Новини

Заседание на Управителния съвет на ФБАК, 21.11.2006 г., Спортната палата.
22 ноември 2006ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 9 от заседание на Управителния съвет на Федерацията на българските алпийски клубове, проведено на 21.11.2006 г. в Спортната палата

ПРИСЪСТВАТ: Кирил Русев, Петко Тотев, Станимир Желязков, Валери Баровски, Антон Хиджов, Тодор Тодоров, Явор Панов

ОТСЪСТВАТ: Георги Димитров, Малчо Малчев, Калин Гърбов

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Държавен и международен спортен календар на ФБАК за 2007 г.

2. РазниКирил Русев открива заседанието. Обсъждат се предложенията за прояви в държавния спортен календар. Календарът на зимните прояви е готов, остава да се уточнят няколко дати.

Във връзка с изготвяне отчета за дейността на ФБАК през 2006 г. Кирил Русев предлага:РЕШЕНИЕ № 1Комисиите към Управителния съвет на ФБАК да предоставят отчет за дейността си в срок до 30.11.2006 г.

Приема се единодушноОбсъжда се състав на мандатната комисия за насроченото Общо събрание на ФБАК на 13.01.2007 г.

Предложено е:РЕШЕНИЕ № 2Мандатна комисия за ОС на ФБАК е в състав: Станимир Желязков, Петко Тотев, Дора Маринова

Приема се единодушноКирил Русев докладва за сключеното допълнително споразумение между ДАМС и ФБАК за 10 000 лв., които са предоставени за покриване на разходите на съдийския апарат – международен и български на Европейската купа по състезателно катерене, проведена на 6-8.10.2006 г. Докладва за резултата от проверката на финансовия отчет на изразходените средства от счетоводителя на ФБАК. Средствата са разходвани в разрез със съществуващите счетоводни и финансови правила и наредби.

Предложено е:РЕШЕНИЕ № 3Управителният съвет не приема финансовия отчет на Европейската купа, предоставен от техническия ръководител на състезанието Георги Димитров поради неодобряване на отчета от счетоводството на ФБАК. Дава срок до 1.12.2006 г. за предоставяне на коректен отчет, който ще бъде предоставен за одобрение на счетоводството на ФБАК.

Приема се единодушноВъв връзка с предстоящия състезателен сезон по ледено катерене, Кирил Русев предлага:

РЕШЕНИЕ № 4

Управителният съвет одобрява за треньор на националния отбор по ледено катерене Станимир Желязков.

Приема се единодушноОбсъжда се отказа на комисията по състезателно катерене да предостави план за държавен и международен спортен календар за 2007 г. От комисиите е изисквано на два пъти представяне на спортен календар – имейли от 9.10.2006 и 19.10.2006 г.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 5Поради непредставяне на спортен календар за 2007 г. от комисията по състезателно катерене, управителния съвет възлага на Ивайло Кръстев да оглави комисията по състезателно катерене с членове: Явор Панов, Руслан Вакрилов и Минчо Петков, които да изготвят спортен календар и бюджет за 2007 г.

Приема се единодушноКирил Русев докладва за предстоящата асамблея на Международния съвет по състезателно катерене на 27.01.2006 г. във Франкфурт, Германия.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 6Управителният съвет упълномощава за делегат на асамблеята на Международния съвет по състезателно катерене на 27.01.2006 г. Кирил Русев. Разходите за пътуването в размер на 1000 лв. са за сметка на ФБАК.

Приема се единодушноДора Маринова докладва за постъпила молба за членство във ФБАК от АК “Трапезица 1957”, Велико Търново.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 7Управителният съвет ще внесе в ОС кандидатурата на АК “Трапезица 1957”, Велико Търново за членство във ФБАК.

Приема се единодушноВъв връзка с приключването на финансовата година е предложено:РЕШЕНИЕ № 8Управителният съвет възлага на Кирил Русев, Петко Тотев и Дора Маринова да направят инвентаризация на материалните активи на ФБАК.

Приема се единодушноПоради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF