Новини

Алпиниада "Мальовица 2020", 11-12.07.2020 г.
22 юни 2020

ПОКАНА

Времетраене и място на реализация

11-12.07.2020 г., Мальовишкия дял на Рила

ОрганизаторАК "Железник"
"ТД Сърнена гора", гр. Стара Загора
бул. “Цар Симеон Велики” 62, ТД “Сърнена гора”, гр. Стара Загора; 
тел. 0878-464 763
akzheleznik@gmail.com

Технически ръководител:
Жеко Вътев

Цели и задачи на проявата, очаквани резултати

Целта на Алпиниада “Мальовица 2020” е провеждането на традиционен лагер
със състезателен характер на любителите на скалното катерене. 

Програма
10.07.20 (петък) - Пристигане и настаняване. 
10.07.20 (петък) 17:00ч. до 22:00ч - Регистриране на участниците, х.
Мальовица
10.07.20 (петък) 22:00ч. - Техническа конференция, х. Мальовица
11.07.20 (събота): до 20:00 ч. – изкачвания.
12.07.20 (неделя): до 17:00 ч. – изкачвания.
12.07.20 (неделя): 18.00 ч. – закриване и награждаване на призьорите, х.
Мальовица

Право на участие

В Алпиниада “Мальовица 2020” участие могат да вземат всички желаещи, които
отговарят на следните задължителни условия, валидни за всички без
изключение:
- имат извършен предсъстезателен медицински преглед, удостоверен с
документ по образец на МЗ, подписан от лекар и подпечатан с печата на
здравното заведение – препоръчва се
- имат и представят полица за планинска застраховка; 
- представят попълнена и подписана  декларация за участие ;
- имат навършени 16 г. (участници на възраст 16-18 г. трябва да представят
декларация за съгласие от родител!); 
- разполагат с необходимата екипировка и съоръжения.

Регламент

В алпиниадата са вкючени върховe в Мальовишкия дял на Рила .
Точките ще се дават за най-висока категория маршрут, за ,маршрут който е за
изкуствено преминаване, но е преминато свободно, за достъп до определен
масив . 
Повече информация ще има на техническата конференция.
гр. Стара Загора,  09.06.20 г.
 
С уважение: ...........................
Боян Петков
СНЦ Алпийски клуб Железник Декларация за участие:

Декларация

Долуподписаната/ият
..........................................................................................................,
/име, презиме, фамилия/

ЕГН:.................................................,
член на клуб ...........................................................,
гр. ...................................
като участник в Алпиниада “Мальовица 2020”

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ:

1. Съм физически здрав и дееспособен, за което надлежно прилагам документ за
извършен предсъстезателен медицински преглед по образец на МЗ, подписан от лекар и
подпечатан с печата на здравното заведение.

2. Всички извършени от мен действия по време на алпиниадата ще са в съответствие
със законовите изисквания за такъв вид мероприятие и указанията, получени на
Техническата конференция, която ще се проведе на 10.07.20 г. на х. Мальовица:
 ще следвам изцяло разрешените маршрути
 ще бъда оборудван със задължителна обезопасителна екипировка и съоръжения,
които отговарят на условията за сигурност при катерене
 ще съобразявам поведението си с всички други изисквания, регламентирани по
време на програмата.
3. Съзнавам и поемам лично отговорност за потенциалната опасност за здравето и
живота ми по време на участието ми в Алпиниада “Мальовица 2020”.
4. Участието ми е изцяло доброволно, а претенциите ми в случай на инцидент няма да
бъдат насочени към организатора СНЦ“АК Железник” и/или ТД“Сърнена гора”, гр. Стара
Загора, а изцяло към застрахователната компания, с която имам сключена
задължителната за участието ми в алпиниадата планинска застраховка.

Дата: .............................. Подпис: ..............................
Тагове:

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF