Новини

Заседание на УС на БФКА, 11.04.2019 г.
12 април 2019

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 5 / 2019 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 11.04.2019 г.

ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Мартин Маровски, Дойчин Боянов, Янко Танчев
Елисавета Първанова – контролен съвет

ОТСЪСТВАТ: Тихомир Димитров, Калин Гърбов, Станимир Желязков, Никола Недялков, Васил Киров

РЕШЕНИЕ № 1

УС приема отчет за дейността на БФКА за 2018 г..

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Мартин Маровски, Дойчин Боянов, Янко Танчев
приема се

РЕШЕНИЕ № 2

УС на БФКА прекратява договора на Петър Иванов за месечни средства на основание Чл.5, т.1, т.3 и т.4 от подписания договор между БФКА и състезателя.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Мартин Маровски, Дойчин Боянов, Янко Танчев
приема се

РЕШЕНИЕ № 3

УС утвърждава предложение за промяна на финансов план към Договор N РСВП 36-00-25 / 15.01.2019 г. между Министерството на младежта и спорта и БФКА.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Мартин Маровски, Дойчин Боянов, Янко Танчев
приема се

РЕШЕНИЕ № 4

УС приема актуализиран бюджет на БФКА за 2019 г.
„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Мартин Маровски, Дойчин Боянов, Янко Танчев
приема се

РЕШЕНИЕ № 5

Управителният съвет на БФКА свиква Общо събрание на членовете на сдружението на 10.05.2019 г. (петък) от 17 ч. в гр. София, бул “Васил Левски” 75, Министерство на младежта и спорта, залата на ет. 5, при следния дневен ред:

1. Приемане отчет за дейността на БФКА за 2018 г.
2. Приемане на годишен финансов отчет на БФКА за 2018 г.
3. Доклад на Контролния съвет на БФКА.
4. Приемане бюджет на БФКА за 2019 г.
5. Избор на делегат на БФКА на ОС на БТС, 15-16.06.2019 г.
6. Избор на член на Контролния съвет на БФКА.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Мартин Маровски, Дойчин Боянов, Янко Танчев
приема се

РЕШЕНИЕ № 6

УС констатира отпадане на ТД „Приста“, гр. Русе от членство в БФКА на основание Чл.26, ал. 1, т.5 и ал. 2 от Устава на БФКА.
„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Мартин Маровски, Дойчин Боянов, Янко Танчев
приема се


РЕШЕНИЕ № 7

УС приема отчет за представянето на спортистите на световно първенство по ледено катерене, 8-10-ти март в Киров, Русия и на световно първенство по ски-алпинизъм, 10-16-ти март във Виларс-сюр-Олон, Швейцария.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Мартин Маровски, Дойчин Боянов, Янко Танчев
„Въздържал се“ - Дора Маринова
приема се


РЕШЕНИЕ № 8

УС приема финансова справка на БФКА за I тримесечие.
„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Мартин Маровски, Дойчин Боянов, Янко Танчев
приема се

РЕШЕНИЕ № 9

УС утвърждава система за за класиране на клубовете – членове на БФКА за 2019 г.
„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Мартин Маровски, Дойчин Боянов, Янко Танчев
приема се 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF