Новини

Заседание на Управителния съвет на ФБАК, 16.05.2006 г.
17 май 2006ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 5 от заседание на Управителния съвет на Федерацията на българските алпийски клубове, проведено на 16.05.2006 г. в Спортната палата

ПРИСЪСТВАТ: Кирил Русев, Калин Гърбов, Петко Тотев, Явор Панов, Станимир Желязков, Георги Димитров

ОТСЪСТВАТ: Минко Занковски, Малчо Малчев, Валери Баровски, Тодор Тодоров, Антон Хиджов

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

Отчет на Световна купа по състезателно катерене, 21-23.04.2006 г. във Велико Търново
Разни.Кирил Русев открива заседанието. По т.1 дава думата на техническия директор на Световната купа Георги Димитров.

Георги Димитров дава разяснение по отчета. След като отчита приходите и разходите по обобщените групи, докладва дефицит в размер на 11205 лв. Предлага да се поиска от ДАМС покриване на дефицита.

Петко Тотев иска информация за закупените материални активи за състезанието.

Кирил Русев смята, че това, което трябва да се отчете и това, което е важно за Федерацията, е отчитането на 32 220 лв., които бяха одобрени от ДАМС за по внесения проект за финансова подкрепа. Отчета трябва да се изготви по отделните пера на проекта, внесен в ДАМС. Смята, че ФБАК е задължена към ДАМС с проекта, който е кандидатствала за финансиране. Изразява несъгласие с предложението за искане на допълнително финансиране от ДАМС, смята, че по-удачно е да се иска подкрепа за Европейската купа.

Георги Димитров смята, че трябва да се отчете целия бюджет на състезанието.

Предлага да изготви и приложи справка по изпълнението на внесения проект.

Петко Тотев смята, че трябва да се приложи и справка за привлечените материални активи.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 1Управителният съвет приема отчета за Световната купа по състезателно катерене – 21-23.04.2006 г. във Велико Търново като задължава Георги Димитров да внесе отделни справки за закупените материални активи, предоставената материална база на националния отбор, справка по изпълнението на проекта, внесен в ДАМС, справка за неразплатените задължения.

Приема се единодушноПредложено е:

РЕШЕНИЕ № 2Управителният съвет ще се обърне към ДАМС с предложение за анекс за допълнително финансиране на Световната купа.

“За” – 5,

“Против” – 1 – Кирил Русев

По 2 точка Кирил Русев докладва за постъпилото искане от фирма “Счети” за увеличаване на хонорара им за счетоводно обслужване на 130 лв. на месец.

Георги Димитров смята, че би трчбвало да се уважи.

Дора Маринова предлага да бъдат упоменати срокове за изработването на тримесечните счетоводни отчети, тъй като тези срокове се изискват от ДАМС.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 3Управителният съвет приема предложението на фирма “Счети” за увеличаване на хонорара за счетоводно обслужване на ФБАК на 130 лв. на месец, считано от 15.07.2006 г. В договора ще бъдат вписан 20 – дневен срок за изготвяне на счетоводен отчет за изтекло тримесечие.

Приема се единодушно

Кирил Русев внася предложение за признаване на неотчетените от Николай Диков пари за дневни разходи и да отпадне от списъка на подотчетните лица на ФБАК. Счита, че е коректно да има такова решение, неотчетените пари са натрупани за няколко състезания, в който Николай Диков е вземал участие, но не са му изплащани дневни разходи.Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 4Управителният съвет решава да се признаят неотчетените пари от Николай Диков за дневни разходи в състезанията, в които е взел участие и частично е отчел, и да отпадне от списъка на подотчетните лица на ФБАК.

Приема се единодушноКирил Русев докладва за решението на АК “Еделвайс”, Килифарево за монтиране на предоставената им от ФБАК изкуствена катерачна стена на открито – под изграден покрив.

Петко Тотев смята, че след като е покрита, няма да има проблеми за съхранението й. Смята, че Килифарево заслужава да имат тази стена, тъй като са основен катерачен център.

Георги Димитров подкрепя мнението на Петко Тотев, предлага да се даде разрешение чрез сключване на анекс с клуба.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 5

Да се изготви анекс към договора с АК “Еделвайс”, Килифарево за стопанисване на изкуствената катерачна стена, предоставена от ФБАК, като се задължи клуба да се изработи качествено покриване и импрегнация на стената.

Приема се единодушноКалин Гърбов докладва състава на националния отбор по състезателно катерене за Европейското първенство в Екатеринбург в края на юни.

Предлага:

РЕШЕНИЕ № 6

Управителният съвет утвърждава състава на националния отбор по състезателно катерене за Европейското първенство в Екатеринбург – Ивайло Кръстев – “Трудност”, Благовест Лазаров – “Трудност” и “Скорост”, Минчо Петков - “Трудност” и “Скорост”, Мариян Георгиев – “Боулдър”, Спасина Недялкова -“Трудност” и “Скорост”, Пламена Бакалова – “Скорост”, Петя Гърбова - “Боулдър”, резерви – Ина Джамбазова и Ивайло Радков, ръководител на отбора – Калин Гърбов.

Приема се единодушно

Георги Димитров докладва за състава на отбора, който ще вземе участие в предстоящата Европейска купа за юноши и девойки в Имст, Австрия.

Предлага:

РЕШЕНИЕ № 7

Управителният съвет утвърждава състава на отбора за Европейска купа по състезателно катерене за юноши и девойки в Имст, Австрия – Спасина Недялкова, Благовест Лазаров, Злати Марков, Никола Петров.

Приема се единодушно

Обсъждат се тарифите за поместване на рекламни банери в сайта на ФБАК.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 8

Управителният съвет утвърждава тарифа за поместване на рекламен банер в сайта на ФБАК – за 1 год. – 1200 лв., за месец – 100 лв.

Приема се единодушно

Кирил Русев предлага:

РЕШЕНИЕ № 9

Да се включи сайта highballclimbing.com в прoмотираните в сайта на ФБАК сайтове.

Приема се единодушно

Калин Гърбов докладва предложение на комисия “Състезателно катерене” за хонорар на съдиите по състезателно катерене.

Дора Маринова смята, че хонорарите са по принцип реални за такава квалифицирана работа като на съдиите – откриватели, но смята, че с оглед ограничения бюджет за ДСК би трябвало да се помисли за по-малки възнаграждения. Смята, че предложените хонори ще накарат домакини на състезания да се откажат от организиарне на състезания.

Калин Гърбов смята, че хонорарите са нормални.

Предлага:

РЕШЕНИЕ № 10

Управителният съвет утвърждава предложение на комисия “Състезателно катерене” за възнаграждение на съдиите по състезателно катерене за 2006 г. както следва:

технически делегат - Длъжноста на технически делегат се изпълнява от главния съдия, а при протести се вземат решения от главния съдия и съдията откривател.

главен съдия – 3 дена по 20 лева , както и разходите за път и нощувки

съдии откриватели:

- при състезания за мъже и жени – трудност и скорост – 200 лв/ 4 дена по 50 лв /, както и разходите за път и нощувки на един съдия.

- при състезания за мъже и жени – боулдър - 200 лв / 4 дена по 50 лв /, както и разходите за път и нощувки на един човек.

- при състезания за деца, юноши и девойки – трудност и скорост – 300 лв / 3 дена по 50 лв на 2 –ма съдии откриватели /, както и разходите за път и нощувки на двамата съдии.

- за държавните първенства - по двама съдии откриватели.

- за всички състезания организаторите осигуряват 4 помощници на съдия откривателя /може да са съдиите по осигуровка/.

Приема се единодушноГеорги Димитров предлага:

РЕШЕНИЕ № 11

Следващото заседание на Управителният съвет се насрочва за 14.06.2006 г., сряда от 18 ч. в офиса на ФБАК в Спортната палата

Приема се единодушно

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF