Новини

Устройствен проект за извършване на алпийска дейност - катерене и алпинизъм на територията на Национален парк "Рила"
17 септември 2020

След дългогодишни усилия от страна на БФКА, Министерството на околната страна и водите и дирекцията на НП "Рила" утвърдиха Устройствен проект, който регламентира местата за алпинизъм, скално катерене, туристически маршрути свързани с алпийската дейност и местата за бивакуване в НП.

Съгласно сега действащия План за управление (2001-2010 г.) катеренето и алпинизма на територията на парка се извършват с утвърден проект. БФКА беше готова с документа в края на 2006 г. - https://bfka.org/news.php?id=226  Въпреки многобройните срещи и консултации с представители на дирекцията на парка и МОСВ, проектът така и не беше утвърден в следващите години, като основният мотив беше, че само след няколко години - 2009-2010 г. ще се актуализира ПУ и тогава ще бъде утвърден заедно с целия План за управление. В крайна сметка беше изготвен Проект на ПУ на НП "Рила" за 2015 - 2024 г., който още не е утвърден от МОСВ и Министерски съвет. В него фигурира актуализирания вариант на проекта на БФКА, виж стр. 423 

След поредни срещи, консултации, поправки и допълнения, последният вариант на проекта беше актуализиран от дирекцията на НП "Рила". На страницата на дирекцията на парка може да видите утвърденият от МОСВ Устройствен проект за извършване на алпийска дейност - катерене и алпинизъм на територията на НП "Рила" 
Тагове:

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF