Новини

Заседание на Управителния съвет на ФБАК, 03.05.2006 г.
04 май 2006ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 4 от заседание на Управителния съвет на Федерацията на българските алпийски клубове, проведено на 03.05.2006 г. в Спортната палата

ПРИСЪСТВАТ: Кирил Русев, Калин Гърбов, Петко Тотев, Антон Хиджов, Явор Панов, Станимир Желязков, Георги Димитров

Михаил Станчев, Минчо Петков, Ивайло Радков, Никола Недялков

ОТСЪСТВАТ: Минко Занковски, Малчо Малчев, Валери Баровски, Тодор Тодоров

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

Приемане на финансов отчет за първото тримесечие на 2006 г.
Приемане на актуализиран бюджет на ФБАК за 2006 г.
Разни.Кирил Русев открива заседанието. По т.1 дава няма въпроси по представения отчет за I тримесечие на 2006 г.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 1Управителният съвет приема финансовия отчет за първото тримесечие на 2006 г.

Приема се единодушноПо т.2 Кирил Русев подлага на обсъждане изготвения актуализиран бюджет на ФБАК въз основа на договора, подписан с ДАМС на 25.04.06 и решенията на Общото събрание. Разпределението на парите по договор като цяло съвпада с разпределението, прието от Общото събрание. В договора и приложението към него изрично са упоменати дейностите и проявите, които се финансират. Многократно е упоменато в договора, че финансирането на дейности и прояви, нефигуриращи в приложението, ще доведе до съответни санкции. Преразпределение на отпуснатите средства се допуска само в рамките на съответните раздели на приложението – след мотивирано искане от федерацията и само след одобрение от ДАМС и след преподписване на приложението към договора.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 2Управителният съвет приема актуализиран бюджет на ФБАК за 2006 г. въз основа на договора с ДАМС за 2006 г. и решение на Общото събрание както следва:


ПРИХОДИ (ЛВ.):
Наличност на 01.01.06 5593
ДАМС 93405
Членски внос 7000
Общо
105998

РАЗХОДИ (ЛВ.):
ПО ПЕРА    ПО КОМИСИИ  
Администрация 14000   14000
Остатък на 31.12.06 6000   6000
Световна купа – В.Търново 32220   32220
Държ.спортен календар 8263

Състезателно катерене
27423
Межд.спортен календар 25489 Ски - алпинизъм 15610
Матер.-техническо обезпеч. 13940 Алпинизъм, ледено катерене

10745
Подготовка 13940    
Общо 105998   105998


Приема се единодушно

Антон Хиджов напуска заседанието поради други ангажименти.

По т.3 Кирил Русев докладва за постъпило писмо с искане на финансова подкрепа в размер на 3000 лв. от Николай Петков и Дойчин Боянов във връзка с експедиция с цел премиерен маршрут на Нанга Парбат и Хидън Пик. Имайки пред вид отговора на г-жа В. Лечева на декларацията на Общото събрание относно подпомагането на алпинизма и разглеждайки бюджета след актуализацията му, пари за този проект могат да се отделят единствено от частта МТО на комисия по алпинизъм, която е 3500 лв. Подкрепата на двама души за една голяма експедиция само с 2- 3000 лв. няма да е голям принос за самата експедиция, а с тези пари могат да се направят неща в страната, които да бъдат полезни за много хора. Дори по- адекватно би било Федерацията да подкрепи проекти на клубовете, в които членуват Николай и Дойчин, свързани с обучение на кадри. И двамата са провели през изминалата година курсове, за което наистина заслужават подкрепа в тази област.

От друга страна, смята, че с проявеното неуважение и пренебрежение към Федерацията, декларация за нежелание пред Общото събрани- проведени стойностни прояви като експедицията на К2 да се споменават в дейността на Федерацията, непубликуване и споменаване името на федерацията на всички скорошни обществени форуми, тези двама известни алпинисти не би трябвало да получат подкрепата й. С известността си и авторитета си Николай Петков и Дойчин Боянов могат и би следвало да се опитат да направят всичко възможно, името на Федерацията и дейността на клубовете, членуващи в нея да получават адеквана и достойна публичност сред българската общественост.

Дора Маринова счита, че това е наистина стойностен проект – премиерен маршрут, неизкачен от българи осемхилядник и трябва да бъде подкрепен.

Станимир Желязков изказва мнение в подкрепа на К.Русев.

Петко Тотев докладва за организираните наскоро чествания на годишнини от експедиции, организирани от Федерацията, в които не е била поканена да вземе участие, нито е уведомена. Няма публикации или изказвания, в които да се демонстрира уважение към дейността на Федерацията. Счита, че няма основания двамата алпинисти да бъдат подкрепени.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 3Управителният съвет не удовлетворява молбата за финансова подкрепа, постъпила от Николай Петков и Дойчин Боянов

“За” – 5 души

“Въздържал се” – 1 – Явор ПановКирил Русев докладва за писмата на Димитър Колешев до УС. Предлага да се организира среща – дискусия във връзка с екипирането на маршрути у нас.

Георги Димитров смята, че му е отговорено много адекватно и няма нужда от по-нататъшни дискусии.

Кирил Русев оттегля предложението си.

Дора Маринова докладва за възникнал проблем с отчитане на средства от комисия “Състезателно катерене” и дискусията във връзка с това.

Георги Димитров изказва своето недоволство от работата на Дора Маринова, счита, че проблемите на комисиите трябва да се решават вътре в тях.

Кирил Русев подчертава, че комисиите са помощни органи към УС и ако има проблем, то УС трябва да е наясно с него.

Георги Димитров предлага:РЕШЕНИЕ № 4Да се накаже Дора Маринова с удържане на 100 лв. от заплата й поради създаване на интриги в комисията по състезателно катерене.

“За” – 1 – Георги Димитров

“Против” – 4

“Въздържал се” – 1 – Калин ГърбовКирил Русев докладва за възникнало напрежение в националния отбор по състезателно катерене. Счита, че състезателите трябва да бъдат по-добре информирани за дейността на Федерацията, и подкрепата която получават от нея. Да се обърне внимание на цялостния тренировъчен процес и да има цялостна и дългосрочна визия за развитието на националните ни състезатели.

Георги Димитров предлага организране на среща на националния отбор по състезателно катерене с комисията и председателя и зам.председателя на ФБАК. Счита, че ако състезателите имат оплаквания, трябва да се докладват на председтаеля на комисията.Предлага:

РЕШЕНИЕ № 5

Управителния съвет задължава комисията по състезателно катерене да проведе среща с националния отбор, на която да присъстват и Кирил Русев и Петко Тотев. Срещата ще се състои на 10-ти май, сряда от 16 ч. в Спортната палата.

Приема се единодушно

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF