Новини

Заседание на УС на БФКА, 12.03.2024 г.
13 март 2024

Протокол № 5

от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 12.03.2024 г.

Присъстват: Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Калин Гърбов, Снежана Михайлова, Станимир Желязков
Отсъстват: Дойчин Боянов, Никола Недялков, Васил Киров


Решение N 1

Управителният съвет приема отчет за дейността за 2023 г.

“За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Калин Гърбов, Снежана Михайлова, Станимир Желязков
приема се


Решение N 2

Управителният съвет приема финансова отчет и справка за 2023 г.

“За“- Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Калин Гърбов, Снежана Михайлова, Станимир Желязков
приема се

Решение N 3

Управителният съвет утвърждава проекто – бюджет на БФКА за 2024 г.

“За“- Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Калин Гърбов, Снежана Михайлова, Станимир Желязков
приема се

Решение N 4

Управителният съвет приема Програма за развитое на спорта БФКА за 2024 г. -2028 г.

“За“- Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Калин Гърбов, Снежана Михайлова, Станимир Желязков
приема се

Решение N 5

Управителният съвет на БФКА свиква Общо събрание на членовете на сдружението на 29.03.2024 г. (петък) от 16 ч. в гр. София, бул “Васил Левски” 75, Министерство на младежта и спорта, залата на ет. 5, при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на БФКА през 2023 г.
2. Финансов отчет на БФКА за 2023 г.
3. Доклад на Контролния съвет.
4. Бюджет на БФКА за 2024 г.
5. Програма за развитие на спорта 2024 – 2028 г.
6. Освобождаване на досегашните председател и членове на управителния съвет.
7. Избор на председател и членове на управителния съвет.
8. Освобождаване на досегашните председател и членове на контролния съвет.
9. Избор на председател и членове на контролния съвет.

“За“- Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Калин Гърбов, Снежана Михайлова, Станимир Желязков

Решение N 6

Управителният съвет включва Катя Грозева в списъка с главни съдии на състезанията по катерене.

“За“- Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Калин Гърбов, Снежана Михайлова, Станимир Желязков
приема се

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF