Новини

Алпиниада "Мальовица 2019", 31.08-01.09.2019 г.
23 август 2019ПОКАНА

Алпиниада Мальовица 2019

Време и място:

31.08-01.09.2019 г., Мальовишкия дял на Рила

Организатор

СНЦ АК Железник 
Сдружение ТД Сърнена гора, гр. Стара Загора
бул. “Цар Симеон Велики” 62, ТД “Сърнена гора”, гр. Стара Загора; 
тел. 0878-464 763
akzheleznik@gmail.com

Технически ръководител: Костас Канидис

Цели и задачи на проявата, очаквани резултати

Целта на Алпиниада “Мальовица 2019” е провеждането на традиционен лагер със състезателен характер на любителите на скалното катерене. 

Програма

30.08.19 (петък) - Пристигане и настаняване. 
30.08.19 (петък) 17:00ч. до 22:00ч - Регистриране на участниците, х. Мальовица
30.08.19 (петък) 22:00ч. - Техническа конференция, х. Мальовица
31.08.19 (събота): до 20:00 ч. – изкачвания.
01.09.19 (неделя): до 15:30 ч. – изкачвания.
01.09.19 (неделя): 17:00 ч. – закриване и награждаване на призьорите, х. Мальовица

Право на участие

В Алпиниада “Мальовица 2019” участие могат да вземат всички желаещи, които отговарят на следните задължителни условия, валидни за всички без изключение:

- имат извършен предсъстезателен медицински преглед, удостоверен с документ по образец на МЗ, подписан от лекар и подпечатан с печата на здравното заведение; 
- имат и представят полица за планинска застраховка; 
- представят попълнена и подписана декларация за участие;
- имат навършени 16 г. (участници на възраст 16-18 г. трябва да представят декларация за съгласие от родител!); 
- разполагат с необходимата екипировка и съоръжения.

Регламент

В алпиниадата са вкючени някой от върховете в Мальовишкия дял на Рила и не всички маршрути.
Точките ще се дават за броя въжета, най-висока категория, за въже, което е за изкуствено преминаване, но е преминато свободно, за достъп до определен връх и за премиера. 
Повече информация ще има на техническата конференция.

гр. Стара Загора,  23.08.2019 г.
 

Боян Петков
СНЦ Алпийски клуб Железник 

Всеки участник трябва да попълни следната декларация:ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаната/ият
..........................................................................................................,
/име, презиме, фамилия/
ЕГН:.................................................,
член на клуб ...........................................................,
гр. ...................................
като участник в Алпиниада “Мальовица 2019”


ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ:

1. Съм физически здрав и дееспособен, за което надлежно прилагам документ за извършен предсъстезателен медицински преглед по образец на МЗ, подписан от лекар и подпечатан с печата на здравното заведение.

2. Всички извършени от мен действия по време на алпиниадата ще са в съответствие със законовите изисквания за такъв вид мероприятие и указанията, получени на Техническата конференция, която ще се проведе на 30.08.2019 г. на х. Мальовица:
ще следвам изцяло разрешените маршрути
ще бъда оборудван със задължителна обезопасителна екипировка и съоръжения, които отговарят на условията за сигурност при катерене
ще съобразявам поведението си с всички други изисквания, регламентирани по време на програмата.
3. Съзнавам и поемам лично отговорност за потенциалната опасност за здравето и живота ми по време на участието ми в Алпиниада “Мальовица 2019”.
4. Участието ми е изцяло доброволно, а претенциите ми в случай на инцидент няма да бъдат насочени към организатора СНЦ“АК Железник” и/или ТД“Сърнена гора”, гр. Стара Загора, а изцяло към застрахователната компания, с която имам сключена задължителната за участието ми в алпиниадата планинска застраховка.

Дата: .............................. Подпис: ..............................Тагове:

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: КВС Банк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF