Новини

Заседание на Управителния съвет на ФБАК, 7-ми февруари 2006 г.
08 февруари 2006ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 2 от заседание на Управителния съвет на Федерацията на българските алпийски клубове, проведено на 07.02.2006 г. в Спортната палата

ПРИСЪСТВАТ: Кирил Русев, Валери Баровски, Георги Димитров, Тодор Тодоров, Калин Гърбов, Петко Тотев, Антон Хиджов

ОТСЪСТВАТ: Минко Занковски, Явор Панов, Станимир Желязков, Малчо Малчев

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

Приемане състава на комисии “Ски-алпинизъм”, “Учебно-методичен съвет”.
Разглеждане на писмо на ДАМС относно изготвяне на система от критерии и показатели за атестиране и категоризация на спортовете и промяна на Нардба № 1 за условията и реда за финансово подпомагане на дейностите на спортни организации. – изготвяне на документ.
Преглед на зимните спортни прояви и международни участия.
Разни.Кирил Русев открива заседанието. По т.1 дава думата на Тодор Тодоров

Т.Тодоров излага своето становище за състоянието на ски-алпинизма в България и работата на комисия “Ски-алпинизъм”. Счита, че комисията на практика не работи, предлага да има един отговорник.

Влиза Малчо Малчев.

Т.Тодоров – повечето организатори на състезанията по ски-алпинизъм у нас не са регистрирани по ЗЮЛНЦ и не са членове на ФБАК. Подчертава, че клубовете-членове на федерацията не развиват ски-алпинизма. Приоритет на организаторите е да направят спорта по-популярен у нас. Те са съгласни да работят по правилника за организиране на състезания по ски-алпинизъм на ФБАК. Всички са приели, че в състезанията от купа “Свободни планини” ще участват само състезатели, картотекирани в ФБАК.

П.Тотев – ФБАК има проблем да работи с организатор – физическо лице. Организатор на състезание трябва да е юридическо лице – клуб-член на ФБАК.

Т.Тодоров – хората трябва да бъдат убеждавани да правят стъпки в посока работа с ФБАК.

К.Русев – отговорността за провеждането, както за сигурността и живота на състезателите е на организаторите. ФБАК е федерацията, която отговаря за този спорт, т.е. носи отговорност за всяко проведено състезание.

П.Тотев – всички национални състезатели по ски-алпинизъм са тръгнали от ФБАК и е много тъжно ако не съзнават какво е направил ФБАК за тях.

Т.Тодоров – не ФБАК го е направил състезател

К.Гърбов смята, че може би проблема е в това, че организаторите не виждат стимул да са съмишленици с ФБАК.

М.Малчев – тревожна е тенденцията за увеличаващата се бройка на хората, които се занимават с алпинизъм и катерене, но не желаят да членуват в ФБАК.

Г.Димитров пита Т.Тодоров какво е направил, за да привлече организаторите в комисията. ФБАК е била винаги много отворена към всички организатори на състезания.

К.Русев – Тодор би трябвало да е нашия мост с организаторите. Отправя питане към Т.Тодоров за състав на комисията.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 1Състав на комисия “Ски-алпинизъм” – Тодор Тодоров – председател, Росен Босев, Свободин Димитров.

Приема се единодушноПредложено е:

РЕШЕНИЕ № 2Да се организира среща с организаторите на състезания по ски-алпинизъм до края на март.

Приема се единодушноПредложено е:

РЕШЕНИЕ № 3

Да се направи анализ на сегашното състояние на ски-алпинизма и изготви концепция за развитието му.

Приема се единодушноКирил Русев докладва предложение за състав на Учебно-методичен съвет.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 4

Състав на учебно-методичен съвет – Кирил Русев – председател, Малчо Малчев, Станимир Желязков, Калин Гърбов, Милен Виденовски, Тодор Тодоров, Милкана Русева, представител на катедра “ТАО” - очаква се да предложат кой да е член на комисията.

Приема се единодушноК.Русев докладва за проведената същия ден среща с катедра “ТАО” на НСА, на която е бил обсъден проблема с мястото на алпинизма в основните дейности на ФБАК и начините на финансирането му. Катедрата се е ангажирала с изготвяне на становище по повдигнатия проблем.

Д.Маринова прочита писмо от ДАМС относно изготвяне на система от критерии и показатели за атестиране и категоризация на спортовете и промяна на Нардба № 1 за условията и реда за финансово подпомагане на дейностите на спортни организации.

М.Малчев – в най-скоро време УС трябва да излезе със становище по писмото – с изготвени критерии и предложения относно категоризацията на спортовете.

К.Русев предлага всички от УС да участват в изработването на становището-предложение до ДАМС.

Малчо Малчев и Антон Хиджов напускат заседанието поради ангажименти.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 5

До 14.02.2006 да се изпратят в офиса предложенията на членовете на УС във връзка с писмото от ДАМС.

Приема се единодушноПо т. 3 от дневния ред К.Русев докладва за отличното класиране на нашите състезатели от нац.отбор по ледено катерене в III кръг от Световната купа в Саас Фе, Швейцария. Смята, че за успеха е допринесла работата на комисия “Алпинизъм” в последните няколко години.

Т.Тодоров докладва предложение за бюджет на комисия “Ски-алпинизъм” и конкретни суми за различните прояви през сезона. Докладва за възложените три държавни първенства на следните организатори – отборно – ТД “Осогово”, Кюстендил, индивидуално – фондация “Ски-алпинизъм”, скоростно изкачване – НСА.

Възниква дискусия по възможността да се възлага организиране на държавно първенство от фондация, която не е регистрирана като спортен клуб по смисъла на ЗФВС.

Предложено е:РЕШЕНИЕ № 6

Да се проучи възможността за сключване на договор с фондация “Ски-алпинизъм” за провеждане на държавно първенство.

Приема се единодушноПредложено е:

РЕШЕНИЕ № 7

ФБАК да изплати: 300 лв. за лагер на нац.отбор по ски-алпинизъм на 8-ми-10-ти февруари, 500 лв. – доплащане на нац.отбор по ледено катерене, 700 лв. – държавно първенство по ледено катерене, 600 лв. – държ.първенство по ски-алпинизъм – индивидулано (след проверка за възможността за сключване на договор), 3000 лв. – световно първенство по ски-алпинизъм.

Приема се единодушноГ.Димитров докладва предложение от комисия “Състезателно катерене”

Предложено е

РЕШЕНИЕ № 8

ФБАК да поеме разходите на Валери Бровски за участие в международен съдийски курс – семинар в Белгия.

Приема се единодушно.Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF