Новини

Заседание на Управителния съвет на ФБАК, 23-ти януари 2006 г.
24 януари 2006ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 1 от заседание на Управителния съвет на Федерацията на българските алпийски клубове, проведено на 23.01.2006 г. в Спортната палата

ПРИСЪСТВАТ: Кирил Русев, Валери Баровски, Георги Димитров, Тодор Тодоров, Калин Гърбов, Петко Тотев

Иван Ненков, Филип Жазмути

ОТСЪСТВАТ: Минко Занковски, Явор Панов, Антон Хиджов, Станимир Желязков, Малчо Малчев

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

Свикване на Общо събрание на ФБАК. Делегатски квоти. Приемане на дневен ред.
Клубове - членове на ФБАК – актуално състояние.
Кандидатура за членство в ФБАК – спортен клуб “Железни пръсти”, София.
Изготвяне на становище на УС относно мястото на алпинизма сред основните дейности на ФБАК и неговото финансиране.
Изкуствена катерачна стена - 38 кв.м. - кандидатури за стопанисване– “Вертикал”- Пловдив, “Академик”- София, “Тангра”- Ямбол, АК “Черни Осъм”, АК “Веслец”- Враца, КАСКП “Еверест”, Карлово, СК “Академик”, Русе
Актуализиран състав на комисиите към УС на ФБАК –– доклад от председателите на комисиите.
Състав на националните отбори на РБългария по ледено катерене, ски-алпинизъм и състезателно катерене - доклад от председателите на комисиите.
Писмо “Млад Дихател” – становище на УС.
Писмо – КАСКП “Еверест”, Карлово - становище на УС.
Изплащане на хонорар на дългогодишен уредник и пазач на склада на ФБАК в Илиенци.
Разни.Кирил Русев открива заседанието. Пита има ли предложения за изменения и допълнения на дневния ред.

Дора Маринова докладва за постъпила молба от Иван Ненков за промяна в дневния ред – т.8 да бъде разгледана първа.

Няма против, приема се промяната в дневния ред.

Петко Тотев разяснява, че за момента ФБАК няма механизъм, по който да финансира проявата, организирана от клуб “Млад дихател”. Разяснява какво подпомага ДАМС - участие в световни и европейски първенства, подготвителните лагери на националните отбори за тях и материално-техническо обезпечаване, провеждането на държавни първенства. В срещите със служители на ДАМС и на защитата на бюджета се подчертава, че ДАМС не финансира, а подпомага дейността на федерациите. ФБАК като спортна федерация се подпомага за спортна дейност. Затова и УС предприема инициатива за изясняване на статута на алпинизма като спорт и защитатаването му пред ДАМС като спорт – със съответното финансиране.

Иван Ненков смята, че ако ФБАК подкрепя само елитните експедиции, както е записано в Правилника за подпомагане на дейността на алпийските клубове по внесени от тях проекти, ще загуби подготвителния етап, основата.

Петко Тотев – много е важно всички клубове да разберат, че основната работа е в клубовете.

Тодор Тодоров –да се използва ресурса на ФБАК да се среща с подходящите хора в ДАМС.

Влиза Никола Недялков.

Кирил Русев предлага решение – ФБАК няма в момента ресурсда финансира проявата на клуб “Млад дихател”. Но понеже това е част от подготовката за експедиция К2, да се разглежда като част от проекта за експедиция К2, който ще бъде внесен в ДАМС за извънбюджетно финансиране.

Влиза Явор Панов.

Кирил Русев пита дали УС има правото да предлага на ОС промяна в състава на УС.

Валери Баровски смята, че щом няма оставка от член на УС, той не може да бъде предложен за освобождаване.

Георги Димитров предлага клубовете – членове на ФБАК да плащат членски внос една минимална работна заплата и да имат по един глас в ОС.

Дора Маринова – членския внос се определя от ОС.

Петко Тотев – предложението на Георги се е обсъждало вече на ОС и не е било прието. Предлага квотите за предстоящето ОС да се запазят като на последното ОС, а именно – 3-10 членове – 1 делегат, 11-19 членове-2 делегати, 20-29 членове – 3 делегати и т.н.

Кирил Русев смята, че трябва да се направи значителна разлика между кубовете само с няколко членове и предлага следните квоти за ОС – 1-9 членове – 1 делегат, 10-19 членове – 3 делегати, 20-29 членове – 4 делегати, 30-35 членове – 5 делегати и т.н.

Подлага се на гласуване предложението на Петко Тотев.

“За” – 1 – Петко Тотев, “Против” – 6

Подлага се на гласуване предложението на Кирил Русев.

“За” – 6, “Въздържал се” – 1 – Петко Тотев

Прието е:

РЕШЕНИЕ № 1

Делегатските квоти за Общото събрание на ФБАК са както следва: 1-9 индивидуални членове – 1 делегат, 10-19 членове – 3 делегати, 20-29 членове – 4 делегати, 30-35 членове – 5 делегати и т.н.Иван Ненков запитва докога е мандата на този УС.

Георги Димитров – до 28.02.2007 г.

Обсъждат се възможните дати за провеждане на ОС, съобразени с достъпа до залата на 5 ет. в сградата на ДАМС.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 2УС на ФБАК свиква Общо събрание на членовете на сдружението на 01.04.2006 г. в 10 ч. в София, Държавна агенция за младежта и спорта, бул “Васил Левски” 75, залата на ет.5, при следния дневен ред:

Отчет за дейността на сдружението през 2005 г. и финансов отчет.
Приемане на бюджет за 2006 г.
Приемане на нови членове на ФБАК
Становище на ОС относно мястото на алпинизма сред основните дейности на ФБАК и неговото финансиране.

Приема се единодушноПо т. 2 от дневния ред Кирил Русев докладва актуалното състояние на клубовете – членове на ФБАК – 44 клуба и 590 членове.

По т.3 от дневния ред Дора Маринова докладва за кандидатурата на спортен клуб “Железни пръсти”, София за членство в ФБАК. Всички документи са налице и изрядни.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 3

УС предлага на ОС да приеме спортен клуб”Железни пръсти” за член на ФБАК.

Приема се единодушноПо т.4 от дневния ред - Кирил Русев е изпратил до членовете на УС дискусионна рамка. Смята, че трябва да се излезе със становище до ДАМС, в което да се защити алпинизмът като спорт и по този начин да се осигури неговото финансиране в рамките на подписваните ежегодни договори за финасиране на ФБАК от ДАМС. Трябва да се спре с практиката алпинизма да се финансира извънбюджетно, неговото място като спорт е в бюджета на ФБАК. Предлага да се потърси среща с катедра “ТАО и Ски” към НСА - да се обсъди проблема и да се потърси тяхната помощ при изготвяне на становище пред ДАМС, с което да се защити алпинизма като спорт и неговото регламентирано финансиране.

Петко Тотев докладва за участието си вече в три защити на бюджета на ФБАК – с Иван Масларов, Николай Панайотов и Кирил Русев и опитите алпинизмът да бъде финансиран в рамките на бюджета. Но винаги е било отхвърляно това предложение и винаги се е търсело извънбюджетно финасиране, което е много по-несигурно. Предлага да се потърси помощта на клубовете за становище за защита пред ДАМС на алпинизма и неговото финансиране.

Иван Ненков изразява мнение, че при това несигурно финансиране на алпинизма много хора ще се оттеглят членството си в ФБАК.

Петко Тотев –тези хора трябва да знаят кой екипира туровете, по които катерят.

Предлага УС да се обърне към клубовете за изготвяне на становище за мястото на алпинизма в дейността на ФБАК, които да се обобщят и на ОС да се излезе с едно общо становище, което да бъде внесено в ДАМС.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 4

УС се обръща към членовете на ФБАК с молба до 15-ти март за изготвяне на становища за мястото на алпинизма в дейността на ФБАК.

Приема се единодушно

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 5

УС задължава председателя и председателя на комисия “Алпинизъм” да проведат среща с катедра “ТАО и Ски” за изготвяне на становище относно мястото на алпинизма сред основните дейности на ФБАК и неговото финансиране.

Приема се единодушноПо т.5 –Георги Димитров докладва, че комисията по състезателно катерене не се е събирала на заседание да обсъжда новите кандидатури, постъпили за разпределение 38 кв.м. изкуствена стена. Изразява мнение, че двата клуба, получили стени – “Академик”-София и “Тангра”-Ямбол не трябва да получават стената. В Пловдив засега не развиват състезателно катерене, за Черни Осъм няма информация къде ще поставят стената.

Валери Баровски докладва, че там строят бетонна стена.

Никола Недялков – оспорва условията, които са изброени в договора за стопансиване на стените. Смята, че е много високо изискването от 20 членове на клуб. Същото е мнението на АТК “Казанлък” и “Еверест” – Карлово. Смятат, че разпределението от преди две години е по-удачно.

Г.Д-ов – клубът в Русе имат вече 30 кв.м. и тази ще бъде поставена там. Имат потенциал за развитие, вече са правили състезания и смята, че те имат най-удачната кандидатура. Поели са ангажимент за членската маса.

Валери Баровски – в провинцията е много трудно с членския внос, хората са ,ного бедни.

Никола Недялков-голям проблем е членския внос, ние имахме идея с другия клуб от Казанлък да се договорим за общо стопанисване, но не стана.

Тодор Тодоров напуска заседанието поради ангажименти.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 6

УС предоставя 38 кв.м. изкуствена катерачна стена за стопанисване на АК “Академик” – Русе при изложените в договора условия и му дава срок до края на април да я монтира. В случай че не се спази този срок стената да се предостави на КАСКП “Еверест” – Карлово.

Приема се единодушноПо т. 6 от дневния ред П.Тотев докладва състава на комисия “Сигурност, екипиране, екология”. Докладва, че списъкът е отворен и всеки, който иска да вземе участие в комисията, няма да му бъде отказано.

Предложено е:РЕШЕНИЕ № 7

УС приема актуализирания състав на комисия “Сигурност, екипиране, екология” – Петко Тотев, Михаил Станчев, Явор Панов, Станимир Желязков, Мартин Маровски, Милкана Русева, Теодор Кисимов, Калин Гърбов, Кирил Русев.

Приема се единодушноГ.Д-ов докладва актуализирания състав на комисия “Състезателно катерене” и също уточнява, че списъка е отворен за всички, желаещи да вземат участие в комисията.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 8

УС приема актуализирания състав на комисия “Състезателно катерене” –Георги Димитров, Валери Баровски, Явор Панов, Калин Гърбов, Георги Любомиров, Ивайло Кръстев, Димитър Павлов, Милен Видиновски и разширения състав на националния отбор по състезателно катерене.

Приема се единодушноПоради отсъствието на председателите на комисии “Алпинизъм” и “Ски-алпинизъм” и молба от Кирил Русев е предложено:РЕШЕНИЕ № 9

УС задължава предедателите на комисии “Алпинизъм”, “Ски-алпинизъм” и Учебно – методичния състав да предоставят актуализиран състав на комисиите до края 27-ми януари.

Приема се единодушноПо т. 9 от дневния ред е предложено:РЕШЕНИЕ № 10

УС приема становище по писмо на КАСКП “Еверест”.

Приема се единодушноПетко Тотев докладва във връзка със своето предложение за изплащане на хонорар на Горчо – дългогодишен уредник и пазач на склада на ФБАК в Илиенци. Той е работил през цялото време без хонорар и смята, че ФБАК трябва да му изплати поне 150 лв.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 11

УС приема да се изплати 150 лв. хонорар на Горчо.

Приема се единодушноКирил Русев докладва за състава на нац.отбор по ледено катерене, който ще вземе участие в Световна купа по ледено катерене в Саас Фе, Швейцария на 3-4 февруари.

Петко Тотев докладва, че състава е определен въз основа на класирания в състезанията в държавния и международен спортен календар през последните две години.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 12

УС приема състава на националния отбор за участие в Световна купа по ледено катерен в Саас Фе – Орлин Колов, Станимир Желязков, Емил Борисов, Минчо Петков, Тихомир Димитров.

Приема се единодушноПетко Тотев предлага да се подпомогнат двата държавни алпийски сбора – зимен и летен с по 500 лв, въпреки че няма финасиране от ДАМС. Световната купа в Швейцария беше приета за финасиране от ДАМС, както и предстоящето държавно първенство по ски-алпинизъм – отборно в Кюстендил.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 13

УС приема да се подпомогнат следните прояви – държавен зимен алпийски сбор – 500 лв, Световна купа по ледено катерене – 3000 лв, държавно първенство по ски-алпинизъм – отборно – 600 лв.

Приема се единодушноПоради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF