Новини

Заседание на УС на БФКА, 05.03.2020 г.
06 март 2020

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 3 / 2020 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 05.03.2020 г.

ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Дойчин Боянов, Дора Маринова, Калин Гърбов, Станимир Желязков, Никола Недялков, Николай Петков (със закъснение)

ОТСЪСТВАТ: Тихомир Димитров, Мартин Маровски, Васил Киров, Янко Танчев


РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет приема отчет за дейността на БФКА през 2019 г.

„За“ - Петко Тотев, Дойчин Боянов, Дора Маринова, Калин Гърбов, Станимир Желязков, Никола Недялков
приема се

РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет приема годишен финансов отчет на БФКА за 2019 г.

„За“ - Петко Тотев, Дойчин Боянов, Дора Маринова, Калин Гърбов, Станимир Желязков, Никола Недялков
приема се

Николай Петков влиза в заседанието

РЕШЕНИЕ № 3

Управителният съвет приема бюджет на БФКА за 2020 г.

„За“ - Петко Тотев, Дойчин Боянов, Дора Маринова, Калин Гърбов, Станимир Желязков, Никола Недялков, Николай Петков
приема се


РЕШЕНИЕ № 4

Управителният съвет задължава председателя на УС в следващите договори с треньори на национален отбор да бъде записано задължение за изготвяне на план за работа, включително и финансов с националните отбори в 14-дневен срок след подписване на договор с ММС.

„За“ - Петко Тотев, Дойчин Боянов, Дора Маринова, Калин Гърбов, Никола Недялков, Николай Петков
„Въздържал се“ – Станимир Желязков
приема се

РЕШЕНИЕ № 5

Управителният съвет констатира отпадане от членство в БФКА на ТД „Чумерна“, Елена и ТД „Витоша“, София на основание Чл.14, т.1 и Чл.18, ал.1 от ЗФВС.

„За“ - Петко Тотев, Дойчин Боянов, Дора Маринова, Калин Гърбов, Станимир Желязков, Никола Недялков, Николай Петков
приема се

РЕШЕНИЕ № 6

Управителният съвет на БФКА свиква Общо събрание на членовете на сдружението на 27.03.2020 г. (петък) от 16 ч. в гр. София, бул “Васил Левски” 75, Министерство на младежта и спорта, залата на ет. 5, при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на БФКА през 2019 г.
2. Финансов отчет на БФКА за 2019 г.
3. Доклад на Контролния съвет.
4. Бюджет на БФКА за 2020 г.
5. Освобождаване на досегашните председател и членове на управителния съвет.
6. Избор на председател и членове на управителния съвет.
7. Освобождаване на досегашните председател и членове на контролния съвет.
8. Избор на председател и членове на Контролния съвет.
9. Промени в Устава на БФКА.
10. Членство на БФКА в международни спортни федерации.
11. Членски внос в БФКА – размер и срок за плащане.
12. Програма за развитие на спорта 2020 – 2024 г.

„За“ - Петко Тотев, Дойчин Боянов, Дора Маринова, Калин Гърбов, Станимир Желязков, Никола Недялков, Николай Петков
приема се


 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF