Новини

Заседание на УС на БФКА, 18.04.2022 г.
19 април 2022

Препис - извлечение
от
Протокол № 3 / 2022 г.
от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм
18.04.2022 г.


ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Калин Гърбов, Никола Недялков, Васил Киров, Станимир Желязков (със закъснение)

ОТСЪСТВАТ: Иван Геров, Тихомир Димитров, Дойчин Боянов, Снежана Михайлова


Решение № 1

УС приема финансов отчет на БФКА за 2021 г.

За - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Калин Гърбов, Никола Недялков, Васил Киров
Против - няма
Въздържал се – няма
приема се


Решение № 2

УС приема отчет за дейността на БФКА за 2021 г.

За - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Калин Гърбов, Никола Недялков, Васил Киров
Против - няма
Въздържал се – няма
приема се

Станимир Желязков се присъединява към заседанието.

По т.3

Решение № 3

УС приема бюджет на БФКА за 2022 г.

За - Петко Тотев, Николай Петков, Калин Гърбов, Никола Недялков, Васил Киров, Станимир Желязков
Против - няма
Въздържал се – Дора Маринова
приема се

Решение № 4

Управителният съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете на сдружението на 13.05.2022 г. от 16 ч. в гр. София, бул. “Васил Левски” 75, Министерство на младежта и спорта, залата на ет. 5, при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на БФКА през 2021 г.
2. Финансов отчет на БФКА за 2021 г.
3. Доклад на Контролния съвет.
4. Бюджет на БФКА за 2022 г.
5. Освобождаване на членове на управителния съвет.
6. Избор на членове на управителния съвет.

За - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Калин Гърбов, Никола Недялков, Васил Киров, Станимир Желязков
Против - няма
Въздържал се – няма
приема се


Решение № 5

УС утвърждава следните промени в спортния календар на БФКА за 2022 г.
14.05.2022 г. - ДП спортно катерене - скорост  за мъже и жени, и юноши и девойки 4-7 гр. 
04.06.2022 г. - Спортно катерене - купа “Варна” - трудност м/ж, Варна
17-18.09.2022 г. - Скално катерене - държавно първенство м/ж
08.10.2022 г. - Спортно катерене - държавно първенство - трудност ю/д 4-7 гр.+Спортно катерене купа “Варна”- скорост ю/д 4-7 гр. +Купа “Варна” - трудност и скорост - деца 1-3 гр.

За - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Калин Гърбов, Никола Недялков, Васил Киров, Станимир Желязков
Против - няма
Въздържал се – няма
приема се

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF