Новини

Заседание на УС на БФКА, 25.07.2022 г.
26 юли 2022

Препис-извлечение от
Протокол № 5 / 2022 г.
от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм
25.07.2022 г.


ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Васил Киров, Дойчин Боянов, Никола Недялков (със закъснение)

ОТСЪСТВАТ: Снежана МихайловаСтанимир Желязков, Калин Гърбов

Дневен ред:

1. Клубове, отпадащи от членство в БФКА:
- КПЕС „Хемус Адвенчър“, Габрово
- СК „Ексцентрик“, София
2. Финансова справка за 1-во шестмесечие на 2022 г. и изпълнението на бюджета на БФКА.
3. Отчет за подготовката на спортистите от националния отбор.
4. Разни.


Решение № 1

Управителният съвет на БФКА констатира отпадането на КПЕС „Хемус Адвенчър“, Габрово на основание Чл.26, ал.1 и ал.2 от Устава на БФКА.

За - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Васил Киров, Дойчин Боянов
Против - няма
Въздържал се – няма
приема се


Решение № 2

Управителният съвет на БФКА констатира отпадането на СК „Ексцентрик“, София на основание Чл.26, ал. 1 и ал.2 от Устава на БФКА.

За - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Васил Киров, Дойчин Боянов
Против - няма
Въздържал се – няма
приема се

Решение № 3

Управителният съвет на БФКА приема финансова справка и за изпълнението на бюджета на БФКА за първото шестмесечие на 2022 г.

За - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Васил Киров, Дойчин Боянов
Против - няма
Въздържал се – няма
приема се

Никола Недялков се присъединява към заседанието.

Решение № 4

Управителния съвет на БФКА приема отчет за подготовката и представяне на спортистите през 1-во шестмесечие на 2022 г.

За - Петко Тотев, Николай Петков, Васил Киров, Дойчин Боянов, Никола Недялков
Против - няма
Въздържал се – Дора Маринова
приема се


Решение № 5

Управителният съвет на БФКА ще подкрепи молбата на Екатерина Осичкина (Русия) за придобиване на българско гражданство и състезава за България по ски-алпинизъм.

За - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Васил Киров, Дойчин Боянов, Никола Недялков
Против - няма
Въздържал се – няма
приема се


Решение № 6

Управителният съвет на БФКА ще инициира открита среща по въпросите на алпинизма в България, която ще се проведе в края на октомври. Точна дата, място на провеждане и програма ще бъдат уточнени и комуникирани допълнително.

За - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Васил Киров, Дойчин Боянов, Никола Недялков
Против - няма
Въздържал се – няма
приема се

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРОТОКОЛ:


/ПЕТКО ТОТЕВ/ /ДОРА МАРИНОВА/

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: КВС Банк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF