Новини

Алпиниада "Мальовица 2021", 17-18.07.2021 г.
11 юли 2021

Организатор:
АЛПИЙСКИ КЛУБ ЖЕЛЕЗНИК;
гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 62,
тел. 0878-464 763
akzheleznik@gmail.com


Времетраене и място на реализация
17-18.07.2021 г., Мальовишкия дял на Рила

Технически ръководител: Жеко Вътев

Цели и задачи на проявата, очаквани резултати
Целта на Алпиниада “Мальовица 2020” е провеждането на традиционен лагер със състезателен характер на любителите на скалното катерене.

Програма
16.07.21 (петък)
Пристигане и настаняване.
17:00ч. до 22:00ч - Регистриране на участниците, х. Мальовица
22:00ч. - Техническа конференция, х. Мальовица
17.07.21 (събота):
до 20:00 ч. – изкачвания.
18.07.21 (неделя):
до 17:00 ч. – изкачвания.
18.00 ч. – закриване и награждаване на призьорите, х. Мальовица

Право на участие
В Алпиниада “Мальовица 2020” участие могат да вземат всички желаещи, които отговарят на следните задължителни условия, валидни за всички без
изключение:

- имат извършен предсъстезателен медицински преглед, удостоверен с документ по образец на МЗ, подписан от лекар и подпечатан с печата на
здравното заведение – препоръчва се
- имат и представят полица за планинска застраховка;
- представят попълнена и подписана декларация за участие ;
- имат навършени 16 г. (участници на възраст 16-18 г. трябва да представят декларация за съгласие от родител!);
- разполагат с необходимата екипировка и съоръжения.

Регламент
В алпиниадата са вкючени върховe в Мальовишкия дял на Рила . Точките ще се дават за най-висока категория маршрут, за ,маршрут който е за изкуствено преминаване, но е преминато свободно, за достъп до определен масив .
Повече информация ще има на техническата конференция.
гр. Стара Загора, 09.07.21 г.

С уважение: ...........................
Боян Петков
СНЦ Алпийски клуб Железник

Прилагам декларация:

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаната/ият
..........................................................................................................,
/име, презиме, фамилия/
ЕГН:.................................................,
член на клуб ...........................................................,
гр. ...................................
като участник в Алпиниада “Мальовица 2019”


ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ:

1. Съм физически здрав и дееспособен, за което надлежно прилагам документ за извършен предсъстезателен медицински преглед по образец на МЗ, подписан от лекар и подпечатан с печата на здравното заведение.

2. Всички извършени от мен действия по време на алпиниадата ще са в съответствие със законовите изисквания за такъв вид мероприятие и указанията, получени на Техническата конференция, която ще се проведе на 16.07.21 г. на х. Мальовица:
ще следвам изцяло разрешените маршрути
ще бъда оборудван със задължителна обезопасителна екипировка и съоръжения, които отговарят на условията за сигурност при катерене
ще съобразявам поведението си с всички други изисквания, регламентирани по време на програмата.
3. Съзнавам и поемам лично отговорност за потенциалната опасност за здравето и живота ми по време на участието ми в Алпиниада “Мальовица 2020”.
4. Участието ми е изцяло доброволно, а претенциите ми в случай на инцидент няма да бъдат насочени към организатора СНЦ“АК Железник” и/или ТД“Сърнена гора”, гр. Стара Загора, а изцяло към застрахователната компания, с която имам сключена задължителната за участието ми в алпиниадата планинска застраховка.

Дата: .............................. Подпис: ..............................


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF