Новини

Общо събрание на членовете на БФКА, 14.05.2021 г.
17 май 2021

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от

Протокол № 3 / 2021 г.

от заседание на Общо събрание на Българска федерация по катерене и алпинизъм
14.05.2021 г., София

Дневен ред:

1. Отчет за дейността на БФКА през 2020 г.
2. Финансов отчет на БФКА за 2020 г.
3. Доклад на Контролния съвет.
4. Бюджет на БФКА за 2021 г.
5. Размер на членски внос в БФКА.

В 16 ч. присъстват 6 (шест) редовни делегати. Поради липса на кворум от 1/3 от членсовете на БФКА, които са 31, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание се отлага с един час.

Заседанието започва в 17:00 ч.

Редовни делегати - 10 представители на клубове - членове на БФКА: СК „Маниак“ - София, КСКЕС „Алтиус спорт“ – София, АК „Пловдив“ - Пловдив, САК „Академик“ - София, СК „Вертикален свят“ - София, КЕС „Вратица“ – Враца, АК „Трапезица 1957“ – Велико Търново, КСКА „Чумерна“ – Елена, АК „Млад дихател“ – София, СК „АлПиринСки“ - Банско.


РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание приема отчет за дейността на БФКА за 2020 г.

“За” – 10, единодушно
Приема се

РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание приема годишен финансов отчет на БФКА за 2020 г.

“За” – 10, единодушно
Приема се

В залата влиза и се регистрира представител на СК „42“ – София.

РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание приема доклад на Контролния съвет на БФКА за 2020 г.

“За” – 11, единодушно
Приема се

РЕШЕНИЕ № 4

Общото събрание приема бюджет на БФКА за 2021 г.

“За” – 10, „Против“ – няма, „Въздържал се“ – 1
Приема се

РЕШЕНИЕ № 5

Общото събрание утвърждава размер на членския внос в БФКА 350 лв.

“За” – 11, единодушно
Приема сеПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ПЕТКО ТОТЕВ/


ПРОТОКОЛ:
/ЕЛИСАВЕТА ПЪРВАНОВА/
 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF