участници в това събрание. Съжалявам, че ще загубя времето на младите момчета, но у мене започва да напира един срам. Срамът идва оттам, че тук има 50 души, които знаят как ще гласуват. Ако ще и Пенчо Славейков да се изказва и да говори 48 минути, има хора, които знаят предварително как ще гласуват. Ако не го знаете това, аз ви го съобщавам. Тук има хора, които каквото и да говорят Петко Тотев, Малчо Малчев, Георги Димитров, те идват с нагласата, че ще вдигнат тази зелена бюлетина за еди-какво си. Таванът да падне, полилеят да се накъдри, тези хора ще гласуват така или иначе. Има направена подготовка. Аз започвам да се срамувам за алпийското движение, затова защото десетки млади хора са си отишли от това движение, а можеха още да се катерят. Събранието ще се провали според мене. ще имам търпението да седя – определил съм си – между 2 и 3 часа да си тръгна. С моята нагласа нито ще помогна на тези, които ще гласуват с лявата ръка, нито на тези, които ще гласуват с дясната ръка. Аз ще си тръгна в 3 часа. Няма да помогна нито на състезателното катерене, нито на алпинизма като спорт. жалко, че всички сме в този спорт. Има известна доза, която адвокатите могат да ни кажат. Изведнъж започваме да се занимаваме с някакви въпроси. Изнася се отчетен доклад. Наистина се допускат някои пропуски. Ние трябва да питаме хората, които не са ходили на заседания, защо вие, уважаеми господа, не ходихте на заседание. В Париж ли бяхте? Има провалени заседания. Защо вие, уважаеми господа, провалихте заседания? Някакви такива работи мене ме интересуват. Аз лично нямам нагласата да гласувам еди-как си. Аз съм на 62 години. С 10 души говорих, преди да вляза тук, и веднага ми стана ясно. Как да процедираме? По този начин проваляме общото събрание. С всяка една дума, с всяко едно изказване ние ще го провалим.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Кънчо, моите уважения благодаря ти. Приемем го като призив за деловитост. Аз го възприемам и веднага започваме да гласуваме.

Предлагам да минем в процедура на гласуване. Има постъпили пет предложения.

Първото предложение е 3 минути на клуб.

Второто предложение е за неограничено време.

Третото предложение е за 3 минути на делегат плюс неограничено време по преценка на общгото събрание.

Четвъртото предложение е новата федерация да получи неограничено време за представяне – не ми е ясно точно на какво.

Петото предложение е по квоти.

МАЛЧО МАЛЧЕВ: Процедура. Оттеглям предложението си да няма лимит. Подкрепям предложението на Николай Петков.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Първото предложение е за 3 минути лимит на клуб по отношение на изказванията по доклада.

Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.

Гласували: за 4 души.

Второто предложение е на Николай Петков – три минути лимит на делегат плюс неограничено време по преценка на общото събрание.

Моля, който е съгласен с това предложение, да гласува.

Аз мисля, че можем да прекратим гласуването, защото има очевидно мнозинство. Все пак нека да видим колко се въздържат. 2 двама, против 1.

Предложението се приема.

За да бъдем делови, ще се гласуват важни решения, много моля, прегласуваме второто предложение - 3 минути плюс неограничено време, по преценка на общото събрание.

Гласували: за 55, против 2, въздържал се 1.

Предложението се приема.

Имате думата за изказвания по докладите.

Има думата Сандю Бешев.ИЗКАЗВАНИЯ

САНДЮ БЕШЕВ: Момчета и момичета! Ще продължа малко думите на Кънчо Долапчиев - това, че аз съм един от най-възрастните, а най-възрастният. И ако тези бели коси са толкова оцветени, то не е само от годините – 73, а и от алпинизма, този алпинизъм, за който смятам, че всички вие сте дошли тук, защото го обичате, защото милеете за него, защото искате той да не свърши днес, на тази дата, а да продължи и занапред, така, както той продължава вече 112 години и 78 години организиран алпинизъм. Решението си – бързам да ви го кажа, съм взел на 1 септември 1953 година. Тогава много от вас не са били родени. Никой не е в състояние да ме убеди в някакво друго решение, което да ми го натрапи, което да ви го представя. То е в полза на българския алпинизъм. Под алпинизъм аз разбирам всичко това – което поколения преди мене, моето поколение и вашето поколение градихме и трябва да градим. Алпинизмът, достигнал до това положение, представлява една стълбица, като всяко едно от поколенията е градило едно по едно стъпалата, за да се изкачите вие до това си положение. Има доста хора, които се качиха вече на Еверест и на няколко осемхилядника. Това стана благодарение на това, че са стъпили на тази стълбица, за да отидат дотам. Поколението на Стефан Попов и тези осемнадесет, които създадоха Българския алпийски клуб през 1929 година, направи първото стъпало. Следващото поколение изкачи българските върхове и планини по най-достъпните им места. Моето поколение въведе зимните изкачвания в българския алпинизъм, излезе извън пределите на България, изкачи Пти дрю, премина Безенгийската стена, Кавказ и т.н., стигна до седемхилядниците. Моето поколение предаде щафетата на вас – вие, които поехте щафетата и отидохте на осемхилядниците. Искам тази щафета да продължава и занапред ида се води от всички нас.

За трима души говоря, другите няма да вземат отношение.

Аз ще се откажа от българския алпинизъм тогава, когато завинаги застана в хоризонтално положение. Така че, моля ви, не ме убеждавайте какво да бъде моето гласуване. Категорично и ясно – не. Аз питам обаче тези, които искат да се отделят – ще напуснат ли те моя алпинизъм, моя алпинизъм? Защото и Малчев, и с Георги Димитров, и някои други, които не ги знам, но техните имена се споменаха, затова ги казвам и тях, които искат да се отделят, ще напуснат ли моя алпинизъм, техния алпинизъм? Те също бяха на другия край на моето въже, когато се катерехме. Оставайки в моя алпинизъм, аз няма да се откажа и от техния алпинизъм. Защото може би някои не знаят, но ако след 19-годишно прекъсване скалното катерене се възобнови, това е благодарение на мене и на Иван Костов. Ако се проведе първото състезание в Русе, това стана пак благодарение на Иван Костов и на мене. аз бях заедно с Иван Костов и Димитър Велков от Плевен, които проведоха и първия курс за съдии по скално катерене. Така че аз не съм против това скално катерене. И винаги ще бъда за него. Ако те са във федерация, аз ще подам заявление да отива в тяхната федерация. Но ви моля много трезво да обсъдим и да решим въпросите с българския алпинизъм, с единния български алпинизъм. Благодаря. (Ръкопляскания.).

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Аз много благодаря на Сандю за хубавите думи.

Има думата Николай Петков.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Използвам трите минути на “Планинец”.

Тъй като това е отчет за дейността на федерацията, взимам отношение по този отчет, без да се отклонявам в други посоки, тъй като предполагам, че някои въпроси, свързани с взимане на отношение във връзка с бъдещата дейност на федерацията, ще се случат. И това го казвам процедурно, за да насоча и другите, че в случая по тази точка няма да се взима решение относно бъдещата дейност на Федерацията на българските алпийски клубове, а има отношение към миналата дейност, тоест за времето, което е изтекло. Оттук нататък се изказвам по отчета.

След като направих тази уговорка, имам да кажа само три неща.

Първото е относно законността на работата на федерацията. Аз приветствам, че в отчета Кирил Русев, председателят на федерацията, е включил коментар относно законосъобразността на дейността на федерацията и считам, че той прави доста, за да преведе администрирането на дейностите ни в законови рамки.

В тази връзка той отдели също така много текст в отчета относно законосъобразността на някои действия на членове на управителния съвет. но мисля, че се направиха някои пропуски в това отношение. Макар че той ги засегна обобщено, искам все пак аз да ги кажа. Това е, че въпреки стремежа си администрацията и част комисиите на федерацията продължават да работят, без да съблюдават законовия ред а именно колективност – това е федерация, това не е фирма – при взимане на решенията, протоколирането на тези решения и въобще работата на комисиите. Заседанията на управителния съвет се протоколират, там проблеми не виждам, макар че виждам други проблеми в управителния съвет.

Относно една от комисиите, а именно за екипиране на катерачните обекти, считам, че това вероятно е последният мандат, през който тези, които наблюдаваме тази дейност, ще търпим подобно нещо, тоест, да се разходват средства, материали и съответно да се надупчват скалите, без за това да има колективно решение, а да се уповаваме на еднолични решения. Считам, че това е огромен недостатък, който продължава в продължение на няколко години - изразходват се средства, които са дадени от държавата или от парите на тотализатора и принципът за разходване на тези средства е чрез взимане на колективни решения.

Това е като допълнение на отчета.

Искам да спомена само с едно изречение, ако е възможно от отчета да отпадне краткият пасаж, който коментира експедицията до Нанга Парбат и Броуд пик като неадекватен и непълен. Тоест, ако ще има споменаване на тази експедиция, да се кажат съществени неща, а именно, че ако това беше напълно успешна проява, щеше да бъде с много по-широк международен отзвук и вероятно кандидат за номиниране със “Златен пикел”, а не да се дават някакви нескопосани според мене коментари относно финансирането й. Тъй като, ако трябва да се добави нещо в този отчет, е, че два клуба са организирали тази експедиция и те кандидатстваха за някаква помощ от страна на федерацията, която им беше отказана. Това е в резюме което е свършила федерацията по този въпрос.

От моя гледна точка, не знам другите какво мислят, от името на единия от организаторите – клуб “Планинец”, считаме, че е неудачен текстът, в който се спомената експедицията до Нанга Парбат и Броуд пик. Благодаря за вниманието.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Има думата Малчо Малчев.

МАЛЧО МАЛЧЕВ: Аз искам да взема отношение първо по отчетния доклад като член на управителния съвет на ФБАК.

Ще започна с една критика към моята персона. Вие видяхте на графиката, че аз съм присъстват на 50 процента от заседанията на управителния съвет. в останалите случаи съм бил възпрепятстван служебно, в един от случаите бях болен. Но при решаването на възлови проблеми винаги съм осигурявал своето присъствие. Ако три от заседанията на управителния съвет не бяха провокирани, тоест да се наруши кворумът, вероятно моите участия в заседанията на управителния съвет щяха да бъдат повече.

Искам да кажа определено, че действително през изминалата отчета година управителният съвет не работи функционално, не работи добре. Аз няма да цитирам никакви имена, знае се кои са членовете на управителния съвет. Но при нарушаване на демократичните принципи в управителния съвет, при демонстративно излизане от заседания, нарушаване на кворум и проваляне на заседанията – това от само себе си говори, че нещата не вървят добре.

Второто, което искам да кажа, пак по отчета на управителния съвет, аз го казах и на изпълнителния секретар с молба да бъде предадено на председателя на управителния съвет. Аз лично не приемам следното, което беше цитирано на много места в доклада. Това е доклад на управителния съвет и този доклад беше публикуван в сайта на ФБАК. Тези допълнения, които бяха направени, не бяха публикувани, така че колегите, които обичат да отварят сайта на ФБАК, да се запознаят в детайли с тези подробности. Това отново подсказва, че невинаги става въпрос за спазването на демократичните принципи в работата на колективния орган, който между две общи събрания трябва да ръководи най-добре дейностите във федерацията.

Приключвам с това, като не приемам заключителните думи или малко преди заключителните думи на господин Русев, който каза: старите – и имаше малко привкус в неговото изказване, че едва ли не тук присъстват хора, които, които са ретроградни, които са носители на нещо лошо. Ами какво да направим сега? Това е доайенът на българския алпинизъм, след това съм аз – на 63 години, след това е колегата Кънчо Долапчиев. Това обаче не означава, че ние сме негативни личности. Това не приемам в думите на господин Русев. Защото ако сега той се чувства млад, след няколко години и той ще попадне в графата на “старите”.

Приключвам с първите три минути, които имам като право. След това, надявам се, ще ми дадете думата още веднъж, за да отговоря на някои въпроси по състезателното катерене. Или ще го направя сега, ако ми разрешите.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Тогава да гласуваме. Моля, който е съгласен с това господин Малчо Малчев да използва даденото му право за изказване във връзка с предишното решение, да гласува.

Гласували: за 54, против 1, въздържали се 2.

Предложението се приема.

МАЛЧО МАЛЧЕВ: Уважаеми колеги, в експозето на председателя на федерацията Кирил Русев многократно беше споменато моето име, името на Георги Димитров, името на новата федерация по състезателно катерене – Българска федерация по състезателно катерене 2006.

В една част от думите на господин Русев ставаше въпрос дали е целесъобразно да съществува такава федерация или не. нашият отговор е – искам да обърна внимание, че аз говоря в множествено число, - че тази федерация вече е факт. Тази федерация е създадена от 13 клуба, които развиват състезателно катерене. Федерацията е факт, тя е регистрирана в съда и са подадени документите за получаване на спортен лиценз към Държавната агенция за младежта и спорта. Тук в момента не става въпрос дали нашето общо събрание на ФБАК да дава подобно решение или не. Това е нецелесъобразно според мене, защото тази федерация вече е факт.

Защо обаче се стигна до идеята да се създаде Федерацията по състезателно катерене. Това е еволюция на една идея, която датира поне от 10 години. По-младите колеги, които се занимават с тази дейност, тогава, когато те бяха още в детското катерене, а по-късно в детско-юношеското, не помнят периода, когато имаше остра конфронтация, противопоставяне на дейностите в нашата федерация.

Още преди 10 години идеята гравитира дали да се отдели състезателното катерене или не. и ето, тази година по съвсем логичен път и в зависимост от действието на редица външни фактори се стигна до идеята за създаването на тази федерация.

Това, което каза господин Русев, е наистина така. Тази тенденция, която беше в UIAА и последвалите събития не подлежат на съмнение.

С какво обаче ние не сме съгласни в становището на председателя на управителния съвет.

Първо, както беше казано и в изказванията преди аз да говоря по този въпрос, тук става въпрос да има колективно решение по даден важен, възлов въпрос на федерацията. Прехвърлянето на правомощията на английската федерация според нас е неправомерно. Когато няма колективно решение, което да бъде подкрепено с толкова гласували за, против и въздържали се, решението според нас е еднолично. Но нека да оставим този проблем - това вече е факт, който не може да бъде върнат обратно назад – и да кажем с няколко думи за това, което се случи на извънредната асамблея във Франкфурт преди да се влезе в UIAА в Канада. Шестдесет федерации взеха отношение по проблема за разделянето на UIAА и за създаването на самостоятелна федерация по състезателно катерене.

Когато се върнах от тази извънредна асамблея, аз направих отчетен доклад пред управителния съвет и им казах допълнително: там имаше друг дух на дебати., там имаше друго отношение между хората, там имаше конструктивност и тази конструктивност доведе именно до това решение, което беше взето в Канада.

Ние считаме, че разклонението на дървото на дейностите във Федерацията на българските алпийски клубове в момента води до определено противопоставяне, макар че в отчетния доклад това нещо беше представено по малко по-друг начин.

Искам тук да спра вашето внимание върху това, което е написано към раздела на доклада “Работа на управителния съвет”. По отношение на точка 1 – за администрирането и т.н., може би трябва да се съгласим с това. Но вт очка 2 – за отделяне на състезателното катерене в отделна спортна федерация са изложени в 2 арабско негативни страни. Поразителното е, че тези негативни страни са три пъти повече, отколкото положителните, които са записани тук. Уважаеми приятели, това е само една хипотеза. Тази хипотеза не е подкрепена с никакви доказателства, така че може само да се гадае какво може да стане. И в тези хипотези, които са записани тук, аз не виждам почти нищо, което да бъде истина.

Малък брой клубове! Ами 13 клуба са се съгласили, никой не ги е насилвал – нито Малчо Малчев, нито Георги Димитров. Колективно седнаха хората, обсъдиха проблемите, гласуваха се уставите и т.н. Щом ще говорим за демократично отношение, нека да говорим така във всички наши направления. Други клубове, които не влязоха в новата федерация, подкрепиха създаването на тази федерация. Малък брой състезатели! Аз казах на управителния съвет – имаме малък брой във всички дейности, защото това са ресурсите, човешките ресурси на България. Нима във Федерацията по гимнастика има клубове с по 20, с по 100, с по 200 гимнастици? Напротив, треньорите работят с по двама, с по трима, които имат изявени данни и може да станат състезатели от голям мащаб.

Отиваме по-нататък: неконкретно и неизвестно бъдеще по отношение на придобиване на придобиване на популярност на съответния спорт на национално ниво и т.н. Всичко това, което е посочено тук, е една гола хипотеза и бъдещето може да каже дали ще бъде така или ще бъде иначе.

Ние сме набелязали една мандатна програма в новата федерация, посочили сме какви са приоритетите за развитие на спортно-състезателната дейност. Нашата идея е не да се конфронтираме с другите видове дейности, защото всеки един клуб може да бъде член на Федерацията на българските алпийски клубове. Както каза Санди Бешев, аз мога да бъда член на ФБАК и член на новата федерация – Българската федерация по състезателно катерене. Никой не може да ми забрани. Ние, нашият клуб можем да подадем молба до Федерацията на българските алпийски клубове да бъдем включени да бъдем в другата федерация.

Така че аз лично искам да кажа още веднъж в заключение – това не е прищявка нито на Малчо Малчев, нито на Георги Димитров. Искам да бъдете убедени в това. не сме манипулирали никого. Всички дойдоха на добра воля, седнахме, обсъдихме нещата.

Имаше и втора среща. Тази среща ние направихме по повод на това, че в публичното пространство се експлицираха неверни неща, че господин Димитров прави страхотни финансови злоупотреби на състезанията във Велико Търново. На тази втора среща ние представихме пълен финансов отчет и тези неща вие знаете много добре, че се контролират много добре от държавата.

Може да говорим само върху един проблем – защо седалището на новата федерация да бъде във Велико Търново, а да не бъде в София.

Приключвам със следното. Ние, за да бъдем прозрачни, сме депозирали документите на новата федерация в Държавната агенция за младежта и спорта за получаване на лиценз.

Какво е положението в момента с Федерацията на българските алпийски клубове? Отворете устава и там ще прочетете какви са приоритетите и дейността на Федерацията на българските алпийски клубове в момента – уставът, който в момента действа, уставът, с който ние работим в настоящия момент. Там е записано: да развива алпинизма и алпийските спортове. Няма никаква конкретизация, абсолютно никаква в документите за получаване на лиценз. И лицензът е даден общо – за развиване на спортни дейности. В документите обаче на Българската федерация по състезателно катерене и в съдебното решение е записано: да развива състезателното катерене. С тези документи на 27 януари новата федерация ще участва като равноправен член при учредяването във Франкфурт на новата Международна федерация по състезателно катерене. Няма никакви правни пречки това нещо да се осъществи.

Приключвам с това, че в сряда ние проведохме една обширна консултация с директора на Дирекция “Спорт”, със заместник-председателя на ДАМС проф. Маргаритов и с шефа на Правния отдел. Това, което сме направили, е напълно законно и няма основание да се съмняваме в създаването на новата федерация. Ние искаме да работим целево за развитие на състезателното катерене и за неговото масовизиране.

В момента изпускаме много сериозни сегменти – това е по вина на Комисията по състезателно катерене. Нищо не се направи за развиване на дейността в българското училище. Определено аз считам, че това може да бъде в целевите възможности на една отделна, самостоятелна федерация. Защото ние няма да гледаме само отчетите – кой къде се е класирал и да гледаме само мъже и жени – елит. Тези мъже и жени, които постигнаха добри резултати, започнаха от първата група, от детско-юношеския спорт и т.н. тази дейност в момента се осъществява в последните години, но нямаше добра предпоставка и нагласа за това в Управителния съвет.

Ние считаме, че една отделна самостоятелна федерация ще се занимава само с тези проблеми, няма да има противопоставяне и бъдещето ще докаже тези резултати. Благодаря за вниманието.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Има думата Калин Гърбов.

КАЛИН ГЪРБОВ: Използвам полагащите ми се три минути. Ако малко прескоча времето, ще помоля да гласувате.

Първо, по отчета. Видях едни пропуски. Съобщавам ги на общото събрание, тъй като и аз не съм се сетил по-рано, за да ги съобщя. Не се каза нищо за боулдър катеренето в България. А доста нови обекти има, много нови маршрути.

Друго ново, което направи впечатление, е, че за международни състезания, които бяха две миналата година, което много рядко се случва, даже в държави от Западна Европа, не се каза почти нищо, не само като резултати, а като отзиви от хората, които дойдоха, не се каза като цяло нищо за организацията. А там бяха включени много хора, много катерачи, които са членове на Федерацията на българските алпийски клубове.

Аз смятам, че тези състезания бяха много успешни. Да не говорим за ползата – аз лично като съдия научих страшно много нови неща. А това много схематично беше отбелязано в доклада. Смятам, че това е много голям успех на нашата федерация и на конкретния организатор – туристическо дружество “Трапезица”, тъй като ние като управителен съвет предоставихме то да се занимава с тази работа, защото ние нямаме толкова голям ресурс.

Стигам до конкретни неща в доклада. Бяха пропуснати конкретни неща, които са се случили, не знам дали умишлено. На мене ми прави това впечатление.

Когато се достигна до идеята за нова федерация, предложението излезе от Георги Димитров да се постави тази тема като точка в дневния ред на общото събрание – дали да има такава федерация, всички да си кажат мнението и чак тогава да се пристъпи към конкретни мерки. При което за съжаление членове на управителния съвет много рязко отговориха и казаха, че такова нещо не е възможно ,че няма начин да делим федерацията на две. А въобще не ставаше въпрос за делене на федерацията на две, а за отделяне на състезателното катерене в резултат на една добра ситуация, тъй като многото международни състезания най-малкото направиха добър имидж на федерацията пред министерството и пред други държави и отбори, които изказват впечатление, че това са едни от най-добрите състезания, проведени през сезона. Искам допълнително време.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Моля, който е съгласен да дадем на Калин Гърбов допълнително неограничено време, да гласува.

Гласували: за 36, въздържали се 5, против 10.

Предложението се приема.

КАЛИН ГЪРБОВ: Аз ще гледам да говоря съвсем конкретно. Тоест тогава те спряха това предложение да ви предоставим възможност вие да коментирате тази ситуация. Същевременно казаха, че по закон е така – първо трябва да има такава организация, за да може въобще нещо да се случи. На мене единствено това не ми хареса в цялото нещо, което се случи, но нямаше как да стане по друг начин. ние поканихме много клубове след това на втора среща, конкретно катерачи и клубове, за да чуем тяхното мнение и създадохме тази федерация. Аз съм учредител и участник и от много години смятах, че състезателното катерене трябва да се отдели. Смятам, че това ще бъде по-добре за всички дейности, ако го направим с взаимно съгласие, тоест без да си пречим, поне най-малкото да не си пречим. Защото има хора, които имат воля да го направят, и те са доказали, че могат да правят неща и да вършат работа.

Не ми хареса и това, че се каза, че нямало състезателни катерачи. Ами повечето деца, които участват в нашия шампионат, са абсолютно състезателни катерачи. Въпрос по-нататък на треньорите е дали те ще станат скални, алпинисти и т.н. Най-големият ни проблем е, че нямаме треньори. Аз в момента, понеже това ми е работата, се занимавам с деца и смятам, че именно там е основата на всички. И за да имаме сега някакви резултати, както Благовест Лазаров зае 18-о място на европейско, това се гради на някаква по-предишна работа.

Не е само една стена, две са. В Ловеч също е добра стената, най-малко за състезания за европейска купа.

Това са неща, които са пропуснати в доклада или пък които са казани не съвсем вярно. Защото имаше неща, които не бяха верни.

Според мене нещата стоят много просто. Има едни хора, които искат да пробват да направят нещо, има едни много големи опасности. Но според мене даже рискът да е голям, е правилно да се пробва този риск. Нищо няма да се загуби. Може малко да загуби състезателното катерене. Но какво да загуби – всички катерачи се катерят.

Но тук нещата стоят много по-глобално – това е създаване и администриране на един спорт, който да започне да съществува като отделен спорт. защото той вече доста години, поне откакто аз се занимавам – 16 години, наистина се е обособил като отделен спорт. и е редно той да се администрира отделно. Редно е да се напишат учебници, редно е да има ръководство по състезателно катерене, тъй като аз в момента се сблъсквам в работата си с големи проблеми именно в това, че няма написани такива неща или са много малко и много отдавна са написани. Като цяло смятам, че правилно се създаде тази федерация и аз я поддържам. Не ми харесва това, че се казва, че работят само Георги Димитрови Малчо Малчев. Има поне още трима поддръжници, които доста дълго са се занимавали със скално катерене и смятам, че това ще продължи.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Има думата Антон Хижов от "Академик”.

АНТОН ХИЖОВ: Питам се, уважаеми приятели и колеги, дали сме на отчетно събрание на Федерацията на българските алпийски клубове или сме на отчетно събрание на Българската федерация по спортно катерене 2006. Тази федерация е факт. Господин Малчев ясно и категорично каза – тя е факт. Тя си е подала документите за лиценз. Тя може би ще спечели този лиценз да администрира спортното катерене. Но не виждам за какво губим времето да дробим някакви допълнителни глупости, да даваме допълнително време на Малчо Малчев, на Калин, на не знам кой си да ни обясняват какво ще се случи. То ще се случи така или иначе. Дайте да гледаме напред и да видим за нашата федерация какво ще правим. Кирил Русев изнася тук някакъв доклад, в който най-голямото постижение, независимо от това дали е организирано от Федерацията на българските алпийски клубове или не – изкачването на Нанга Парбат и опита за изкачването на осемхилядника не е споменато. Споменато е, че можело с проекти да се кандидатства в Държавната агенция за младежта и спорта и те били подпомогнали!

Какво отчитаме ние? Международна федерация и че не били успели да се качат 13 души на Арарат! А не отчитаме, че двама души стъпиха на Нанга Парбат! Срамота! Или ще имаме федерация, или дайте да се закриваме и да си ходим. Не може да се пропускат такива големи, важни неща. И дайте да спрем да говорим за новата федерация. Хубаво, направили са я хората – нека да се пробват. Като не стане – не стане, като стане – аферим. Сега трябва цялото общо събрание 6 часа да дробим за това дали ще успеят или няма да успеят. Дайте да се засрамим и да вървим напред, да работим.

Пита ме Кънчо Долапчиев защо не съм ходил на заседания на управителните съвети. Ами затова не ходя на управителни съвети – защото непрекъснато Георги иска нещо, Киро се дърпа и не дава, трети седим и се чудим какво да правим, купуване на гласове, продаване на гласове! Ами няма да стъпвам на управителен съвет! Това е. Благодаря ви за вниманието.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Има думата Елица Павлова.

ЕЛИЦА ПАВЛОВА: Бих искала да отговоря на господин Малчо Малчев.

В последните години състезателното катерене е с най-голямо значение за тази федерация, най-много внимание му се отделя. И е много лицемерно той като член на този управителен съвет да заявява, че спортното катерене не се развива и че някой в управителния съвет му пречи, при положение, че той е член на управителния съвет.

ПЕТКО ТОТЕВ: Има думата Дойчин Боянов.

ДОЙЧИН БОЯНОВ: Аз ще кажа това,поради което искам думата. Но все пак искам да кажа и нещо в подкрепа на Антон Хижов – нека да минем към нашите въпроси и да не обсъждаме толкова възникнала федерация. Утре ще възникне още една – няма да се събираме да обсъждаме всяка възникнала федерация. Мисля, че не трябва да се обръща внимание на структури, които не представляват гласове в това общо събрание.

За това, за което искам думата, отчасти бях провокиран от изявлението на уважаваните от мене радетели на състезателното катерене. Аз лично, следейки процесите, които създадоха тази федерация, не оставам в убеждението във вашите идеални цели. Осмелявам се да изкажа едно такова твърдение и ще се обоснова защо.

На първо място, какво пречеше да се развива състезателното катерене в структурата на Федерацията на българските алпийски клубове, където вие бяхте мнозинство – един факт, за който самият Петко Тотев има известна заслуга.

На второ място, на всички ни прави впечатление ядрото, което е обособено във Велико Търново, в Шумен. Аз уважавам тези клубове, но прозират известни нагласени неща.

Това са две от нещата, които оставят у мене едно съмнение в идеалните цели, които трябва да съществуват в тази федерация, която в момента ни занимава с нейните си проблеми.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Има думата Георги Димитров.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Ние сме трима членове от Туристическо дружество “Трапезица” 1902 – имам ли 9 минути?

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Не, имаш 3 минути.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: те няма да се изказват, ако те ми ги дадат? Да ги попитаме ли? (Възражение.).

Започвам. Така или иначе няма да ми стигне времето.

В управителния съвет на Федерацията на българските алпийски клубове работят хора общественици. Това нещо го запомнете. И ние отделяме от личното си време, за да дойдем. И за всичко, което трябва да се случи в тази федерация през годината да се вземат подходящите решения, да се защитят позициите пред агенцията, държавата, общините и да се реализира дейността на тази федерация. Срам и позор! Ние идваме на заседание на управителния съвет, а председателят и заместник-председателят казват: докато съм аз тук, това няма да стане! И излизат. И няма кворум, и не можем да работим. За това говорим. Повече обяснения аз няма да давам аджеба защо едно или друго стана. Обаче аз няма как сега да ви убедя колко е добре това нещо, което направихме. Защото това нещо е един много дълъг процес. И тези хора, които се занимаваха в комисията по състезателно катерене, ние в продължение на десетки години сме работили, за да се стигне до тук. Като започнем от първите състезания през 1985-1986 година, които проведохме, говорим на онова време, първите състезания по трудност, боулдър и т.н-, с долна осигуровка, помните ги и вие, някои станаха във Велико Търново, някои - на друго място, последващите състезания на скалите край манастира “Света Троица”, световната купа и всичко останало, поредицата от събития, които се случиха в България, разбира се, в рамките на Федерацията на българските алпийски клубове, това е голямото участие на хората, които се занимаваха с тази дейност. Разберете го това нещо. Ако ги нямаше тези хора, нищо не може да се случи. И пуснатите някакви приказки в пространството за едно, за друго и за трето – нали сте наясно, че аз няма как да изманипулирам тези хора да направят това нещо. Те го правят, защото това им харесва, развива се, допринася за развитието на спорта, имаме успехи и имидж. Тук съм си нагласил всички финансови въпроси, да им отговоря. Но искам да си припомните, че миналата година – говоря за 2005, ние проведохме световна купа без нито един лев подкрепа от федерацията. Предишната година проведохме европейска купа без един лев подкрепа от федерацията.

Тази година на защитата на бюджета нашият председател заместник-председател пропускат да защитят едното държавно първенство по катерене. Факт – и в отчета го виждате.

Първо, да не говорим за отчета. За да има един отчет, трябва да има проект. Къде е проектът? Ако сте го видели? Има ли тук счетоводители – да кажат.

Другото събитие. Ние сме домакини, утвърдени от международната структура за домакинство на две международни прояви. Оказва се, че има една Наредба № 1, която трябва да бъде спазена. А за да бъде спазена, трябва да се напише едно писмо до 30 юли и да бъде подадено в агенцията.

Това, че сте написали предварителната програма и тук сте гласували, това е едно на ръка. Обаче за текущата година това нещо трябва да стане. То не става. В един момент пишем ние писма – получава се отговор от министерството: няма да получите пари, защото не сте си написали писмото.

Всички знаете откъде е Весела Лечева, нали? Ако не знаете, ще ви кажа – тя е от Велико Търново и е депутат от този регион. Търсим ние естествено хора, подкрепа и лоби, за да намерим друга врата, да влезем и да обясним нещата как стоят – че това е грешка, която сме допуснали и т.н., но вече имаме утвърдени проявите. Това е един имидж не само за нас като федерация, това е един имидж за държавата. И тя, и хората около нея, които, разбира се, й дават съвети, са много наясно с тези неща.

Естествено успяваме да направим тази среща с лобито във Велико Търново, разбира се, и тук, обясняваме нещата – получи се това финансиране. Така или иначе резултатите ги знаете.

Какво стана днес. Тази година аз лично подадох документите до 20 юни. Имаме утвърдените прояви, които са международни за тази година. Имаме ги в календара – в международния, в нашия, гласували сме ги тук, утвърдени са. Получава се сега писмото от агенцията и хората са готови да ни приведат парите, за да си платим таксите, защото таксите трябва да се платят до 20 декември. Обаждам се: господин председател, ще прави ли туристическо дружество “Трапезица” тези домакински прояви?

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Георги, извинявай, искаш ли време?

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Ако кажете, спирам. Няма проблеми.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Аз имам едно процедурно предложение. Виждам, че нещата ще продължат много дълго, имам предвид Общото събрание на Федерацията на българските алпийски клубове Дойчин Боянов има внесено предложение и аз мисля, че е много резонно това, което каза. Има една възникнала ситуация. Общото събрание на федерацията като върховен орган в момента се занимава със създаването на една нова федерация. Във връзка с това, във връзка с много от упреците, които бяха отправени, аз мисля да дам думата на господин Налбантов, преди да продължим, да обясни може ли управителният съвет да обсъди и да внесе решение за създаването на нова федерация в общото събрание и може ли нашето общо събрание да взима такива решения. Това беше основният упрек на нашите колеги в управителния съвет, откъдето тръгнаха тези неща и наистина беше блокирана работата на управителния съвет. В това отношение чашата преля с присъствието на господин Пиратински, един функционер, който се опита да наложи начин на гласуване на Федерацията на българските алпийски клубове на сесията на UIAA

Нека господин Налбантов да обясни.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Аз обаче преди това искам още малко лимит от време.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Да гласуваме.

Който е съгласен да дадем на Георги Димитров неограничено време да продължи експозето си, да гласува.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Смятам най-много 3 минути ще ми стигнат.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Гласували: за 34, въздържали се 7, против 9.

Приема се.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Обажда ми се по телефона председателят на федерацията и ме пита туристическо дружество “Трапезица” ще провежда ли новите международни състезания, които са залегнали – говоря за 2007 година. И забележете това кога се случва. Всичкото това се случва, когато нашият председател имаше – не знам как да определя неговите постъпки, но сега ще ви ги кажа всичките: Първо, да изпрати във Франкфурт писмо до Марко Сколарис, че нашият представител там няма право да гласува. Официално писмо. След като сме решили, че нашият представител ще гласува “въздържал се”! Много съществен момент. Второ, нашият председател, тъй като не пожела да свика управителен съвет, еднолично даде своя глас на английската федерация да гласува против законното вече решение на ICC, където от 40 държави 29 гласуваха “за”, 4-5 се въздържаха и 5 или 6 – не мога точно да си спомня – бяха “против”. Въпреки че той вече знаеше това нещо, си дава гласа на тази английска федерация, която аз не знам какво ни е помогнала и какво ни е обещала да помага. Обаче в същото време този функционер, за който Петко Тотев говори, е заместник-председател на международната структура и този човек с неговото лоби, с неговото участие в тази международна структура ни помогна ние да бъдем домакини на тези престижни международни състезания от 2002 година насам. Така че за голямо мое съжаление този човек говори 4-5 часа, до 3 и половина сутринта, за да им обясни на двамата – аз го помолих да им обясни на двамата мъже как ще се развият нещата и той им ги обясни. С вашия или без вашия глас светът върви напред. Тази международна структура вече е факт. Имайте го предвид. Дали ще стане днес, утре или в други ден, тези хора са тръгнали към олимпийските игри. И те ще стигнат дотам, защото има достатъчно голямо лоби. При тази ситуация моят отговор естествено какъв е? Ние, Кириле, сме регистрирали нова федерация. Аз ви предлагам Федерацията на българските алпийски клубове да предостави тези състезания да ги организира новата федерация. Естествено той казва: не, такова заседание аз няма да направя, ти като искаш, го свикай, има си законов ред устав. Свиквам го. Събираме се тук. Започваме да си говорим, обсъждаме нещата как ще станат. При тази ситуация стават двама души, отиват си, нарушава се кворумът и не се гласува. Никакъв проблем, колеги, да се предоставят правата. Господин Налбантов ще ви каже как става. То става по един законов ред – срещу договор с изискванията от двете страни, кой какви задължения поема. Никакъв проблем. Всяко едно юридическо лице, а камо ли Българската федерация по състезателно катерене да не може да сключи договор с Федерацията на българските алпийски клубове. Така че това нещо вие го преценявайте. Друго обаче, много съществено. Господин председателят в доклада си засегна един такъв проблем, че не бил поканен в президиума на откриването. Ние като организатори в тези години сме получили благодарствени писма от президента на републиката, от министър-председателя, от министъра на спорта, от председателя на Държавната агенция за младежта и спорта, от областния управител на Великотърновска област, от кмета, от председателя на Международната организация Марко Сколарис. И няма един ред от председателя на Българската федерация по алпинизъм за туристическо дружество “Трапезица” като основен организатор на тези прояви.

Искам тук да ме разберете точно и ясно. Ако я няма тази структура, няма кой да организира тези неща. Ресурсът, който има туристическо дружество “Трапезица”, човешкия, финансовия, материалния, всичките тези неща в съчетание с доброто отношение на обществеността на града, на кмета на града, на областната администрация, по всички направления по партийна линия няма да се случат тези работи. разберете го това нещо. И всички други приказки са празни приказки. Аз се надявам, че всичко това нещо в близко бъдеще ще намери своя път и нещата ще си продължат в правилната посока.

Неслучайно тези наши спортове и във Велико Търново, и на други места в страната – надявам се другите да вземат отношение – са признати. Във Велико Търново събитието световна купа е определено като събитие номер едно. Имаме си представители в десятката, на други места също. Това събитие във Велико Търново беше оценено от председателя на Държавната агенция за младежта и спорта като едно от най- добре организираните прояви в Спортната агенция в България. И че такива прояви, които носят имидж на България, ще бъдат подпомагани. Това го казвам, защото тръгнаха едни приказки – аджеба, международните състезания пречат на българското катерене, харчат парите. Защото иначе едни големи пари ще дойдат не знам откъде. Всички знаете ли или не – защитата на тези средства е съвсем отделно перо от бюджета на федерацията на Федерацията на българските алпийски клубове – бюджета за текущата дейност и бюджета за извънбюджетните, тези така наречени проекти по Наредба № 1. Или защитаваме там, или няма. Няма друг начин.

Първо, искам да попитам: аджеба, поканихме ли човек от агенцията?

ДОРА МАРИНОВА: Да.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: И?

ДОРА МАРИНОВА: Няма.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Не можем да ги задължим.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Не можем, разбира се, че не можем.

Най-важният въпрос. искам точно и ясно да го кажа и приключвам. (възражения, реплики в залата).

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Общото събрание малко ни върза ръцете . взехте решение за 3 минути плюс неограничено време.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Приключвам.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Аз го намирам за абсурдно.

РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА: Това няма нищо общо с новата федерация. Това засяга старата федерация.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Да, тук става въпрос за един проблем във федерацията. Дали е решен или не, времето ще покаже. Искам да ви кажа следното. Аз на заседания винаги съм бил открит. Поисках да влезе това нещо в дневния ред днес официално. Господин Налбантов да каже, аджеба, можеше ли да стане това нещо, управителният съвет да вземе това решение или не можеше. Оттам нататък всичко останало бяха неща, които се случиха във времето. Кирил и Петко казаха: няма федерация, не можем да включим това в дневния ред. Викам: ще я регистрираме, няма проблеми. ще извикаме хората, поканихме всички, които развиват дейността. Окей, всичко стана. И от тук нататък стана един голям проблем – аджеба, защо във Велико Търново? Ами защото в Търново!

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Има думата Дора Маринова.

ДОРА МАРИНОВА: Понеже тук се подлага на съмнение правилността на действията на председателя и заместник-председателя, когато са провокирали кворума в управителния съвет, аз лично изказвам своята дълбока подкрепа. Когато някой път си толкова несъгласен с нещо, мисля, че наистина е допустимо да използваш всички механизми, които имаш, за да защитиш своето мнение.

Считам за дълбоко неморално четирима члена на управителния съвет на новосформираната федерация, които са членове и на управителния съвет на Федерацията на българските алпийски клубове, да предлагат договор и да налагат взимане на решение в полза на тази федерация.

Така че моето лично мнение е – абсолютно подкрепям вашите действия.

Относно административните действия във федерацията по кандидатстването за световните купи и т.н. От 2005 година, Георги, когато аз отсъствах един месец поради отпуск и крайният срок за кандидатстване за бюджета за 2006 година беше 30 октомври, от Холандия ви се обадих, за да си внесете писмо за световната и европейската купа през 2006 година. Понеже Петър ме заместваше, аз му казах: Петър, Георги и туристическото дружество знаят как се кандидатства и ще ти помогнат с писмото до министерството.

Виж сега, Георги, аз говоря с документи, имейли и т.н. Казах му: попитай ги тях, те знаят как да кандидатстват. Вие сте изпратили едно писмо, с което искате подкрепа до 2009 година. И естествено ДАМС отговаря: извинявайте, не можем да ви обещаем подкрепа до 2009 година.

Наредбата е много точна и конкретна. Там се казва: решение на управителния съвет за кандидатстване и предложен финансов план. Вие обаче си изготвяте някакво писмо с някакви безумни искания до 2009 година и ДАМС казва: не.

След това федерацията изготви ново писмо вече по реда, по който трябва да бъде изготвено, и световната купа беше подкрепена.

Цитираш някакъв 30 юли. Прочетете Наредба № 1 – няма нищо такова. В наредбата се казва само едно нещо: решение на управителния съвет и финансов план. Това са документите, които се внасят в ДАМС. Така че недей да манипулираш заседанието.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Има думата Антон Хижов за процедура.

АНТОН ХИЖОВ: Очевидно ще продължим да си говорим за новата федерация. Предлагам да прекратим дебатите. Очевидно нищо ново няма да се каже. Единствено ако има някой да каже нещо по доклада и по дейностите, които са извършени.

Предлагам да прекратим дебатите и да преминем към гласуване.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Има думата Орлин Чачановски.

ОРЛИН ЧАЧАНОВСКИ: Не говорим за новата федерация, говорим за дейността на Българския алпийски клуб. Спортното катерене е било дейност на Българския алпийски клуб през изминалата година, през по-миналата, а вероятно ще бъде и през тази година. Това, че е създадена някаква нова федерация, това няма нищо общо. Ние отчитаме тази дейност. На тази дейност беше отредено много внимание в отчетния доклад. Трябва да се чуе и нашето мнение. Ние отчитаме тази дейност – това е дейността на Българския алпийски клуб, една от дейностите, може би най-голямата.

ДОРА МАРИНОВА: Понеже все пак това е адски важно – създаването на новата федерация, администрирането на състезателното катерене и т.н., аз бих искала да се вземе едно такова решение от общото събрание – на следващото общо събрание да има точка в дневния ред – Администриране на състезателното катерене в Република България. И там да се подложи на гласуване дали ще бъде в ФБАК, дали ще бъде в новата федерация. За мене лично това е нормалният модел. Това е моделът и на Международната федерация, както се случиха нещата. UIAА, която беше администратор на състезателното катерене в международен план, на нейно общо събрание решава, че ще отдели състезателното катерене. Считам, че това е моделът, който ние трябва да следваме. И това може да се случи със задължаване от общото събрание на следващия управителен съвет на следващото общо събрание да има такава точка. Това е моето процедурно предложение.

МАЛЧО МАЛЧЕВ: Процедурно предложение. Възразявам – втори път да не се дава думата на вече изказали се колеги.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Благодаря, Малчо. Не сме ограничавали обаче никого в това отношение.

НИКОЛАЙ ПАНАЙОТОВ: Изцяло подкрепям изказването на Орлин Чачановски. Той много точно и ясно каза – престанете да се занимавате с тази федерация. Нека да говорим по доклада и по финансовия отчет.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Има още трима записали се преди процедурното предложение на Антон Хижов.

КЪНЧО ДОЛАПЧИЕВ: Аз имам едно питане. На мене ми стана ясно, че регистрацията на тази нова федерация е факт. Ние сега да се спукаме да гласуваме, федерацията я има. За добро, за лошо – тя вече е станала факт. Какво се изказваме сега? Аз примерно съм объркан. Никой не ми иска на мене гласа за тази нова федерация. Тя е регистрирана в съда. Дайте да оправим алпинизма.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Нещо не те разбрах.

КЪНЧО ДОЛАПЧИЕВ: Какво да обсъждаме на тази федерация? Искам пояснение. Ако някой ми каже, че от господин Долапчиев зависи дали да я има тази федерация, ще гласувам.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Колеги, има още няколко души, които искат да се изкажат по доклада. Има внесено процедурно предложение изказванията да бъдат прекратени. Така че има две предложения. Едното е да бъдат прекратени веднага. Има трима записали се за изказване. И второ предложение на Орлин Чачановски – разискванията да продължат.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Обаче по доклада.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: По доклада.

Моля, който е за това да бъдат прекратени разискванията, да гласува.

Гласували: за 5.

Не се приема.

Моля, който е за това разискванията по доклада да продължат, да гласува.

Гласували: за 39, против 1, въздържали се няма.

Предложението се приема.

Има думата Никола Леваков.

НИКОЛА ЛЕВАКОВ Алпийски клуб “Мусала” – София): защо не ги кажем нещата както са? Това момиче с бялото, ако се катери и аз го видя някъде, ще се възхитя колко добре се движи по маршрута. И тя пак ще се катери – извинявай, че не ти знам името. Ние като се видим навън, сме нормални хора и сме на здравей, здрасти, как си и т.н. Няма защо да се делим на спортни катерачи и други, защото това не е възможно. Това е първият момент. Нека да се делят, но така мисля аз. Не коментирам тяхната федерация. Много пъти съм си задавал въпрос аз като алпинист за моята федерация. И за да има мир, съм си отговарял с “да”. Това е вторият момент, който искам да кажа. Няма да ги коментирам.

Третият момент. Изразявам уважение към хората, които – приемам го с известни резерви, че работят на ползу роду за алпинизма в България.

Четвърти момент. Упрек към председателя на тема “Абсолютното отказване и неподкрепа на алпинизма като такъв, като алпийска дейност”. Давам за пример експедиция К-2, давам за пример нашата експедиция Кедър Доум, давам за пример експедицията на Николай Петков и на Дойчин Боянов. Ние спираме да ви искаме подкрепата, защото вие не ни я давате. Вие я давате на спортното катерене, което не е лошо. Не казвам, че е лошо, аз не съм против тях. Но вие с нищо не помагате на алпинизма.

Петият пункт. Обръщам се към комисията по екипирането – нали говорим по доклада. Изхарчила е 3000 лева, за което аз не съм съгласен, защото те обезобразяват обектите. Само че главната тема се оказа, че ние трябва да се борим с някакви хора, които са между нас, защото се е образувала друга федерация. Не е това темата. Темата е, че трябваше да изядем Петко, задето обезобразява разни места в България. Темата е, че Кирил Русев, като отидем с предложение при него и искаме някакви мижави 3000 лева помощ за експедиция, ни казват: купете си спалните чували от Еверест. Ами майната ви – с извинение, фигуративно казано. Защото аз не искам да си купя чувалите от Еверест, искам да ги ползвам 40 дни и да ги върна.

Шесто. Заставям на мястото на господин Георги Димитров. Той ми е пред очите. Господин Малчо Малчев много малко го познавам – да ме извини. Решавам да правя нещо. Той прави състезание във Велико Търново и има обществен отзвук. Аз искам да правя експедиция, която да има обществен отзвук. На него някой е длъжен да му даде 200 000 лева, а на мене – срам ме е да ви кажа. Защо някой е длъжен? Намерете си парите и ги ползвайте. Защо БАК да е длъжен да ви намери парите? (реплики.) Момент, не искам отговори. Не ми отговаряйте така. масовката е уникално лошо нещо.

Шести момент. Разглеждаме бюджета, защото никой не е дал никому нищо. Бюджетът е такъв - 27 000 лева при много хора спортни катерачи. Нямам нищо против. Ако имам аз как да го реша, ще ви дам 2 млн. и 700 хил. лв. Разберете ме – аз съм за и ние сме заедно, не сме отделно. Само че съотношенията в бюджета за мене не са правилни. Десет хиляди лева за алпинизъм, 13 000 лева за ски-алпинизъм, 27 000 лева за спортно катерене, 3 000 лева за материали и екипиране. Извинявайте, колко хиляди лева са дадени за експедиция? Помощ? Поне два или три проекта, които са готини. Казвам: Киро, предлагам го в плана, какво правим? Не искам отговори сега.

Ние сме се събрали тук за алпинизъм. Нито една експедиция не е подкрепена от този ФБАК. Ами това моята организация ли е? Аз имам повече право от вас – спортните катерачи , извинявайте, не се деля, да ви кажа майната ви.

Имам още да кажа, но ще си използвам още малко времето.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Какви са тези 10 000 лева за алпинизъм?

НИКОЛА ЛЕВАКОВ: ЗА една олимпиада тук, една олимпиада там. Има ги.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Има думата Орлин Чачановски.

ОРЛИН ЧАЧАНОВСКИ: Има правила за водене на събрание. Когато един човек говори, трябва да се изслушва. И когато говори един човек, да текат други неща не е редно.

Аз съм един от хората тук с побелели коси. Трима сме – доц. Бешев, Малчо и аз. Имам добра памет. Моята памет се връща години назад, нека започнем от 1967 година, когато на 17 януари се записах в един курс с гръмкото име “алпинист на Народна република България”. И бях горд. Години по-късно нещата станаха такива, че моето образование и моят живот бяха свързани с апинизма и с планините. Но аз помня и други неща. Помня ,че тук, в тази зала преди години ние решавахме дали Българският алпийски клуб ще се отдели от Българския туристически съюз, който за мене се явява цитаделата на посткомунистическото мислене в България и ще ви кажа защо. Отдели се. И какво стана? Нищо не стана – работим си и сега. Сега някаква федерация иска да се отдели. Ами да се отделя. Само това, че те използват въжета, че се катерят, но те се катерят в зала, не ги прави алпинисти. Ние по същата логика можем да искаме и Федерацията за боядисване с въже да бъде член на БАК, защото използват въжета. Всеки може да се отделя както си иска. Тези хора обаче са членове на Българския алпийски клуб и ние можем да им държим сметка за поведението им и за дейността им в Българския алпийски клуб. Защо ви казвам това. В Българският туристически съюз години наред бяха изпращани провалили се партийни и държавни ръководители. Тези хора съумяха и съумяваха тогава, когато държавата даваше много пари, да разпределят тези пари по същество – някои от тях не са злоупотребявали изобщо. Разпределяха ги по същество и Българският туристически съюз има 440 обекта, структури във всяко едно населено място и т.н., съществуваше добре. Когато обаче държавата спря да дава пари, голяма част от тези хора се оказаха неспособни да ги намерят от друго място. И ако Георги Димитров е намерил 23 000 лева за спортното катерене, той ги е намерил, защото е бил деен и се е борил. За съжаление пред всичките тези години в комисията по алпинизъм не е имала толкова дейни хора, включвам и себе си в това число, които да се борят, за да издействат повече пари. Не ги е имало и затова не са ги издействали. И мене ме боли.

Тук има много хора, които са бизнесмени има хора с фирми, има хора, които са членове на различни сдружения. Как не може Българският алпийски клуб да защити един, два или три обекта, които да носят пари? Не може да направи една екопътека, която носи много пари на тези, които я правят. Не може да обхване по някакъв начин своите съмишленици.

Смешни са цифрите от членския внос, още по-смешна е цифрата от стартови такси. Само на едно състезание се събират 1000 лева от стартова такса, а ние за една година имаме 300 лева! Имаме само 72 лева от продажба на книги. Аз като мина един път през площад “Славейков”, оставям 70 лева. А това е дейност, която Българският алпийски клуб би могъл да използва.

Боли ме, че се виждаме само на събрание, че виждам хора, които не познавам, че се виждаме само на погребение.

Когато мисля какви хора ще изберем, това трябва да бъдат хора способни, които имат желание да отделят по 2 часа на ден за алпинизма в България, да отделят от собствените си пари за алпинизма в България, да се събуждат с мисълта за алпинизма в България.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Има думата Николай Панайотов.

НИКОЛАЙ ПАНАЙОТОВ: Много неща се казаха. Ние сме от тези хора с малко коса на главата – стари, млади, един с повече опит, друг с по-малко. Ако успеем да направим тази симбиоза, нещата ще вървят напред. Аз ще започна конкретно с доклада. Изцяло моето становище се покрива с това, което каза Никола Леваков. Ние като федерация за тези проекти не сме дали 1 лев. Какъв алпинизъм развиваме? На мене като ми затворят едната врата, аз влизам през другата. Много ясно е, че тези хора, които си заминаха, търсят откъде да намерят пари. Така е. Но българските спортно-състезателни катерачи какво направиха за тези хора, за този алпинизъм? Нищо. По-нататък. Те ми поискаха 1000 лева. Гледам с какъв излишък приключвате календарната година – със 7000 лева. Тъй ли не можахме на тези хора да дадем 1000 лева, за да видят, че тази федерация е съпричастна към тях. За ски-алпинизма. Много бързо му приписахте успех. Ама за купа “Мальовица”, съжалявам, че го няма Тодор Антиков, той не знаеше с какви пари разполага комисията. ние правехме състезанията на мускули, не знаехме федерацията ще се включи ли или няма да се включи. Видяхте, че нещата ще станат и дадохте за “Мальовица”. Събрахте ни в една зала и започнахте да ни пълните главата с глупости. Специално аз и хората знаем как се правят състезания. За състезателното катерене няма да говоря, защото ще кажете, че говоря за другата федерация. Гледам диаграмата за водене на състезания. Не ви ли стана ясно ,че тази формула не работи? Сменихме Панайотов, Масларов, сега ще сменим Кирил Русев. Която комисия вземе превес, започва да страда другата дейност. Не идвали на заседания. Дайте им по 100 лева, ще счупят вратата. Но ние сме обществена организация. Да се върна към алпинизма. Когато Весела Лечева или някой от нейните подчинени заяви, че алпинизмът не е спорт, всички надигнаха глас и искаха да направим една среща в Националната спортна академия, тъй като там било ядрото на алпинизма. Не е вярно, ядрото на алпинизма е тук. Не бъркайте клубовете с Националната спортна академия. Когато ви казах да използвате потенциала на проф. Малчо Малчев, вие взехте да ме гледате умно. Напишете едно писмо – ние ще го подпишем. И писмо не написахте. На нас никой не ни е поискал становището. Ако го искате, да видите какво писмо ще напишем. Искат го от вас като федерация. И пак ви казвам: става ясно, че тази формула не работи. Когато стане въпрос за гласуване на устава, дали да не се помисли за някакъв квотен принцип – двама от алпинизма, по двама от прословутото екипиране. Да се помисли и за това. нещата трябва да тръгнат в правилна посока. За подготовката на кадри се отчита курс, някакви разходи и т.н. Няма лошо. Но ги правите нелегитимно. Не казвам, че всички курсове трябва да преминават през академията, но има оторизирано сдружения и организации, които могат да провеждат курсове за квалификация и преквалификация, особено що се отнася до педагогическата квалификация.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Приемам много упреци, основателни са. Но в едно съм сигурен – не сме сгрешили в неподкрепата на господин Пиратински, който беше изхвърлен на собствена територия – и слава богу. Щях да се срамувам, ако си бяхме дали гласа за този човек, още повече, че моделът на ВМС е един добър модел за България. За изключително некоректна намирам работата на колегите, които се оказа, че от 10 години работят за разцепление на федерацията, а ние не сме знаели.

Във Велико Търново се направиха значителни инвестиции. Има състезания, които не бяха подкрепени, но други състезания бяха подкрепени. Изгради се едно сериозно съоръжение, най-голямата инвестиция на нашата федерация. Най-големият материален актив се намира там. В нашия управителен съвет се оказват хора, които работят за управителния съвет на една друга организация. Как да имаме събрание, как да провеждаме заседание на управителния съвет? не е възможно. Нещо повече, бяхме натиснати да вземем решение за създаване на нова федерация. Няма как да стане. В тази федерация – да, ние сме общественици и всеки прави каквото може. Аз имам някаква дейност, с каквото мога помагам. Но ние сме общественици. И когато ти, Георги, внасяш един отчет на комисията и после го контестираш в доклада, че там са пропуснати неща, това е което ти си пропуснал. Не поставям под въпрос доклада в тази му част. Малчо, докладът е на Кирил Русев, председател на Федерацията на българските алпийски клубове. Не знам какво искаше да кажеш в началото.

Какво се получи. Федерацията на българските алпийски клубове направи голяма инвестиция във Велико Търново, всички помагаме на Георги, ценим това, което прави, но няма резултат. Малко преди общото събрание минахме на една инспекция, за да видим какво става с инвестициите на федерацията, дали стените, които федерацията е предоставила, се ползват. С изключение на стената в зала “Васил Левски” друго не се ползва.

Бяхме упрекнати, даже наши приятели взеха да не си вдигат телефоните, че отиваме да видим стената стои ли. Не стои. Тя не е нещо дребно. Не се катерят хората. И тези хора правят нова федерация! В тази нова федерация какво – изведнъж стената ще се монтира и ще се катерят? Няма да стане. Не искам даже да продължавам.

За екипирането. Ще помоля Дора да сложи таблицата за материалното осигуряване. Може би ще ви забавя малко, но това е въпрос към мене. истината е, че за последните четири-пет години по отношение на екипирането на катерачни обекти в България беше направено много. Близо 40 са обектите, в които се създават условия за практикуване на спортно катерене. Бяха привлечени и спонсори. Спонсорите за тази година не са толкова много, но приносът е добър. Има вече и агрегат.

НИКОЛА ЛЕВАКОВ: Става все по-страшно.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Зависи как ще се погледне. Това, което е ценно, е, че в тази дейност влязоха много хора, влязоха най-добрите ни катерачи, които създават маршрути на нивото на най-доброто в света. Упреците са изключително към мене, аз ще ги понеса. Има колеги, които искат да бъда съден, има доноси, има сигнали. Ще ги понеса. Хубавото обаче е, че се създават много добри условия за катерене. Не намирам в момента причини състезателното катерене да се отделя от Федерацията на българските алпийски клубове, още повече федерацията да отиде в офиса на туристическо дружество “Трапезица”. Георги днес е ентусиазиран да се занимава…..

ЕДИН ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ: Стига с тази федерация!

ДРУГ ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ: Времето ти изтече.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Приемам. По отношение на материалното обезпечаване. То се вижда горе-долу как стана. Колеги, не ние ще вземем решение за това да се създава нова федерация. Сега ще дам думата на господин Налбантов. Има процедурно предложение за прекратяване на изказванията. Последният записан е господин Кирил Русев.

МАЛЧО МАЛЧЕВ: Предлагам от протокола да отпадне това, което каза Петко Тотев за господин Пиратински. Той не е член на федерацията. Ако трябва да му се търси отговорност, ще му се потърси отговорност от международни спортни структури. Така че да отпадне текстът от официалния протокол относно господин Пиратински. Иначе може да има правни последици.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Предлагам да няма никакви предложения за манипулиране на крайния протокол на федерацията.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Аз смятам, че това даже не подлежи на гласуване.

МАЛЧО МАЛЧЕВ: То е в твой интерес, защото към този човек ти отправяш хули.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: С този човек сме се разбрали.

Има предложение за прекратяване на разискванията по доклада.

Моля, който е съгласен след изказването на Кирил Русев и на още двама души да прекратим изказванията, да гласува.

Гласували: за 53.

Предложението се приема.

Има думата Валери Баровски.

ВАЛЕРИ БАРОВСКИ: Федерацията не работи и събранието не работи по една единствена причина – че ни управляват хора от министерството. Няма как управителният съвет да вземе решение, при положение че министерството казва, че ще даде 1 лев. И ние се събираме и гласуваме този 1 лев как да го изхарчим. И това е всяка година. Няма как да проработи тази работа. Така че е нормално не само една федерация да се отдели, а и пет федерации да се отделят поради тази причина – министерството дава пари само за развитие на ски-алпинизма. За друго не дава пари. Ние избираме управителен съвет, който трябва да гласува този 1 лев как да бъде изхарчен. Вие си направете сметка ние за какво се събираме. Ще гласуваме нови бюджети, работи, които не е ясно какви ще са. И можем да говорим още 10 часа за какво ли не. в края на краищата след още 5 години ще бъде така. Аз на всяко едно събрание го казвам. Това е положението. Ние не си ли извоюваме пред министерството други неща, няма как да работим. Защото ние сме общественици. Ако сме фирма, друго е положението. Но министерството ни дава 1 лев и ние започваме да го делим.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Има думата Боян Петров.

БОЯН ПЕТРОВ: Повод за изказването ми даде Никола за разходване на средствата от комисията по екипирането. Петко е прав, много се направи. Това вероятно ще доведе до развитие на катеренето в България. Но комисията не вземаше решения, не водеше протокол по чл. 22 от устава, което означава, че тя наистина функционираше с решенията на един, максимум на двама човека. Те седят в папката на Петко, а не в офиса на БАК – говоря за проектите за набиването на скали на обектите. Проектът “Рила” е едно добро начало. Сроковете текат. 30 юли ще дойде съвсем наскоро и който след 30 юли се катери индивидуално, това става незаконно. Пишем в момента проекта “Враца”. Ще бъде много подробно описано катеренето на защитените територии.

Не съм съгласен, не можем да плащаме висока цена с това индивидуално, както към тебе в момента се води преписка от Плевен, защото ти ще се измъкнеш, адвокатите за това работят. Незнанието дали работите в защита на обекти или не не ви оправдава. Бъдете внимателни към подбора на местата, които ще се дупчат.за това винаги може да се допитате до мене или до някой, който познава материята.

Не съм съгласен с начина, по който функционираше тази комисия, която е хибрид между разрушител и такива, които защитават. Никъде няма обща комисия. Петко сам гласува против това аз като биолог да бъда член на тази комисия.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Искам с две думи да дам едно пояснение.

Неслучайно част от информацията не се прави обществено достояние, тъй като хората, които катерят по тези обекти, го правят в нарушение на закона. не бихме искали поне до уреждане на достъпа до тези обекти да има следи, тъй като се търсят такива във федерацията, за да бъдем атакувани. Който и обект да е катерен, е направено в нарушение на закона. във Враца изцяло. Така че тук трябва да бъдем внимателни, докато не се уреди присъствието ни в тези защитени местности.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Искам да попитам нещо. Защо на въпроса, който аз поставих относно екипирането не се дава отговор? Защото тук Петко Тотев, за да му се дава думата, трети път става да говори. Аз попитах следното, което в бъдеще ще се опитам в бъдеще да го променя и мисля, че ще успея: защо няма колективност при вземането на решенията относно това къде и колко да се екипира? Не говоря дали е защитена територията или не е защитена. Примерно: защо еди-къде си? Не става дума ,че не трябва да се направи еди-кой си тур. И правилно ли е един човек в момента да ни запознава със списък, който е трябвало да бъде решен колективно?

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Това е голям колектив.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Достатъчно къс е период е до следващата една година да са се събрали, но не Петко Тотев с Милкана Русева, а избрани от федерацията по принципа на устава, за да вземат решение, да се направи план за работа и той да се изпълни. Защото в момента ние наблюдаваме, че някой нещо е решил да се направи, но това не е решение на федерацията.

ПРЕДС. КИРИЛ РУСЕВ: Имаме направено второ процедурно предложение – след изказването на Кирил Русев да проведем гласуване по първа и втора точка от дневния ред и след това да дадем почивка.

Моля, който е съгласен с това предложение, да гласува.

Гласували: за 56.

Предложението се приема.

Сега ще дам думата на господин Налбантов.

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: Не знам доколко е актуален този въпрос, защото федерацията така или иначе е възникнала. Но ако трябва, ще отговоря на поставения въпрос. На въпроса дали управителният съвет може да вземе решение, с което да внесе в дневния ред на общото събрание точка това общо събрание да учреди или не новата федерация, ще кажа следното. Мисля, че няма случай, в който общото събрание на една федерация да вземе решение за регистрация на нова федерация.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Значи онези хора отвън не изпълняват нищо.

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: Аз говоря за уредбата по българското законодателство и по вашия устав.законодателството, по което се движим ние, не го познава.

ОРЛИН ЧАЧАНОВСКИ: Има ли законова база, според която общото събрание да вземе решение за създаването на нова федерация?

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: Чисто процесуално няма как да стане. Аз не знам как да го направя. Ако сега тук ми кажете: разделяме тази федерация на две, аз не зная как да оформя документите, за да ги внеса в съда и да мине регистрацията. Тя няма да мие, защото няма уредба. Създава се, като се съберат членове.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Има думата председателят на федерацията Кирил Русев.

КИРИЛ РУСЕВ: Само ще дам отговор на упреците и на въпросите, които ми бяха зададени.

Първо, ще отговоря на Николай Петков, на Дойчин, на Никола, на Съни и на Никола по отношение на частта в отчетния доклад, където се говори за експедицията Нанга Парбат и Хидън пик и за средствата. Предоставих въпроса на управителния съвет и управителният съвет взе това решение. това е болна тема. Мисля, че на това общо събрание можем да изберем такъв управителен съвет който да взема адекватни решения и всеки от вас може да бъде избран в този управителен съвет.

Други три клуба, на които съм член и аз, също кандидатстват за експедиция и не получиха нито лев. Отделно от това експедицията като членове на Българския алпийски клуб и като членове на ДАМС чрез спортните си клубове получи финансиране и то не малко от ДАМС, а също така получи финансиране за това, че са членове на БАК. За това съм получил документи от ДАМС и се занимавам с толкова много бюрокрация, за да можем да защитим това наше искане и благодарение на качествата, които са показани, да се получат средства.

Орлин Чачановски преди малко каза, че има доста бизнесмени, че хората успяват и намират пари, имат влияние. Кажете: от спонсори сме намерили 50 000 лв., 5000 ще оставим.

ДОЙЧИН БОЯНОВ: Има протокол на управителния съвет, в който аз и Никола сме наречени "тия двамата". Това е демонстрация на отношение.

НИКОЛА ЛЕВАКОВ: Ние не искаме пари, искаме отношение, искаме подкрепа към алпинизма, подкрепа към три алпийски проекта за годината, а не да ходим в командировка до Алпите.

КИРИЛ РУСЕВ: На общото събрание бях изработил едно писмо. Аз не съм специалист или поне оторизиран специалист, за да кажа защо има спортни постижения. Вие сте специалисти. Ние сме с молба към вас да дадете писмо, да дадете данни.

ЕДИН ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ: Нещо изкривяваш нещата.

КИРИЛ РУСЕВ: Спомнете си – направил съм едно, друго, хора се ангажираха. Нямаше резултат. Това е положението. Имаше отговор от Весела Лечева, че ни подкрепят във всичките дейности. Ще правим още опити или хората ще правят опити, надявам се. Също така искам да кажа, че в отчета са внесени по комисии от самите комисии, не са внесени от мене. аз съм писал отчета си за организационната работа на управителния съвет и допълнението към нея.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Моля, ако сте съгласни, да гласуваме да дадем на Кирил Русев още малко време.

РЕПЛИКИ: Той може да отговори на всички въпроси.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Тук всички отговарят.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Ние се изказваме, а той отговаря, защото той е писал доклада.

КИРИЛ РУСЕВ: Съжалявам, че така е прозвучало в доклада. Аз дълбоко уважавам успеха, който е постигнат на тази експедиция, и не съм имал намерение да прозвучи по негативен начин, че агенцията е дала пари. Напротив, казвам, че това е една вратичка, един начин, по който могат и те да кандидатстват. Разбира се, не е отразено като успех, за което търпя критика.

По изказването и въпроса на Малчо Малчев. Той се хвана за две-три думи, които се отнасят не за възрастта на учредителите на тази федерация, а за начина на действие от минали времена. Моите уважения към всички по-възрастни.

МАЛЧО МАЛЧЕВ: Не съм съгласен и не приемам това обяснение. Трябва да кажеш конкретно, а не с обща формулировка. Отминали времена… Какво конкретно, кажи!

КИРИЛ РУСЕВ: Няма да отговоря.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Какво включва тази формулировка?

КИРИЛ РУСЕВ: Управлението на спорта в тоталитарно време. (Реплики и пререкания в залата.). По-нататък, по това, което Калин Гърбов каза – упрек към отчета на комисията по състезателно катерене и боулдър обектите.

КАЛИН ГЪРБОВ: Това не е упрек, а само като допълнение.

КИРИЛ РУСЕВ: Аз изложих в доклада нещата така, както ги е предоставила комисията. не можеш да предоставиш един доклад, а после да се изказваш.

За договора, който Георги Димитров искаше да подпишем – следващото което е важно, и защо не съм го подписал. Ние с Петко Тотев сме материално отговорни и не може управителният съвет да ни внуши или да ни вмени неща, които са незаконни и за които можем да бъдем обвинени. Затова излязохме от заседанието на съответния управителен съвет.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: По този въпрос дай допълнение. Това е важен момент. Ние отказахме ли международните състезания или не? Загубихме ли ги?

КИРИЛ РУСЕВ: Отказвам да отговарям на този въпрос, защото нямаш думата в момента. Аз имам думата.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Отговори на този въпрос.

КИРИЛ РУСЕВ: Не сме отказали състезанията.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Ще се стигне до тези неща. Има точка за бюджета, там ще се говори. Нека да не се прекъсваме.

КИРИЛ РУСЕВ: Повече нямам какво да кажа. Ако има някой недоволен, моля да каже.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Взехме решение да се преустановят изказванията. Следващото е гласуване. Може да се вземе думата само по процедура.

МАЛЧО МАЛЧЕВ: След това колегите, които присъстват тук, могат да дойдат да прочетат писмото на председателя на ДАМС Весела Лечева до господин Русев относно финансирането, за да са наясно.

КИРИЛ РУСЕВ: Едно малко уточнение по това, което Малчо Малчев каза за внесените документи, че те ще бъдат приети и т.н. Това е също манипулативно в момента, защото не се знае какво ще стане.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Мисля, че сега ще тръгнат нещата. Готови ли сте за гласуване?

Който е съгласен да приемем доклада във вида, в който беше представен, както и финансовия отчет на федерацията на Българските алпийски клубове, моля да гласува.

Гласували: за 42, против 1, въздържали се 3.

Докладът на федерацията и финансовият отчет се приемат.

МАЛЧО МАЛЧЕВ: Процедурен въпрос. Не бързай да обявяваш. Тук е юристът. По време на обсъжданията на доклада Николай Петков каза, че трябва да отпадне текст във връзка с експедициите. Той направи предложение. Аз направих предложение да отпадне тази част от анализа за състезателното катерене. Аз оттеглям моето предложение. Но трябваше да се съобразите с това, което предложи Николай Петков. Той не е съгласен с тази част от доклада, където се говори за експедициите.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Ще трябва да се прегласува.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Понеже се спомена моето име, не искам да се прегласува. Приемам, че докладът върви с протокола от изказванията и там става ясно. Даже по-добре така да си остане, за да е ясно, че управителният съвет не само е взел решение да не подкрепи експедицията, но и да не го включи.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Преминаваме към втора точка от дневния ред:

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ДОСЕГАШНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ И НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АЛПИЙСКИ КЛУБОВЕ.

Моля, който е съгласен с това членовете на управителния съвет на Федерацията на българските алпийски клубове и председателят да бъдат освободени от отговорност, да гласува.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Процедура. Тази формулировка не е правилна. Предлагам да се каже: който е съгласен с прекратяване на мандата на членовете на управителния съвет и на председателя.

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: Решението за прекратяване на мандата е по точка 5 – с приемането на новия председател и членовете на управителния съвет, това, което предстои да се направи. Сега се касае за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на председателя за периода, през който е даден отчетният доклад. Това е нещо, което стандартно се прави.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Това е излишно.

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: И според мене е излишно. Това, че ще вземете такова решение за ги освободите от отговорност, не означава, че ако впоследствие бъдат открити някакви основания за търсене на отговорност, някой няма да може да пристъпи към това. прави се формално. Наистина това е едно от най-излишните неща, но се прави формално.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Продължаваме с гласуването.

Гласували: за 54, против няма, въздържали се трима.

Приема се.

Така приключихме с втора точка от дневния ред. обявявам 30 минути почивка.(След почивката)ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Останаха най-търпеливите. Надявам се това да са хората, които имат отношение към проблемите на катеренето в България.

Предлагам да направим проверка на кворума. Моля всички да си вдигнат делегатските карти.

В залата присъстват 49 делегати. Имаме необходимия кворум.Продължаваме с трета точка от дневния ред:

ПРИЕМАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АЛПИЙСКИ КЛУБОВЕ.

Има думата Дора Маринова.

ДОРА МАРИНОВА: Постъпило е едно заявление с молба за членство от алпийски клуб “Трапезица 1957”.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Има ли представител на клуба?

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Аз съм член на клуба. Не само аз, има и други членове тук. Ще кажа няколко думи, за да стане ясно защо още един клуб има регистриран във Велико Търново. Законът изисква една регистрация в Министерството на правосъдието. За съжаление алпийски клуб “Трапезица” пропусна срока и отпадна от тази регистрация. Затова направихме ново учредяване, нов клуб, който да се справи с тази законова база. В момента са подадени вече документи в Министерството на правосъдието, за да отговаря на изискванията за юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. Това е причината за нова регистрация на клуба. Общо взето членовете му ще бъдат прелети в този клуб от новата година. Хората са същите.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Аз имам въпрос. И двата клуба ли са представени в момента на общото събрание – единият като член на сегашната федерация, а другият като бъдеш член, като кандидат-член? Какво става с бившия клуб?

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Бившият клуб ще отпадне. Ще се проведе процедура по закриването му, след като излезе решението на Министерството на правосъдието. Очакваме до края на януари то да излезе.

ДОРА МАРИНОВА: Аз имам няколко въпроса.

Първо, в Министерството на правосъдието не се дава решение. Там просто само се вписваш.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Не сме вписани.

ДОРА МАРИНОВА: Ще се впишете. Вие казвате, че алпийски клуб “Трапезица” ще преустанови своята дейност. В такъв случай ние трябва първо да освободим алпийския клуб “Трапезица” и след това да приемем новия клуб.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Аз не мога да кажа дали ще го освободим. На този етап ние сме редовен член. Това е положението.

ДОРА МАРИНОВА: Тогава имам въпрос: защо трябва да приемем нов клуб със същата регистрация, със същите членове, със същото място на управление – още един член на БАК, преди да сме освободили другия? Моето предложение е този клуб да бъде приет в Българския алпийски клуб, след като бъде освободен алпийски клуб “Трапезица”.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: От София има 15 клуба. Ако няма място този клуб, нямаме притеснения да го изключим. Можем да направим 10 клуба като отговор на изискванията.

ДОРА МАРИНОВА: На мене ми прави впечатление, че има три клуба с една и съща регистрация.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Може да направим и 10 клуба.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Даваш лош тон.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: АЗ ли почвам с лош тон?!

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Прекъсваш говорещия.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Тук има един юрист. Ако обича господинът, нека той да вземе отношение.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Прекъсваш и мене. Не ни карай общото събрание да те отстрани от залата. Ако продължаваш да пречиш, ще те отстраня от заседанието. Искам да кажа, че водещият на заседанието прави предупреждение на Георги Димитров за отстраняване от залата.

ДОРА МАРИНОВА: В момента кандидатства един клуб, който е регистриран абсолютно по един и същи начин с други два клуба, с един и същи адрес на управление, с един и същи устав. Не разбирам защо три клуба с абсолютно една и съща дейност, описана в уставите им и в съдебната регистрация, трябва да бъдат в БАК!

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Във Велико Търново има още един клуб "Царевец”, ако не сте си загубили паметта. Какъв е проблемът?

ДОРА МАРИНОВА: Те са с различна регистрация, с различен адрес на управление., различни хора. Това е просто още един клуб със същите хора, на същото място.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Значи има предложение един и същи клуб да бъде регистриран два пъти в нашата федерация.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Няма такова предложение. Ръководството на клуба е различно. Председателят щеше да дойде, разболя се човекът, не можа да дойде. Боян Димов се казва.

ОРЛИН ЧАЧАНОВСКИ: Аз не виждам никаква пречка да бъде регистриран този клуб, ако той кандидатства по общите правила. Нищо, че имат двата един и същи адрес. Тук всички са на един и същи адрес на управление. На “Стамболийски” 24 е нашата федерация и още две-три. Какъв е проблемът.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Става въпрос за един и същи клуб, който сменя името си и се пререгистрира.

ОРЛИН ЧАЧАНОВСКИ: Аз чух, че има друг председател, а че уставът е един и същ, тук всички сме с такъв устав.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Става въпрос за един и същи клуб, който се пререгистрира. Нека да сме наясно.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Има различно ръководство.

НИКОЛАЙ ПАНАЙОТОВ: Аз искам да попитам нещо друго. Разбирам за какво става въпрос. не мога да разбера, ако ние в момента имаме учреден, регистриран и т.н. клуб и документите са в министерството и отговарят на всички условия и в момента вземем решение да го приемем, с какво това ще промени нашата работа. Това искам да ми обясните.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: С нищо. Въпросът е да не дублираме едно членство и след това да отписваме един клуб. Нека господин Налбантов да каже, след което ще гласуваме и ще продължим нататък.

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: Имат ли клубовете отделна регистрация?

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Имат, да. Различни ръководства, различна регистрация.

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: И фирмените дела са различни. Според мене няма пречка да бъде представен и този клуб. Работа на общото събрание е да реши дали ще го приеме.

ДОРА МАРИНОВА: Това е дублиране.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: На мене лично, поне на нас като алпийски клуб “Планинец” не ни стана ясно този клуб има ли реални членове и те дублират ли се със стария клуб. По принцип, когато ние кандидатстваме за членове на БАК, е ясно какво е това алпийски клуб “Планинец”, каква дейност е имал и каква ще има. Аз лично в момента оставам с впечатлението, че сме принудени да приемем някакъв неособено легитимен член. Тоест той юридически съществува, но зад него няма лица и дейност. Искам да си изясня следния въпрос: има ли членове, колко са, членове ли са и на другия клуб? Това искаме да си изясним , за да можем да решим как ще гласуваме.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: За момента няма смесени членове. Новият клуб си има отделно ръководство, отделни учредители. Калин Гърбов е председател на стария клуб. Нашите намерения са като се оформят документите на новия клуб, да се проведе процедура по закриване на стария. Не щем да трупаме клубове.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Според мене става въпрос за един клуб и едно членство.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Най-вероятно ще остане само новият клуб като член на БАК, старият ще го закрием. Но още не сме.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Според мене няма основание за това членство.

НИКОЛА ЛЕВАКОВ: Гласовете на този клуб, който сега ще приемем, трябват ли ви за нещо или не?

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Не ни трябват за нищо, ние си имаме достатъчно гласове.

НИКОЛА ЛЕВАКОВ: Питам: това ли е идеята?

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Не.

КАЛИН ГЪРБОВ: Аз искам да кажа нещо. Идеята не е да имаме още няколко гласа. Проблемът е, че старият клуб “Трапезица” има една пропусната регистрация.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Това е обяснено.

КАЛИН ГЪРБОВ: Сега не можем да направим регистрацията, защото е изтекъл срокът. Плюс това проблемът е, че аз съм председател на стария клуб, а аз вече така или иначе живея в София и не мога да си върша работата там като председател. Затова е избрано ново ръководство. В един момент може би членовете на този клуб “Трапезица” ще се прехвърлят към новия клуб, тоест, състезатели.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Това не са основания.

ДОРА МАРИНОВА: Според мене нормалният начин е алпийският клуб “Трапезица” да си подаде молба за прекратяване на членството му в ФБАК. Тогава се гласува новият клуб. Тогава действително ще имаме само един клуб от тази страна. Вие не сте подали документ за прекратяване на членството в ФБАК, тоест ние ще продължим да ви считаме за членове на ФБАК.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Ще си платят, не се притеснявайте.

ДОРА МАРИНОВА: Не става дума за плащане, Георги, става дума за членство в ФБАК.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Юристът ви каза как стоят нещата. Моля председателят да го подложи на гласуване.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Моля, който е за приемане на новия клуб – алпийски клуб “Трапезица” 1957, да гласува.

Гласували: за 28, против 15, въздържали се 13.

Нека да прегласуваме.

ДОРА МАРИНОВА: Нека господин Налбантов да каже с какво мнозинство се решава въпросът.

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: Там е работата, че според вашия устав решенията се взимат с мнозинство от присъстващите, тоест половината плюс 1, а не това решение, за което са гласували най-много хора. Просто за да бъде прието едно решение, включително и един клуб, трябва при кворум от 62 души да има 32 гласували за, за да бъде прието решението.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Гласуваме отново. Много моля да се направи проверка на кворума.

Присъстват 62 души. Ще прегласуваме решението.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Значи за всяко гласуване ще броим кворума! Защото като започнахме работа след почивката, го обявихте, че кворумът е 49.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Да, промени се.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Но кворумът е плаващ. Когато гласувахме, бяхме 28 на 15. Сега станаха 62.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Ще трябва да спазим устава.

Моля, който е за приемане на клуб “Трапезица” 1957, да гласува.

Гласували: за 29. Трябва да бъдат 32 гласа “за”.

Решението не се приема.

Пристъпваме към втората част на трета точка от дневния ред – освобождаване на членове на Федерацията на българските алпийски клубове.

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: Според вашия устав се изключват с решение на управителния съвет.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Аз няма да го подложа на гласуване. Във връзка с втората част на трета точка от дневния ред трябва да ви информираме, че поради невнасяне на дължимия членски внос 11 клуба прекратяват членството си във Федерацията на българските алпийски клубове. Има ли представители на тези клубове? Господин Налбантов ще обясни как може да се обжалва отписването на тези членове от Федерацията на българските алпийски клубове. Имаме представител на един клуб – “Кремиковци”.

ЕЛИСАВЕТА ПЪРВАНОВА: Аз ще попитам какво да направим.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: За съжаление 11 клуба прекратяват членството си в нашата федерация.

ДОРА МАРИНОВА: Но могат да си подадат молба отново за членство.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Винаги сме отворени за всички, които искат да влязат във Федерацията на българските алпийски клубове.

НИКОЛАЙ ПАНАЙОТОВ: Правя процедурно предложение водещият да не се чувства длъжен да обяснява на всички какво трябва да правим, а да води заседанието.

ЕДИН ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ: Как изключваме клуб, който пет години не си е плащал членски внос? Значи той от пет години е изключен? Става дума за Хасково.

ДОРА МАРИНОВА: Те са си платили членски внос на двама членове за 2005 година. Нямам при мене документите, за да ви кажа имената им, но фигурират.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Направени са всички усилия от предишното ръководство да се контактува с тези хора, да бъдат поканени, да си платят някакъв членски внос, да участват в дейността на федерацията.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Аз не разбрах събранието гласува ли нещо.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Само информираме.Преминаваме към четвърта точка от дневния ред:

ПРОМЯНА В УСТАВА НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АЛПИЙСКИ КЛУБОВЕ.

Има ли внесено предложение за промени? Беше дадено време на всеки член на федерацията на българските алпийски клубове и на всеки клуб да внесе предложения за промени в уста. Постъпило е едно единствено предложение и то е от Управителния съвет на Федерацията на българските алпийски клубове. Засега други предложения няма. Във връзка с промяната на устава предлагам да направим комисия по предложенията, която да се състои от двама души, която да обобщи всички предложения, които ще бъдат направени и гласувани в общото събрание. Предлагам за председател на тази комисия да бъде избрана Дора Маринова и господин Налбантов, дотолкова, доколкото той ще може да й съдейства по чисто юридическата страна на въпроса.

Има ли други предложения?

МАЛЧО МАЛЧЕВ: Възразявам. Управителният съвет не е взимал решение по отношение на промените в устава.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Моя грешка е.

МАЛЧО МАЛЧЕВ: Накрая пише: изготвили Кирил Русев, Дора Маринова, Николай Налбантов. Това нещо е публикувано в документацията на общото събрание и сега не е необходимо отново да се сформира комисия, която да прави предложения. Те вече са направени. Комисията не е за да прави предложения, а за да събере предложенията.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Наистина моя е грешката. Не е от управителния съвет.

МАЛЧО МАЛЧЕВ: Вие по този начин манипулирате събранието. Казвате, че управителният съвет, тоест колективен орган, което не е така.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Поправям се.

КИРИЛ РУСЕВ: отново правя процедурно предложение. Управителният съвет беше дал срок до еди-каква си дата да бъдат внесени предложения, не от името на управителния съвет, а лица, клубове и т.н. Единственото предложение, което беше внесено, е това, което виждате. Аз предлагам да се разгледа това предложение точка по точка и ако има някой, който иска да внесе поправки, да му бъде дадена възможност за това и да се гласуват тези поправки. Защото това е единственото предложение, което е направено. То наистина не е от управителния съвет, а от мене, от Дора Маринова и от Налбантов. Това е моето предложение. Тоест не сега да събираме други предложения и да ги защитаваме, а да действаме по това и ако някой някъде има предложения, да допълва.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Подлагам на гласуване предложението на Кирил Русев приемането на поправките в устава да бъде направено по така предложената процедура – преглеждане текст по текст и там, където има промени, да бъдат гласувани.

Има ли други предложения?

ОРЛИН ЧАЧАНОВСКИ: Значи ли, че ние, присъстващите, не можем да правим промени в устава?

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Точно за това става въпрос, че може. Моля, който е поправките в устава да бъдат приети по така направения проект от Кирил Русев, Дора Маринова и господин Налбантов, да гласува.

Гласували: за 56, против няма, въздържал се 1.

Предложението се приема. Сега нека да бъдем делови.

Давам думата на господин Кирил Русев.

КИРИЛ РУСЕВ: По чл. 1, ал. 1 няма направени предложения.

Първото предложение е текстът в чл. 1, ал. 2 да бъде:

(2) Федерацията координира развитието, практикуването и администрирането на алпийските дейности и спортове - алпинизъм, спортно катерене, състезателно катерене, ледено катерене, ски-алпинизъм на национално ниво съобразно разпоредбите на българското законодателство.

Искам да направя обосновка. По принцип искам да ви припомня ,че промените в устава се взимат с мнозинство две трети. Новият текст се прави, за да се уточни кои дейности с имена по спортове и дисциплини администрира нашата федерация. Аз изнесох в доклада си, че нашата федерация администрира тази и тази дейност, както сме ги описали.

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: Аз надали съм най-големият експерт в това какво точно влиза в алпийските дейности, но доколкото се запознах, според учебниците на НСА именно това са алпийските дейности. И за да бъдат избегнати спорове и евентуални манипулации, според мене е най-добре да се знае, като бъдат вписани в устава, какви точно са алпийските дейности, за развитието на които ще отговаря федерацията. Това е съображението за включването им.

МАЛЧО МАЛЧЕВ: Уважаеми колеги, въпросът беше какво е в стария устав. В ал. 2 пише: “Федерацията координира развитието, практикуването и администрирането на алпийските дейности и спортове на национално ниво съобразно разпоредбите на българското законодателство.” Тук е притеснението на хората, които внасят предложението за изменение. Защото в стария устав, по който ние все още действаме, не е конкретизирано какви са алпийските дейности и какви са спортовете. В същото време искам да ви прочета този документ, който трябваше да го прочетете, преди да пристъпим към тази точка.

Отговор на председателя на федерацията от госпожа Лечева:

“Уважаеми господин Русев!

По повод на изпратеното от вас писмо и приложената декларация на общото събрание на ФБАК за мястото на алпинизма в системата на държавното финансиране и подпомагане на спорта Ви уведомявам следното.

Във връзка с материално-техническото обезпечаване на алпинизма в договора за спортно-състезателна дейност за 2006 година между ДАМС и Федерацията на българските алпийски клубове са предвидени целеви средства в размер на 5000 лв.

Относно искането за финансово подпомагане на държавни алпиниади, подготовка на представителни отбори и учебни курсове по алпинизъм Ви информирам, че спортните мероприятия по алпинизъм нямат състезателен характер и поради т ази причина няма възможност да бъдат включени за целево финансиране в бюджета на ФБАК.”

Вървим по-нататък: “При регистрация на новата федерация……….”

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Малчо, не е възможно да изчетем всичките документи на новата федерация. В момента обсъждаме само устава на Федерацията на българските алпийски клубове. Направи предложение в тази връзка – тази дума да отпадне, това да влезе. Нищо друго няма да бъде прието.

МАЛЧО МАЛЧЕВ: Правя предложение. Тук присъстват млади хора. Недейте за мислите за настоящето, а мислете за бъдещето. Правя конкретно предложение – понятието “състезателно катерене” да отпадне от този член. Вие правите изброяване на дейностите, защото знаете, че по стария устав, който сега действа, просто всички документи, които са внесени в ДАМС, са оспорими. Ако днес не се прояви разум и понятието “състезателно катерене” от ал. 2 да отпадне, по съдебен ред ще бъде спрян новият устав, който ще се приеме и това ще завърши спиралата на противоречията. Никой няма полза от това нещо. Състезателното катерене е вид спорт.

НИКОЛА ЛЕВАКОВ: Това за вас е важно, но за нас не е важно.

ДОРА МАРИНОВА: Както и господин Налбантов ви каза, позовали сме се и на учебника на Националната спортна академия, където са изброени форми на алпийска дейност. Една от тях е посоченото състезателно катерене.

МИХАИЛ МИХАЙЛОВ: Според мене по този начин е прецизирана ал. 2. Но има и друго – и боулдър, и ледено катерене. Затова според мене трябва да се отвори вратичка. Много се преплитат всички видове катерене. Затова трябва да се добави в скоби “дейности”.

ДОРА МАРИНОВА: Пише “алпийските дейности”.

МИХАИЛ МИХАЙЛОВ: Боулдър какво е? В Германия боулдър е боулдър, а катеренето е катерене.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Реално погледнато, аз съм един от хората, които предлагаха преди известно време да се конкретизират дейностите. Когато прочетох, че има направено предложение, ми направи впечатление, че не са изредени наистина всички дейности, които са свързани с нашата дейност, които ние бихме развивали, ако приемем, че те са част от алпийските дейности или по-скоро от катеренето. Правя сега едно обяснение. Ние обсъдихме това и в нашия алпийски клуб – за какво ние членуваме в тази федерация. Ние не членуваме тук за някакви други видове алпийски дейности, а за тези които са свързани с катеренето. Преди известно време се обадих в офиса на БАК и обсъдихме, че в нашия устав, независимо какви са причините, много странно, но ако човек потърси, вижда, че липсва думата “катерене”. Невероятно звучи, но е факт. А всъщност аз от 1973 година започнах да се занимавам, ние казвахме алпинизъм на катеренето. И винаги съм свързвал моята дейност само с катерене и някои други съпътстващи неща. В тази връзка е изключително наложително, независимо дали в момента някой прави федерация, това да не повлияе на днешното решение. защото ние сме закъснели с изброяването на нашите дейности и това непрекъснато пречи при решаването на редица проблеми, свързани не само с контактите ни с ДАМС, ами и с други организации. Когато ние решим да развиваме някакъв друг вид дейност, тогава ще променим устава и ще я включим в нашата дейност. Искам да обърна внимание на следното, с което мисля, че колегите не се съобразяват. Ние не че отсега нататък ще започнем да развиваме алпинизма, не че сега ще започнем да развиваме спортното катерене, не че сега ще започнем да развиваме състезателното катерене и другите. Ние сме ги развивали и това е юридически факт, прецедент, действителен факт и прецедент. Тоест ние нищо не правим, освен че ги изброяваме, за да ни е по-лесно в юридически спорове с този или с онзи. Самият факт, че ние до ден-днешен развиваме състезателното катерене, означава, че сега е изключено да го извадим от този списък. Нека да оставим на бъдещето да установи точно коя федерация ще го развива по-добре. Но това ,че е създадена нова федерация, не може да ни накара в момента на общото събрание ние да го изключим от нашата дейност, при положение, че за току-що изтеклата година сме отделили 27 000 лева.

Така че аз подкрепям да се запази този текст.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Има думата Калин Гърбов.

КАЛИН ГЪРБОВ: Аз си мисля, че в конкретната ситуация не е много уместно точно сега да променяме устава, тъй като има една воля на едни хора да направят нещо ново. По този начин се цели абсолютно стопиране на това нещо, което няма да е от интерес за никого. На всичките срещи хората изразиха желание да не се стига до конфликти, до провокации. Погледнете само колко са дейностите – пет. Не смятате ли, че са малко много за една федерация?

РЕПЛИКА: Досега колко са били? (Шум в залата, реплики.).

КАЛИН ГЪРБОВ: Точно заради това смятаме, че трябва да се опита това нещо. Аз съм за това в момента да не се прави нов устав, а ако на следващото общо събрание ситуацията е променена, да се конкретизира.

КИРИЛ РУСЕВ: Искам да ви помоля, особено момчетата и момичетата от състезателния сектор или от катерачния сектор, да помислят в момента за Федерацията на българските алпийски клубове, да не правят паралел към други федерации. Ние тук се занимаваме с това, с което нашата федерация се занимава и ще продължава да се занимава по всякакви документи. Това е прецедент треньорът на националния отбор по състезателно катерене да казва, че нашата федерация не се занимава със състезателно катерене.

КАЛИН ГЪРБОВ: Не казвам такова нещо. Сега ми преиначи думите. Държа да се казват точните неща, които съм казал. Не съм казал, такова нещо. Казах, че моментът не е подходящ точно сега да се конкретизират нещата, тъй като по този начин вие изразявате волята, че сте против отделянето на състезателното катерене.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Това ли ви е волята – че сте против състезателното катерене?. Както цяла година го прави и Петко Тотев. Ако това ви е волята…(Шум в залата.).

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Така не може да се работи. Георги, ако искаш да предизвикаш шум, хаос това също е начин да постигнеш някаква цел. Ние сме се събрали тук да решаваме мястото на състезателното катерене. И много моля представители на други федерации – хубаво, имате си мнение. Абсурдна е ситуацията, че в нашето общо събрание кандидатстват клубове, които създават друга федерация с паралелна дейност. Абсолютно ненормална ситуация.

Аз предлагам да прекратим разискванията по тази точка и да пристъпим към гласуване.

МАЛЧО МАЛЧЕВ: Имам въпрос, господин Тотев. Аз съм член на ФБАК в момента и Вие не можете да не се съобразите с моето предложение. Аз направих предложение и сега ще направя второ предложение. Подкрепям това, което каза Калин Гърбов – да остане старата ал. 2. Изказвам се като член на ФБАК.

РЕПЛИКА: Няма нищо по-демократично от гласуването.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Пристъпваме към гласуване, господа. Има направени две предложения.

ОРЛИН ЧАЧАНОВСКИ: Ние изброяваме дейности. Никъде не виждам скално катерене.

ДОРА МАРИНОВА: Спортно.

ОРЛИН ЧАЧАНОВСКИ: Аз се обръщам към трима доценти, специалисти по алпинизъм, като ги моля да кажат понятието “алпийски спортове” и “скално катерене” могат ли да включват състезателното катерене и може ли един спорт, който се провежда в зала, на изкуствена стена да бъде такава дейност. Дайте ми тълкувание.Имам предложение навсякъде, където има написано “състезателно катерене”, да бъде заменено със “скално катерене”.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Има направени три предложения.

Първото е направено от колектива, който вече съобщихме.

Който е за така направената корекция на ал. 2 в устава на Федерацията на българските алпийски клубове, моля да гласува. А този текст е:

“(2) Федерацията координира развитието, практикуването и администрирането на алпийските дейности и спортове - алпинизъм, спортно катерене, състезателно катерене, ледено катерене, ски-алпинизъм на национално ниво съобразно разпоредбите на българското законодателство.”

Гласували: за 37, против 21, въздържал се 1.

Предложението не се приема.

Правим проверка на кворума – присъстват 62 души.

Прегласуваме същото решение.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Това е незаконосъобразно предложение. Ще го атакуваме.

ДОРА МАРИНОВА: Не се приема това предложение.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Тук имаше предложение за същия текст без състезателното катерене. Защо не се гласуват и другите предложения? Защото искам да кажа, че в този момент хората, които гласуваха против, отнемат тази възможност да се развива алпийското катерене, леденото катерене и ски-ралито. Аз съм убеден, че трябва да настъпи изброяване на дейностите.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Имаме ли волята да гласуваме предложението на Малчо Малчев? Ние ще подкрепим това, което казва Николай Петков.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Каква воля? В процес на гласуване сме.

ДОРА МАРИНОВА: Предложението е за следния текст :

“(2) Федерацията координира развитието, практикуването и администрирането на алпийските дейности и спортове - алпинизъм, спортно катерене, ледено катерене, ски-алпинизъм на национално ниво съобразно разпоредбите на българското законодателство.”

БИЛЮКОВ /Карлово/: Добре, тези, които остават в стария алпийски клуб, няма ли да развиват такава дейност ? така ли да го разбираме?

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Не. Шум в залата, реплики.)

ДОРА МАРИНОВА: Как не?

МАЛЧО МАЛЧЕВ: Уважаеми колеги, чуйте ме какво искам да ви кажа. За да бъде конструктивно, аз оттеглям моето предложение в полза на това, което общото събрание вече гласува. Това ме удовлетворява.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: След един месец ще трябва да правим общо събрание, за да гласуваме този текст. Защото този текст е влязъл. Това е изключително некоректно.

НИКОЛА НЕДЯЛКОВ (Клуб за екстремни спортове – Казанлък): Преди пет-шест години, когато ние се разделихме на два клуба в Казанлък, се получи същият проблем, който става сега във федерацията. Нашият клуб се занимава изключително със спортно катерене, докато другият развива и състезателното катерене, и алпинизма, и други дейности. Все още не сме се събрали. Аз смятам, че би трябвало да остане този текст и двете федерации да съществуват паралелно, а по-добрият да победи. Много е ясно ,че едната група иска да отхвърли правата на другата. Едните искат да развиват спортно катерене, другите искат да ги спънат. Мисля, че не трябва да си пречат. Как ще продължим оттук нататък да развиваме катеренето? Стената е на ФБАК. Правата ги получава примерно новата федерация. Казвам примерно – тя ги получава. Как ще правим световна купа, как ще правим състезания, как ще определяме националния отбор, как ще се преборим с тези хора? Аз това не мога да го разбера. Аз също съм бил за отделяне на състезателното катерене. Моето лично мнение е, че състезателното катерене трябва да се отдели, но не поддържам натиска, както се получава в случая. Това не е решение на управителния съвет. затова сме дошли тук.

САНДЮ БЕШЕВ: Когато се изказах в началото, аз не знаех, че ние сме били вече в развод. И какво става сега? Аз съм се разделил със съпругата, съдът ми дава право да виждам децата си, а изведнъж става така, че съпругата ми изведнъж ми забранява аз да виждам децата си. Това е мое дете. То е възникнало на базата на българския алпинизъм, на който аз съм член, за който аз декларирах, че ще се откажа тогава, когато завинаги бъда в хоризонтално положение. Моля ви, отделете се, ще дойда и при вас, но искам в моята федерация и хората, които са при мене, да се занимават с този спорт. аз мисля, че трябва да забраним федерацията да се занимава с друго.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Всичките са наши. Всеки членува където си иска.

МАЛЧО МАЛЧЕВ: Отправям въпрос към господин Налбантов. Господин Налбантов, ние влязохме в процедура за разглеждане на съответните промени в предложението. Премина процедура на гласуване. Одобрявате ли го, законно ли е?

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: Да, гласуването по този текст беше законно.

МАЛЧО МАЛЧЕВ: Благодаря.

ДОРА МАРИНОВА: Това, което на мене не ми харесва в цялата тази работа по отделянето е, че вие използвате чисто административни мерки. Вие използвате вашето предимство, абсолютно финансово. Георги Димитров плаща на 29 декември за още 33-ма човека, за да си осигури необходимия кворум и да блокира истинската воля на общото събрание. Въпросът е, че състезателното катерене трябва да се гласува и общото събрание трябва да вземе решение по друг начин, а не чрез устава.

МАЛЧО МАЛЧЕВ: Дора, недей да учиш умни хора как да гласуват. Господин Налбантов каза.

КИРИЛ РУСЕВ: Второ предложение.

В чл. 4, ал. 1, т. 1 текстът да бъде:

“1. Подпомагане развитието, насърчаване и популяризиране на алпийските и планинарските дейности във всичките им форми и състезателни разновидности - алпинизъм, спортно катерене, състезателно катерене, ледено катерене, ски-алпинизъм;”.

Това са цели и задачи на федерацията.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Нека да бъдем коректни, да не си късаме нервите. С гласуването на предишния текст смятам, че тези неща отпаднаха. Изчистете ги и да гласуваме.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Нека по-добре да бъдат в “целите”. Там им е мястото.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Аз не смятам, че клубовете, които не са в една или в друга федерация, не трябва да развиват състезателно катерене. Какви са тези неща, дето ги говорят колегите?

ДОЙЧИН БОЯНОВ: Аз имам предложение по процедурата. предлагам да гласуваме дали състезателното катерене да отпадне от устава на БАК. Нека общото събрание да изрази волята си дали иска да отпадне състезателното катерене от устава.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Внесено е предложение състезателното катерене по принцип да отпадне от дейностите на Федерацията на българските алпийски клубове.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: То вече отпадна с гласуването.

РЕПЛИКИ: Не е отпаднало.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Внесено е предложение от Дойчин Боянов.

ДОЙЧИН БОЯНОВ: Моето предложение е да гласуваме дали да отпадне състезателното катерене от устава на БАК. Формулирайте го по този начин: отказва ли се федерацията да администрира състезателното катерене?

КАЛИН ГЪРБОВ: Всички промени в устава трябваше да се внесат предварително.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Доколкото разбирам, Дойчин иска да се гласува дали федерацията се отказва от състезателното катерене. Приемам, че това е следното. Някои хора приемат, че първото гласуване означаваше, че федерацията се съгласува да не администрира тези неща. Но понеже това не е вярно, аз предлагам това, което се взима като решение, да не бъде част от устава, а да бъде решение на общото събрание.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: То е точно така – решение на общото събрание по отношение на състезателното катерене.

МАЛЧО МАЛЧЕВ: Процедурно възражение. Ние сме на точката “Приемане на устава”.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Точно във връзка с устава.

ДОЙЧИН БОЯНОВ: Понеже го обсъждаме като точка от устава.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Уважаеми колеги, мисля, че е добре да вървим по това, което взехме като решение. ние сме на точката “Приемане на устава”. Гласувахме как ще работим, започна гласуването. Ако обича председателят, да проведе нататък гласуването на точките по устава. Всички други неща ще ги изгласуваме накрая. Имаме достатъчно време.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Тази точка сега не може да бъде гласувана, ако не се преформулира Дойчин. Текстът, предложен от Дойчин Боянов в този му вид не може да бъде гласуван.

ДОЙЧИН БОЯНОВ: Аз искам да го формулирам по друг начин. Има направена добавка към устава. Не поставям въпроса приема ли общото събрание състезателното катерене да фигурира в устава, а давам темата по следния начин: отказва ли се общото събрание да фигурира състезателното катерене в този устав.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Това ще го гласуваме като приемем устава.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Това сега не може да бъде гласувано, без да е влязло в дневния ред. моля да вървим по текста.

Много моля, който е за приемането на предложената промяна на чл. 4, ал. 1, т. 1, да гласува.

Гласували: за 36, против 23, въздържали се няма.

Предложението не се приема.

КИРИЛ РУСЕВ: Следващата промяна, която се предлага, е в глава втора - “Органи на управление”. Предлага се да се добави:

“(4) Контролният съвет упражнява цялостен контрол върху финансите на сдружението.”

ИВАН НЕНКОВ: Ще излезе, че контролният съвет упражнява контрол само върху финансите на сдружението. По-нататък трябва да приемем, че контролният съвет има следните правомощия и т.н. Въпрос към адвокат Налбантов: има ли разминаване?

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: Няма. Просто е посочено отпред. Ако искате дори може да отпадне описанието на функциите, защото те са изнесени изцяло и подробно отзад в главата за контролния съвет. Иначе няма противоречие.

ИВАН НЕНКОВ: По-коректно ще бъде да има цялостен контрол върху дейността на управителния съвет на ФБАК. Моето предложение е да отпадне това нещо, защото се получава двойно написано. Текстът да бъде така: “Контролният съвет упражнява цялостен контрол върху дейността на управителния съвет”.

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: Предлагам текстът да бъде: “Контролният съвет осъществява функциите, съгласно чл. 22 от устава".

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Който е за това текстът на ал. 4 да бъде така: “Контролният съвет осъществява функциите, съгласно чл. 22 от устава", моля да гласува.

Гласували: за 59.

Приема се.

КИРИЛ РУСЕВ: Следващото предложение е по чл. 11:

“Чл.11. Управителният съвет определя представителството на клубовете съобразно броя на техните индивидуални членове. В случаите, когато събранието се свиква от съда, то се провежда съобразно представителството на последното редовно проведено общо събрание. “

Този текст е предложен поради противоречие с чл. 28, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и с чл. 15, ал. 1 от този устав. Останалите членове да се преномерират. Ще помоля господин Налбантов да ви обясни.

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: Противоречието е следното. Има императивна разпоредба в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, чл. 28, ал. 1, според която всеки член на общото събрание има право на един глас.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Ако не е записано нещо друго.

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: Няма такова нещо. Чета закона буквално.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Ако не е записано в този текст, то е в друг член.

НИКОЛБАЙ НАЛБАНТОВ: Съгласен съм да ви дам половин час време и след това да говорим. Това е текстът – императивна норма.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: В друг член е написано – ако не е записано друго в устава на организацията.

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: Няма такова нещо.

ДОРА МАРИНОВА: И за това сме направили консултации с юридическите лица от ДАМС. Това, което казва Георги – освен ако уставът не разпорежда друго, има предвид нещо съвсем друго. Има се предвид, примерно, ако една федерация има 500 клуба, да реши, че клубовете от Северозападна България ще имат един представител в общото събрание, а от Югоизточна – еди-какво си, а не индивидуалните членове да влияят върху общия брой на делегатите в общото събрание.

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: Уставът не е променян в тази му част. Това е стара болест на закона, може и да не е съвсем справедливо. Нали помните как един председател, почти пожизнено беше такъв на Българския футболен съюз и беше точно по такъв начин – като регистрира стотици селски клубове. И те имаха толкова гласове в общото събрание на Футболния съюз, колкото имаха ЦСКА и “Левски”. Такъв е законът. Това е положението, императивен е. Не е истина това, че уставът можел да предвижда и нещо друго. Ние можем да оставим устава и в този вид, в който е сега, вероятно ще мине през съда. Но това е бомба със закъснител. Защото на всяко следващо общо събрание, ако на някого му бъде накривена шапката по някакъв повод, той може да атакува решението на общото събрание в съда, защото един клуб не е бил представен от един член, а е бил представен, да речем, от 5 члена. И тази негова жалба ще успее в съда и ще ви събори решенията на общото събрание.

ИВАЙЛО ГЕНЧЕВ: Предлагам да гласуваме това на следващо общо събрание. Защото това е много съществена част от устава. Това леко засяга големите клубове. Абсолютно несправедливо е, след като сте сметнали един път за необходимо да го прекарате в съда…

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: Това правило важи и спрямо това общо събрание. Законът има приоритет. Можем ли да кажем, че общото събрание не е законно?

ИВАЙЛО ГЕНЧЕВ: Нека оставим съдът да преценява.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Колеги, има две предложения. Едното е да се гласува първото постъпило предложение текстът да отпадне. Второто предложение е да се остави за бъдещо общо събрание.

Подлагам на гласуване отпадането на чл. 11 от устава на ФБАК.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Момент, процедура. Намерих текста в закона – това е чл. 28, ал. 3: “Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно, освен ако друга норма на представителство или събрание на пълномощниците не са предвидени в устава”.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Дора това го обясни преди малко.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Законът не противоречи.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Много ви моля, не прекъсвайте по-нататък процедурата. оставете съдът да прецени промените.

ДОРА МАРИНОВА: Само още едно пояснение. Изрично ни предупредиха и в ДАМС. Казаха, че има и други федерации, които работят по този начин. това върви само до момента, в който всички вие сте съгласни. В момента, в който някой реши да оспорва решенията на общото събрание по някаква причина, тотално печели.

НИКОЛА ЛЕВАКОВ: Само хипотетично ще ви кажа. Доколкото аз разбирам, нещата стоят така. каквото и да решим тук всички заедно, ако един човек оспори, решенията са нищожни. Поемам ангажимент от нашия клуб да се консултирам с колегите да атакуваме решенията на общото събрание.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Аз не мога да разбера сега ще се плашим ли се или не. имаме да гласуваме едно предложение, независимо дали противоречи. Аз например искам да отпадне. И това не противоречи на закона.

НИКОЛА ЛЕВАКОВ: Гласуваме, няма проблем.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Ние не го гласуваме, защото искаме да имате 10 представители. Ние искаме и вие, и ние да сме поравно.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: отново влизаме в процедура на гласуване. Който е за отпадане на този текст, моля да гласува.

Гласували: за 33.

Решението не се приема. Текстът остава.

НИКОЛА ЛЕВАКОВ: Залагаме една бомба съдът до края на седмицата да ни назначи ново общо събрание.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Предлагам господин Налбантов да чете поправките, тъй като той ги е редактирал.

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: Следващото предложение е по чл. 12. Отново се налага едно привеждане в съответствие с новите разпоредби на закона. в Закона за юридическите лица с нестопанска цел имаше изискване до края на 2006 година общите събрания задължително да бъдат провеждани в

населеното място, в което е седалището на федерацията. Това изискване отпадна и ние сме го махнали от устава, за да не е необходимо общите събрания да бъдат провеждани задължително в София.

Предложението е разпоредбата да придобие следния вид:

“Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на федерацията. Ако в последния случай управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмена покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните лица или натоварено от тях лице.”

В сравнение със старата редакция е махнато изискването събранието да се провежда в населеното място, където е регистрацията на сдружението.

ОРЛИН ЧАЧАНОВСКИ: След като приехме да има контролен съвет, би трябвало той да може да свиква общо събрание.

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: По закон общото събрание се свиква само от управителния съвет.

ИВАН НЕНКОВ: Ако контролният съвет по някакъв начин може да влияе на управителния съвет, не е ли редно да има някакъв механизъм за това? защото аз по никакъв начин не го видях. Ако примерно се установи, че управителният съвет работи срещу устава и контролният съвет установи това….

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Това е общо събрание.

Който е съгласен с направеното предложение за нов текст на чл. 13, моля да гласува.

Гласували: за 59.

Предложението се приема.

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: От закона в края на 2006 година отпадна и едно много затормозяващо изискване – да бъде свиквано общото събрание чрез публикация в “Държавен вестник”, ако в устава не е предвидено друго. В досегашния устав беше предвидено, чрез публикация в “Държавен вестник”. Може да отмените това изискване и общо събрание да бъде свиквано с писмена покана.

Затова предлагаме този текст:

“Ал. 3 (3) Поканата трябва да бъде писмена и да е получена от всеки член на Федерацията най-малко 14 дни преди провеждането на Общото събрание. Връчването трябва да стане срещу подпис, или с препоръчано писмо с обратна разписка, или по друг начин, който категорично установява получаването й. Ако член е променил адреса си и не е уведомил за това Управителния съвет, счита се, че поканата, изпратена на стария му адрес е редовно връчена. Ако са нарушени изискванията на настоящия член, но въпреки това нередовно поканеният член на сдружението се е явил на Общото събрание, счита се, че същото е редовно свикано.”

Значи поканата трябва да бъде писмена и да е получена от всеки член на федерацията.

ДОРА МАРИНОВА: В стария устав беше записано, че ние се задължаваме да публикуваме поканата в “Държавен вестник”. Махайки стария текст и вкарвайки този текст, ние се освобождаваме от задължение за публикуване на поканата в “Държавен вестник”.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.

Гласували: за 61.

Предложението се приема.

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: предлага се следния текст на ал. 4:

“Ал. 4. (4) Общото събрание може да взема решения и без да бъде свиквано по реда на настоящия член, ако решението е подкрепено писмено от всички членове на сдружението.”

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Технически как ще стане този процес?

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: Събират се всички членове и подписват едно решение.

ЕДИН ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ: Ако един отсъства, това прави ли го невалидно?

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: Да, прави го.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Моля, който е съгласен с така направеното предложение, да гласува.

Гласували: за 60.

Приема се.

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: Алинея 5 урежда един начин за уведомяване и запознаване с материалите за общото събрание, които трябва да се публикуват според нея в сайта на федерацията най-малко 14 дни преди заседанието на общото събрание.

Предлага се следния текст:

“(5) Писмените материали, свързани с дневния ред на ОС се публикуват в сайта на ФБАК най-малко 14 дни преди заседанието на ОС.”

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.

Гласували: за 60.

Предложението се приема.

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: По чл. 15, т. 6. Предлага се изменение в правата на общото събрание. До този момент общото събрание взема решение за участие в други организации. От гледна точка на оперативност и ако ви се стори оправдано, се предлага този текст да отиде в правомощията на управителния съвет, а останалите точки да се преномерират, за да не се налага за такива предложения да се събира общото събрание.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.

Гласували: за 58.

Предложението се приема.

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: По чл. 15 – това е текст от закона.

Чл. 15. (1) Всеки член на общото събрание има право на един глас.

(2) Вписан в съдебния регистър представител на Член на общото събрание, както и негов пълномощник нямат право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

някой от тях, негов съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;

юридически лица, в които представителят или пълномощникът е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

(3) Едно лице може да представлява не повече от двама членове на общото събрание въз основа написмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Преди малко за съжаление взехте едно единствено решение, което противоречи на този текст, но тъй като взехте и решение всеки текст да се гласува поотделно, ще трябва да гласувате и за предложението, че всеки член ще има право на различен брой гласове.

ОРЛИН ЧАЧАНОВСКИ: Ние взехме решение за всеки член на ФБАК. Това е член на общото събрание.

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: Вие сте делегати.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Тогава да допълним – “всеки делегат”.

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: Според моето скромно мнение противоречи на закона сто процента.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: В чл. 28 от закона пише “член на общото събрание”. Защо в закона не са написали “член на сдружението”?

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: Общото събрание съвпада със сдружението.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Ако това е така, наистина нашият устав остава в противоречие.

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: В абсолютно противоречие. Законът отрича правото на делегиране.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Аз утре ще подам жалба, за да видя дали е вярно. Аз лично ще го проверя, защото искам да го узная.

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: Трябва да гласуваме текста.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Ще гласуваме направеното предложение за чл. 16 така, както е формулирано.

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: Но той противоречи на онзи текст, който приехте – за различните норми на представителност. Ако го гласувате в този му вид, ще противоречи на другия текст.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Моля, който е съгласен с прочетения текст, да гласува.

Гласували: за 25.

Предложението не се приема. Този текст изцяло отпада.

ИВАЙЛО ГЕНЧЕВ: Записано е, че член на общото събрание е и член на сдружението. Но кое юридическо лице има съпруг или съпруга?

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: Вие го отхвърлихте. Ще ви прочета как е формулирано. Тук ви обясних, че има технически проблем. Това е старият

“Чл. 16, ал. 2. В случай на отсъствие на член на Управителния съвет на три поредни негови заседания, неговото освобождаване от УС и избора на нов член на УС задължително се поставят на гласуване от следващото ОС.”

Мисля, че тази наредба има дисциплиниращ ефект към членовете на управителния съвет. Разбира се, ако бъдат представени някакви уважителни причини, общото събрание няма да вземе решение за освобождаване.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Предлагам да се впише “и евентуален избор”.

МАЛЧО МАЛЧЕВ: Уважаеми колеги, тук беше подхвърлено, че трябва да се посочат уважителни причини. Във всички колективни органи на управление, когато човек е в командировка зад граница или е болен с болничен лист, това са уважителни причини. Така, както е записан текстът, без да се говори за уважителни причини, не е коректен.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Първо, аз не одобрявам по принцип текста. Но ако се приеме все пак да се гласува, е по-добре след думите “неговото освобождаване” да се запише и “евентуален избор”, тоест общото събрание да прецени дали да го освободи и да избере друг, но това да не бъде задължително.

МАЛЧО МАЛЧЕВ: При три отсъствия от заседание неговото освобождаване и избор на нов член на управителния съвет задължително да се постави на гласуване. Общото събрание ще вземе решение.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Пак допускаме тълкуване - неговото освобождаване и изборът задължително се поставят на гласуване. Значи общото събрание ще реши да го освободи. Трябва да има съюз “и”.

ДОРА МАРИНОВА: Тази система е заимствана от UIAА. В съвета на UIAА това се прави при отсъствие не от три поредни заседания, а от две.

НИКОЛАЙ ПАНАЙОТОВ: В момента седалището на федерацията е в София. Но ако ес включи примерно член на управителния съвет от Варна и този човек трябва да дойде на заседание, а няма финансова възможност, плащаме ли на тези хора командировъчни, за да искаме да присъстват?

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Управителният съвет не получава командировъчни за заседания.

НИКОЛАЙ ПАНАЙОТОВ: Не всеки на този етап е финансово добре, за да си позволи пътуване.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: В този управителен съвет и въобще в една обществена организация човек се ангажира, за да даде нещо. Ако човек се е ангажирал, за да получи нещо, много бърка. Тук се ангажираме, за да дадем нещо. Така че ако някой иска да бъде член на управителния съвет, си преценява и тогава участва. Ако един човек е възпрепятстван да идва на заседания на управителния съвет, не смятам, че той би могъл да бъде ефективен в работата за развитие на нашия спорт. човек трябва да има възможности да участва.

МАЛЧО МАЛЧЕВ: Предлагам да отидем към приключване на дебатите по следния начин: “В случай на отсъствие на член на управителния съвет от три поредни негови заседания без уважителни причини…” – и по-нататък текстът остава същият.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Не е добре. Отново управителният съвет трябва да взима решение за негов член. Аз мисля, че общото събрание трябва да вземе отношение във връзка с внасяне на предложение за освобождаване. Не е добре колеги, които работят в един екип, да внасят предложение за освобождаване на член от екипа.

ОРЛИН ЧАЧАНОВСКИ: Миналата година заседанията на управителния съвет са били всеки месец. Представете си, че човек отсъства на първото заседание. А следващото общо събрание ще бъде след една година.

ДОРА МАРИНОВА: Той си е член на управителния съвет. но на общото събрание се поставя въпросът и то отново може да каже, че остава член на управителния съвет.

ДОЙЧИН БОЯНОВ: Нека общото събрание да освобождава.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Общото събрание по преценка на случая ще го освободи.

Моля, който е за така внесената поправка в устава на федерацията, да гласува.

РЕПЛИКА: Остават ли думите “по уважителни причини”?

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Това общото събрание ще го реши.

Гласували: за 32.

Предложението не се приема.

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: Едно формално предложение при правомощията на управителния съвет. Онова, което решихте да отпадне от общото събрание и да отиде в управителния съвет – управителният съвет да вземе решение за участие в други организации.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Аз имам предложение. Преди малко беше предложен един текст ако член на управителния съвет не идва три пъти под ред на заседание, да бъде санкциониран. Аз предлагам един тектст, който е свързан с нарушаване на кворума на заседание. Идваме на заседание, един човек си излиза и няма кворум. Затова предлагам кворумът на заседание на управителния съвет да се засича в началото на заседанието и той да важи до неговото приключване.

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: Направете го във вашата федерация.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Ще ви дам пример. дружество “Трапезица” е член и на ФБАК, и на новата федерация. Но ще ви кажа, че френската федерация по планинарство и катерене изпрати на всички федерации нейното становище, че тя членува и в UIAA, и в федерацията по ски-алпинизъм, и в новата федерация по състезателно катерене.

НИКОЛА ЛЕВАКОВ: И във Франция има нечистоплътни хора.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Това е може би най-лошият пример. по лош пример от проблемите на Франция не знам дали можете да дадете.

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: В чл. 32, ал. 2 се казва: “Управителният съвет може да взима решение, ако на заседанията присъстват повече от половината от неговите членове”. Тоест в момента, в който остават по-малко от половината, заседанието ще бъде незаконно.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Аз предлагам да не приемаме предложението на Георги Димитров, а все пак да стимулираме управителните съвети, да има нещо, което да ги свързва. Главният проблем на федерацията в последните години какъв беше? Изредиха се няколко председатели, а с тях и няколко управителни съвета. Една част от хората, които отиват там с желание да работят, срещат конфликти и престават да ходят на заседанията. Управителният съвет трябва да създаде среда, в която да няма конфронтация и хората с желание да ходят на заседанията. Това е много хубава мярка, чрез нея се противопоставя на агресията. Това беше достатъчно, за да не се приеме предложението, което беше направено.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Подлагам на гласуване предложението на Георги Димитров кворумът на заседанията на управителния съвет да бъде засичан в началото на заседанието и да важи до изчерпване на дневния ред.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Въпросът е следният. Имаме дневен ред. подготвяме се, правим консултации, отиваме на заседание. И на заседанието уважаемите господа, на които това не им отърва, си излизат и кворумът увисва. Какво правим тогава? Когато Николай Петков беше председател на федерацията нямаше такива неща. Сега ги има. Затова предлагам този текст.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Аз ще поема риска да не подлагам на гласуване този текст. Той противоречи на елементарното разбиране за закон и за правила на работа на един обществен орган. Предлагам да продължим по устава.

МАЛЧО МАЛЧЕВ: Уважаеми колеги, аз няма да подкрепя предложението на Георги Димитров, макар че то има много големи основания. Но искам да кажа следното. Необходимо е да се вземат мерки да се оптимизира дейността на управителния съвет и на заседанията на управителния съвет. управителните съвети трябва да имат правилник за своята работа. Това трябва да се направи. Новият управителен съвет трябва да седне и да си направи правилник за неговата работа.

ЕЛИСАВЕТА ПЪРВАНОВА: Не виждам защо вземате отношение по този въпрос, след като си имате федерация. Искате да бъдете в два управителни съвета!

МАЛЧО МАЛЧЕВ: Аз съм член на ФБАК.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: В закона има тълкувателен текст, с който аз мога да се съглася и да си оттегля предложението. Искам да кажа, че проблемът ще бъде на управителния съвет. Тази година три пъти се получи такова нещо. Това не е прецедент, а стил на работа на управителния съвет.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Георги Димитров си оттегля предложението.

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: Следващото предложение за промяна е в чл. 18, ал. 2 – един допълнителен начин за вземане на решение, който според мене е много полезен. Текстът е следният:

“Ал. 2. Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.»

Законът го допуска изрично. Това е разпоредбата. На чл. 32, ал. 3. При положение, че законът дава възможност за такова гъвкаво провеждане на управителните съвети, аз не виждам причина вие да се откажете.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.

Гласували: за 55.

Предложението се приема.

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: Преминаваме към частта “Председател”.

В досегашния устав имаше текст, според който председателят не може да бъде избран за повече от два мандата последователно. Предлага се това да отпадне, тоест, да отпадне текстът на чл. 20, ал. 1.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Който е за така направеното предложение този текст да отпадне, моля да гласува.

Гласували: за 16.

Предложението не се приема.

ЕДИН ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ: Искам да добавим един текст: “освен ако общото събрание не реши друго”.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Нали общото събрание решава каквото и да е.

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: Има разум в това, което човекът предлага.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Предложението не се прие. Продължаваме по текста на устава. Приехме да има контролен съвет. тук са дейностите, свързани с дейността на контролния съвет.

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: Чета текста:

“Чл. 22 (1) Контролният съвет се избира от Общото събрание и се състои от трима души, от които председател и двама членове.

(2) Контролния съвет се избира като след обсъждането на кандидатурите, се гласува за кандидатите, като спечелилият най-много гласове кандидат е председател на КС, а следващите двама по брой на гласовете – негови членове.

(3) Заседанията на Контролния съвет са редовни, ако присъстват поне половината от неговите членове.

(4) Контролният съвет има следните правомощия:

- Следи за спазването на устава;

- Проверява изпълнението на решенията на Общото събрание;

- Проверява финансово-счетоводната дейност на Сдружението, начина и реда за набирането на средствата и тяхното разходване и представя на Общото събрание годишен доклад;

(5) Контролният съвет се събира и упражнява своите права поне три пъти в годината.»

ОРЛИН ЧАЧАНОВСКИ: Смятам, че е редно председателят на контролния съвет да има право да участва в заседанията на управителния съвет.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Всички имат право да участват в заседанията на управителния съвет. заседанията на управителния съвет са открити.

ОРЛИН ЧАЧАНОВСКИ: Това, че са открити, е едно. Друго е председателят на контролния съвет да бъде информиран за дневния ред, за да дойде на заседанието и да следи. Защото ако един член отсъства три пъти, кой ще го следи, ако не контролният съвет?

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Това за трите отсъствия не се прие.

ОРЛИН ЧАЧАНОВСКИ: Формулирам предложението си: Председателят на контролния съвет участва в заседанията на управителния съвет с право на съвещателен глас. Защото едно е да си слушател, друго е да имаш съвещателен глас.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Това означава, че председателят на контролния съвет е член на управителния съвет.

ЕЛИСАВЕТА ПЪРВАНОВА : Съвещателен глас е без право на гласуване.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Има предложение за текст на ал. 6: “Председателят на контролния съвет има право да участва в заседанията на управителния съвет със съвещателен глас”.

ЕЛИСАВЕТА ПЪРВАНОВА: Искам да направя само едно предложение. Тук чухме, че председателят на контролния съвет се избира с най-голям брой гласове. Практиката показва, че някоя по-водеща личност се избира с малко по-малко гласове. Между тримата членове на контролния съвет да се избере председател или общото събрание да си избере председател на контролния съвет.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Начинът на избиране вече е приет.

Моля, който е за така предложената ал. 6: “Председателят на контролния съвет има право да участва в заседанията на управителния съвет със съвещателен глас”, да гласува.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Това допуска ли, че трябва задължително да се информира за датата на заседанието?

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: При тази формулировка не означава.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Защото при тази формулировка той има право да участва, но те не са задължени да го информират. И ако не го информират?

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: Трябва да се върнем обратно към текстовете за задълженията на управителния съвет.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Това да се впише в точката за свикване на управителния съвет.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Моля, който е за така предложения текст на целия чл. 22 с добавката че управителният съвет е длъжен да уведомява председателя на контролния съвет за датата на заседанието, да гласува.

Гласували: за 53.

Приема се.

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: По чл. 27, ал. 3. Тази промяна пак е продиктувана от закона – за безвъзмездно разходване на имуществото на федерацията, която е сдружение от обществена полза е необходимо мотивирано решение. Досегашният текст беше - взето от управителния съвет с мнозинство с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на определени лица.

3аконът в чл. 41, ал. 3 казва че това решение трябва да бъде взето от общото събрание, а не от управителния съвет. затова предлагаме следния текст:

“(3) За безвъзмездно разходване на имущество е необходимо мотивирано решение, взето от Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:”

просто законът изисква действия на разпореждане с имуществото на федерацията в полза на лица, които са в неговите управителни органи, да става с повече гласове от най-върховния му орган – от общото събрание, а не от управителния съвет.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Който е за така направеното предложение, моля да гласува.

Гласували: за 51.

Предложението се приема.

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: Това беше последното предложение от наша страна.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Има ли други предложения за промяна на устава на федерацията?

ЧАВДАР СОТИРОВ: Членове на ФБАК да се приемат не само на общото събрание, тъй като то се свиква на голям период от време, а пълномощията да приемем пълномощия да има и управителният съвет да прави това. защото един клуб, ако иска да стане член на ФБАК, ще трябва да чака пет, шест или единадесет месеца, за да стане член.

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: Това беше предложение, което беше дадено на миналото общо събрание и беше отхвърлено. Допустимо е според закона.

ЧАВДАР СОТИРОВ: Аз го предлагам още веднъж. Това значи, че се ограничават да се приемат по-често новите членове, а това може да става веднъж годишно.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Постъпило е предложение приемането на нови членове да става по друга, по-опростена процедура, а не с решение на общото събрание. тОва възможно ли е?

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: Възможно е.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Примерно клубът “хикс” на 30 март е приет за член, а общото събрание на федерацията е през май, имат ли право на глас?

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: според мене не, ако текстът е такъв, че по предложение на управителния съвет общото събрание приема членовете.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Той предлага управителният съвет да ги утвърждава. Ние дадохме право на управителния съвет да става член на друга федерация самостоятелно, а сега да не може да приеме един член! Мисля, че е съвсем нормално да приемем това.

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: Принципно всички решения на управителния съвет са обжалваеми пред общото събрание. Тоест и решение за приемане на нов член, взето от управителния съвет, ако някой от останалите членове си мисли, че е незаконосъобразно или противоречи на разпоредба от устава ви, този заинтересован член може да обжалва решението на управителния съвет за приемане пред общото събрание. И пак се осигурява една ревизия на решението на управителния съвет. в този случай членът ще стане редовен от момента на приемането му от управителния съвет.

ДОРА МАРИНОВА: Аз смятам, че върховният орган е най-компетентният орган относно членовете и смятам, че трябва да остане в правомощията на общото събрание приемането и освобождаването на членове.

МАЛЧО МАЛЧЕВ: Примерът е следният. варна е голям град, мисля, че втори след София или след Пловдив. След 20 дни една област решава да си направи един клуб. И те ще чакат общо събрание след една година. Ясно е казано в устава, че между двете общи събрания органът, който управлява, съобразено с устава и със законите, е управителният съвет. Защо да не дадем тази по-широка възможност на управителния съвет в бъдеще да взема такива решения? Подават се документите в управителния съвет, управителният съвет ги преглежда и ако те отговарят на закона и на всички останали изисквания, управителният съвет взема решение и приема новия клуб за член на ФБАК. Мисля, че няма нищо лошо.

ИВАЙЛО ГЕНЧЕВ: И да ги утвърди на общото събрание.

МАЛЧО МАЛЧЕВ: Не, няма нужда да ги утвърждава.

ЕЛИСАВЕТА ПЪРВАНОВА: Общото събрание трябва да бъде информирано.

ИВАЙЛО ГЕНЧЕВ: Процедурата е много дълга сега.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: И аз мисля, че процедурата е дълга, но тя не е лоша. Както вече се каза, тя действа стимулиращо на клубовете да членуват във федерацията. Мисля, че би било много лоша практика членството във федерацията да става от управителен съвет на управителен съвет. Основен проблем в нашата федерация е малката членска маса. Много клубове са с по двама-трима души. Виждате 11 клуба една година не си плащат членския внос и отпадат. Ако те утре могат да станат членове с едно решение на управителен съвет, аз мисля, че това не е никак добра процедура – тази седмица да имаме 50 члена, а другата 30. Мисля, че един клуб, който иска сериозно да членува във Федерацията на българските алпийски клубове, няма никакъв проблем да работи една година и общото събрание да го приеме като такъв. Най-важното е катеренето. Формалното членство……

ИВАЙЛО ГЕНЧЕВ: Зависи дали е формално.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Формално е, когато на 29 декември се декларират 30 члена в един клуб. Това е формално. Ето, това е лошата практика. Нека да не я стимулираме.

ИВАН НЕНКОВ: Моето предложение е да се събираме поне два пъти годишно на общо събрание. Защото една федерация се развива динамично, нещата могат да се променят.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Няма никакъв проблем, няма никакви ограничения, които да казват с каква честота трябва да се свиква общото събрание. Нещо повече, процедурата е много опростена. Имайте предвид, че ако има пет малки клуба, ще свикаме общото събрание. Нещо повече, ще ги приемем с решение на общото събрание, без да идват хората в София. Има процедура, която го позволява. Тоест има процедура, която дава възможност при изявено желание от клуб той да бъде приет и по-рано. Но нека да не стимулираме това, което става – 11 клуба да не си плащат членския внос, не присъстват. Вижте, по-страшна е другата статистика – колко клуба участват в наши прояви. По-страшна е другата статистика – колко стени…..

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Има направено предложение, нека го гласуваме.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Аз предложих да се оттегли предложението, тъй като има процедура клубът веднага да бъде приет.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Каква е тази процедура? Няма такава процедура.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Господин Налбантов ще обясни.

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: Два са начините за приемане, ако не бъде прието предложението управителният съвет да приема членове:

Първо, общото събрание да се свика както трябва, с покана, в двуседмичен срок и т.н., за да приеме новите членове. Другият вариант е на подпис, както приехте одеве, с протокол, подписан от всички членове. Тоест има алтернатива.

ИВАЙЛО ГЕНЧЕВ: Предложението ми е да се даде правомощие на управителния съвет да приема членове на ФБАК. Причината е, че общо събрание се провежда един път в годината.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Сега трябва по целия устав да променим всички текстове, които се засягат.

ДОРА МАРИНОВА: Това технически ще се промени.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Който е за така направеното предложение, моля да гласува.

Гласували: за 31, против 11, въздържали се 10.

Не се приема.Пристъпваме към пета точка от дневния ред:

ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АЛПИЙСКИ КЛУБОВЕ.ОБАЖДАТ СЕ: Почивка.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Който е съгласен да дадем 15 минути почивка, моля да гласува.

Не се приема.

Трябва се вземе решение гласуването дали да бъдзе тайно или явно.

Който е съгласен гласуването да бъде тайно, моля да гласува.

Гласували: за 56, против 5, въздържали се няма.

Приема се гласуването да бъде тайно.

Има предложение комисията по преброяването да бъде и комисия по избора. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.

Гласували: за 56, против 1, въздържали се няма.

Предложението се приема.

Моля да направите предложения за кандидатури за председател на Федерацията на българските алпийски клубове.

СТАНИМИР ЖЕЛЯЗКОВ: Аз предлагам Кирил Русев.

ЕЛИСАВЕТА ПЪРВАНОВА: Ако не беше ме изпреварил Станимир Желязков, аз също щях да предложа Кирил Русев да бъде избран за председател на федерацията. Но това зависи от вашите гласове.

МИТКО ПОПОВ (“Хеброс”): Аз предлагам Николай Петков.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Аз благодаря за оказаното ми доверие, но поради това, че в момента се занимавам по-активно със състезателна дейност, а и по други причини на този етап, за този мандат си правя отвод.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Правя процедурно предложение гласуването за председател на федерацията да бъде явно. Ще помоля Кирил Русев да излезе.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Ако няма други предложения, предлагам първо да му се даде думата.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Предлагам за председател да се гласува явно, тъй като няма други предложения. Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували: за 43, против няма, въздържали се 5.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Аз имам процедурно предложение гласуването да стане по много опростена процедура – всеки къса картончето си на две и на едната част пише каквото е неговото желание.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Вече се прие гласуването да бъде явно.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Предлагам процедурно гласуването да бъде явно, но да спазим принципа за тайно гласуване – къса се картончето на две и се пише избора си или нищо не се пише. Повече от половината трябва да са гласували “за”, за да се приеме направеното предложение.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Вече приехме гласуването да стане явно – с вдигане на делегатската карта.

Има думата Кирил Русев да каже платформата си.

КИРИЛ РУСЕВ: Благодаря за предложението. Аз не съм подготвил платформа от мое име, защото много зависи какво ще става оттук нататък, най-вече от това какви хора ще влязат в управителния съвет.

Мисля, че през последните две години съм доказал стила, в който искам да работя с отделните хора и с отделните комисии и мисля да продължавам този стил. От това кои хора и какъв управителен съвет ще се избере след малко зависи колко ще бъде ефективна работата. Няма да казвам за какво съм. Ще ви кажа какво ще се постарая да правя и кои неща. Пожелавам новият управителен съвет да реши и да ги развива.

Първо, една обща дълготрайна стратегия въобще за развитието на отделните спортове в ФБАК. Това ен съществува. Имаше дългосрочна програма, която не е дългосрочна стратегия. Това, че имаме стратегия за провеждане на редица международни състезания на територията на нашата страна не е стратегия за развитие на спорта. Става въпрос да се обърне внимание на този процес, на тези хора. На това ще държа. За съжаление каквито и анонси да поставях, най-различни задачи по най-различен начин на предишния управителен съвет, това не се случи.

По отношение на състезателната дейност, специално на състезателното катерене основната тема беше организиране на международни купи във Велико Търново. Ние няма да се откажем от тези международни купи и администриране на състезателното катерене. Но акцентът – поне аз на това ще държа – няма да бъде върху това, а върху развитието на отделните състезатели, на отчетните отбори и вероятно някакво финансиране и подпомагане на треньорите на работа или на хонорар. Също така ако има хора, които се питат този дали ще защитава интересите на федерацията, казвам: да, аз ще продължавам да защитавам интересите на федерацията, заложени през годините, както са се развивали до ден-днешен, администриране на всички спортове, тяхното развитие и защитата им на национално и на международно ниво. Също така ще продължавам действията по бюджетно финансиране на алпинизма. Как ще стане, ще видим. Надявам се да разрешим този въпрос по някакъв начин.

Аз съм си мислил за хора, които да влязат в новия управителен съвет, тоест хора, които бих предложил, но това ще го направя, ако бъда избран, за да не повлияя на съответния избор.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Предлагам да направим проверка на кворума, защото това е важно. избира се председател на федерацията.

В залата присъстват 54 души. За да изберем Кирил Русев за председател, трябва да има 28 гласа “за”. В противен случай ще се наложи да продължи процедурата по избиране на председател.

Който е съгласен да изберем Кирил Русев за председател на Федерацията на българските алпийски клубове, моля да гласува.

Гласували: за 39, против 5, въздържали се 9.

Приема се.

Моля да поканите новия председател на Федерацията на българските алпийски клубове да влезе в залата. (Ръкопляскания).

Сега трябва да се направят предложения за членове на управителния съвет. Има думата Кирил Русев.

КИРИЛ РУСЕВ: Аз няма да говоря за личните качества на всеки човек, когото ще предложа, за да пестим време.

Предлагам: Станимир Желязков, Здравко Петков – изявен български алпинист и катерач, изкачил е няколко 8-хилядника и е участник в няколко национални отбора. Като специалист и организатор аз мисля, че можем да разчитаме на него във всяко отношение. Също така предлагам Николай Петков, Дойчин Боянов, Боян Петров, Ивайло Кръстев, Минчо Петков, Бойко Лалов, Тодор Тодоров и Петко Тотев.

ДОРА МАРИНОВА: Десет души плюс председателя – стават 11.

АНТОН ХИЖОВ: Трябва да се гласува какъв да бъде броят на членовете на управителния съвет.

КИРИЛ РУСЕВ: АЗ предлагам председателя плюс 10 човека.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Има ли други предложения? – няма. По устав трябва да бъдат най-малко 9 човека.

Който е съгласен Управителният съвет да се състои от 11 души, моля да гласува.

Гласували: за 56.

Предложението се приема единодушно.

Има ли други предложения?

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ: След консултация с катерачите от “Академик” искам да направя предложение за четирима човека, които да влязат в бъдещия управителен съвет – това са хора инициативни, доказали себе си като катерачи, с желание да работят.

Първото мое предложение е за Антон Хижов.

Второто предложение е за Станислав Димитров – представител на алпинизма и на спортното катерене.

Третото ми предложение е за Руслан Вакрилов. Знаете, че той има място, знаете, че е силна подкрепа за спортното катерене.

Четвъртото ми предложение е за Иван Данчев, който също е отделил голяма част от мозъчните си функции на катеренето и на това как нещата да стават добре.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Повечето хора, които смятаме, че е удачно да бъдат в управителния съвет, ги чухме. Единствено бих предложил Михаил Михайлов. Аз мисля, че той ще бъде полезен като специалист и като активен състезател.

КАЛИН ГЪРБОВ: Аз искам да предложа като член от страната Николай Недялков от Казанлък и Орлин Колов.

ОРЛИН КОЛОВ: Аз си давам отвод.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Има ли други предложения? – Няма. Сега чисто технически трябва да се подготвят бюлетините.

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: Искам да ви препоръчам нещо относно процедурата. в устава няма точен регламент за избор на членове на управителния съвет и може да се стигне до блокиране на избора. Взехте решение за 11 души. Освен това се предвижда член на управителния съвет да бъде избран с повече от половината гласове. А тук пише само 10 имена.

АНТОН ХИЖОВ: Ще се изпишат всичките имена, а хората ще задраскат този, който не искат да бъде член на управителния съвет.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Предлагам да се загражда с кръгче поредният номер, което означава, че го избираш.

АНТОН ХИЖОВ: Въпросът е, че бюлетината е невалидна, ако има 11 кръгчета, а не 10.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Бюлетината е валидна, когато има не повече от 10 кръгчета, а ако има повече от 10, тя е невалидна.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: бяха направени няколко предложения, а някои от хората ги няма.

КИРИЛ РУСЕВ: Имаме писмено съгласие от Ивайло Кръстев.

ЕДНА ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ: Ивайло Кръстев само писмено се явява тук.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Колеги, трябва да проведем още едно допълнително гласуване за начина, по който ще бъдат определени първите 10 души. Уставът ни казва кой ще бъде избран. Избрани са всички, за които са гласували повече от половината присъстващи. Но избраните може да са повече от 10 души. Затова предлагам членове на управителния съвет да бъдат първите 10 по броя на гласовете “за”.

Моля, който е съгласен с такава процедура на избора на членовете на управителния съвет, да гласува.

Гласували: за 42.

Предложението се приема.

Обявявам 15 минути почивка за подготовка на бюлетините.(След почивката)ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Комисията е готова с резултатите от избора. Гласували са 56 души. Една бюлетина е невалидна – има 11 вместо 10 кръгчета.

ДОРА МАРИНОВА: Резултати:

Михаил Михайлов – 49 гласа (ръкопляскания);

Станимир Желязков и Николай Петков – с по 40 гласа (ръкопляскания);

Минчо Петков – 36 гласа (ръкопляскания);

Дойчин Боянов - 35 гласа (ръкопляскания);

Бойко Лалов – 34 гласа (ръкопляскания);

Антон Хижов – 33 гласа (ръкопляскания);

Здравко Петков – 32 гласа;

С по 31 гласа – Боян Петров и Никола Недялков (ръкопляскания).

Останалите, които участваха в гласуването, са получили следния брой гласове:

Ивайло Кръстев – 27;

Тодор Тодоров – 28;

Петко Тотев – 30;

Станимир Димитров – 16

Иван Данчев – 23;

Руслан Вакрилов – 25.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Честито на новия управителен съвет.

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: Искам да дам едно пояснение. Контролният съвет няма да бъде избран от общото събрание, защото не е включено в дневния ред. Получи се така, защото обявлението в “Държавен вестник” трябваше да бъде пуснато много отдавна, а промяната на устава, който предвиждаше избор на контролен съвет, беше предложена съвсем скоро. Затова в публикуваната покана за общото събрание не беше предвиден избор на контролен съвет на федерацията.

ДОЙЧИН БОЯНОВ: Кога ще стане?

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: На следващото общо събрание.

ЕДИН ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ: Тъй като се каза, че имаме право срещу подпис, предлагам следващите двама членове след тези, които се избраха в управителния съвет, да бъдат членове на контролния съвет и всеки да се подпише, че е съгласен. Не виждам защо трябва да чакаме още една година.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Нямаше да стане, ако не беше направено предложение персонално за състав на контролния съвет. но ако се влиза в тази процедура за избор, моето предложение за членове на контролен съвет е не от тези, които следват в списъка, защото според мене те не са подходящи. Аз предлагам следните хора:

Елисавета Първанова

Орлин Чачановски

Павлин Петров.

Сега отворих дневния ред. Оказа се, че там не пише избор на ръководни органи, а избор на председател и членове на управителния съвет.

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: Не е възможно изборът да стане на днешното събрание на подпис, тъй като това е правило, което днес приехме и по него ще можем да процедираме тогава, когато уставът бъде вписан в съда.

ЕЛИСАВЕТА ПЪРВАНОВА: Аз искам да се обърна към уважаемото общо събрание на Федерацията на българските алпийски клубове. Първо, да си честитим Новата година, влизането ни в Европа и да предам специалните поздрави на председателя на алпийски клуб “Кремиковци” господин Атанасов. Той ме помоли от негово име да помоля общото събрание и да изясня, че това, което ние сме направили, е само счетоводна грешка. аз много често идвах във федерацията през месец декември и очаквах те да заплатят членския внос. Аз преминах на друг пост, много неща ме връхлетяха. Нашият председател ме помоли да извиня алпийски клуб “Кремиковци” пред цялото общо събрание и да помоля с моментно заплащане на членския внос да си продължим членството във федерацията, тъй като ние сме дългогодишни членове, повече от 40, може би 50 години. Ние желаем да бъдем членове на Федерацията на българските алпийски клубове. В същото време искам да припомня децата на Снежана Томова и на Людмил Янков да бъдат подкрепени. Те често се обръщат към нас и ние сме се отзовавали.

Имам конкретна молба – да се приеме, че продължаваме да сме членове на федерацията, за което ви благодаря.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Има си процедура за това.

ЕЛИСАВЕТА ПЪРВАНОВА: Молбата е управителният съвет да си оттегли решението.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Каква е процедурата?

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Има процедура по обжалването.

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: Член 25, ал. 2 казва, че отпадането от федерацията поради невнасяне на членски внос се констатира с решение на управителния съвет, проведен на първото заседание за годината, което може да бъде обжалвано пред общото събрание. Управителният съвет е констатирал отпадането на този клуб. Тоест, има два начина за отмяна на това решение – или да бъде обжалвано пред общото събрание, което не влиза в днешния дневен ред, или управителният съвет да отмени решението си на свое заседание и оттам нататък членството на този клуб във федерацията да се счита за възстановено.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: В днешния дневен ред имаше точка, която касае членуването във федерацията.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Няма точка за освобождаване.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: В моя дневен ред пише: Приемане и освобождаване на членове на ФБАК. Но тази точка мина.

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: При формулирането на дневния ред е допусната грешка, защото общото събрание не констатира отпадане на членове на федерацията. Това го прави управителният съвет. доколкото разбрах, тези членове, които бяха отпаднали, днес бяха посочени за информация.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Никога в нашия дневен ред няма да има точка “Обжалване”. Това е по презумпция.

НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: Ако се пусне една молба през управителния съвет до общото събрание, че на първото следващо общо събрание би трябвало да се разгледа молбата за обжалване, ще стане.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: По-лесна процедура за тях ще бъде да се внесе молба за подновяване на членството по една от двете процедури.Преминаваме към шеста точка от дневния ред:

ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2007 ГОДИНА.

Има един проект, внесен от управителния съвет на Федерацията на българските алпийски клубове, приета на последното заседание, доста мъчително, бих казал. Това е рамката, съобразена с някои особености за тази година на миналогодишния бюджет, с едно уточнение, че все още Държавната агенция за младежта и спорта не е изпратила покани на федерациите за защита на бюджетите за 2007 година. Правя предложение ние да приемем тази рамка на бюджета на Федерацията на българските алпийски клубове като рамка, както миналата година.

Имате думата за предложения и коментари.

ОРЛИН ЧАЧАНОВСКИ: Какво ще рече разходен остатък?

КИРИЛ РУСЕВ: Миналата година в бюджета гласувахме един остатък от разходната час – 6000 лева, който да подпомогне стартовете на зимните дисциплини, нашата федерация в край на годината да остане с 6000 лева, както и сега. За да може примерно след една седмица заминава отбор по ледено катерене и да има нещо, което федерацията да му даде. Иначе парите идват по-късно.

ОРЛИН ЧАЧАНОВСКИ: Остатък от 6000 лв. в “Разходи” не може да има.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Може би трябва да бъде като отделна позиция.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Наличността и разходът трябва да бъдат извън бюджета. Един счетоводител смята да има начално салдо, обороти, крайно салдо. Но това е технически въпрос.

КИРИЛ РУСЕВ: Николай е прав. Въпросът е да знаем горе-долу какво имаме, какво планираме да изхарчим и какво да остане в края на годината.

ДОЙЧИН БОЯНОВ: Какво се получава, когато нашата федерация успее да вземе лиценз и отпадне тази дейност?

КИРИЛ РУСЕВ: Първо, не вярвам, че това ще стане. И второ, имаме лиценз до 2009 година. Не знаем тази агенция какъв вид лиценз ще даде. Това е въпрос на работата на новия управителен съвет и на взаимодействието му с Държавната агенция за младежта и спорта и с други правозащитни органи. Мисля, че въпросът ще бъде уреден.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Предлагам бюджетът да бъде приет, освен ако няма никакви съществени предложения, като рамка и като бюджет на федерацията, като се свика ново общо събрание, след като се уточни въпросът с Държавната агенция за младежта и спорта дали ще се дадат пари за състезателно катерене. Същевременно ще трябва да се избере този контролен съвет. тоест налага се в близките три месеца да се свика ново общо събрание. А ние днес трябва да приемем бюджета. Тоест сега да се съсредоточим върху въпроса дали трябва да се измени нещо около цифрите, заложени в бюджета.

КИРИЛ РУСЕВ: Това е бюджет, който бихме могли да го защитим в агенцията.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: АЗ смятам, че Николай Петков разсъждава много правилно. И бих предложил в тази връзка въобще да не гласуваме бюджета, а той да бъде приет на следващото общо събрание, което ще свика управителният съвет. тъй като в момента реално няма какво да гласуваме. Няма нищо договорено, няма нищо изяснено. Така или иначе вероятно ще се наложи да се свика ново общо събрание най-късно през месец март, така че предлагам тогава да утвърдим бюджета. Дотогава ще има яснота. Управителният съвет така или иначе ще предложи бюджета на Агенцията за младежта и спорта.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Има второ предложение. Моето предложение беше сега да се гласува предложеният бюджет, а общото събрание може да направи промени в бюджета. Аз съм за това да се гласува сега.

ДОРА МАРИНОВА: Подкрепям предложението на Николай Петков. Очаква се до края на седмицата да се раздадат формуляри за кандидатстване пред ДАМС. Вие трябва да кажете какво ще напишем в тях.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Мисля, че предложението да не се гласува сега бюджетът не е добро. Абсолютно несериозно е общото събрание да не приеме бюджет и утре, когато бъдат поканени хората от агенцията, да нямаме нищо. Години наред се приема такава рамка. Мисля, че е най-добре като решение да се приеме тази рамка, а може би остатъкът да се приеме извън разходите, просто този остатък да се извади. Ако няма други предложения, предлагам да гласуваме рамката на проектобюджета на Федерацията на българските алпийски клубове за 2007 година с така направената поправка.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Остатъкът да се нарече наличност към 31 декември 2007 г.

МАЛЧО МАЛЧЕВ: Когато се събирахме за учредяване на новата федерация, казах, че искаме да има прозрачност. Във връзка с тези проблеми ние сме внесли от името на новата федерация искане пред Държавната агенция за младежта и спорта бюджетът на Федерацията на българските алпийски клубове да бъде изкопиран в разходната част на състезателното катерене до изясняване на проблема на международно ниво. Казвам ви това, за да знаете, че има такъв документ и че има положително отношение по въпроса, докато не приключи изясняването на тези положения във връзка с лицензите и международния статут на състезателното катерене. Няма да бъде утвърдена тази част в бюджета на ФБАК.

ПРЕДС. ПЕТКО ТОТЕВ: Благодаря за тази информация. Аз мисля, че тя хвърля светлина върху тази дейност. Абсурдна е ситуацията, в която член на една федерация подава молба да се стопира нейното финансиране. Надявам се бъдещият управителен съвет да вземе много сериозни мерки, включително преразглеждане на членството на някои клубове. Абсурдно е клубове, които постъпват по този начин, да бъдат членове на федерацията.

Имаме процедура на гласуване. Моля, който е за така предложения бюджет на федерацията, да гласува.

Гласували: за 25, против 11, въздържали се 4.

Предложението се приема.

Благодаря за голямото търпение, което проявихте.

Давам думата за новия стар председател за заключително слово.

ОРЛИН ЧАЧАНОВСКИ: Преди това искам да споделя една идея. Ако сега не изберем контролен съвет, ще се наложи да правим втора регистрация пред съда само след два месеца.

КИРИЛ РУСЕВ: Аз благодаря на всички за присъствието. Това са хората, които са участвали досега в активния живот на това движение. По-нататък не знам дали всички ще сме тук – това е въпрос на личен израз на клубовете. Искам да ви уверя, че новият управителен съвет ще защити този бюджет, може и по-добър, и ще използва абсолютно всички законни средства, а също така положение и връзките, които имаме долу. Съжалявам, че с такива думи завършвам, но това е положението. Ние няма да спрем.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Пак ще пречите.

КИРИЛ РУСЕВ: В момента ние не пречим на никого.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Това правиш цяла година.

ПРЕДС. КИРИЛ РУСЕВ: С това нашата работа завърши. Закривам общото събрание.(Закрито в 19,30 часа)Стенограф:

(Божана Попова)ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Петко Тотев)


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF