Новини

На 23-ти януари 2006 г. от 18 ч. в офиса на ФБАК ще се проведе заседание на управителния съвет на ФБАК.
19 януари 2006Свикване на Общо събрание на ФБАК. Делегатски квоти. Приемане на дневен ред.
Клубове - членове на ФБАК – актуално състояние.
Кандидатура за членство в ФБАК – спортен клуб “Железни пръсти”, София.
Изготвяне на становище на УС относно мястото на алпинизма сред основните дейности на ФБАК и неговото финансиране.
Изкуствена катерачна стена - 38 кв.м. - кандидатури за стопанисване– “Вертикал”- Пловдив, “Академик”- София, “Тангра”- Ямбол, АК “Черни Осъм”, АК “Веслец”- Враца, КАСКП “Еверест”, Карлово
Актуализиран състав на комисиите към УС на ФБАК –– доклад от председателите на комисиите.
Състав на националните отбори на РБългария по ледено катерене, ски-алпинизъм и състезателно катерене - доклад от председателите на комисиите.
Писмо “Млад Дихател” – становище на УС.
Писмо – КАСКП “Еверест”, Карлово - становище на УС.
Хонорар на дългогодишния уредник на склада на ФБАК в Илиенци.
Разни.София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF