Новини

Заседание на Управителния съвет на ФБАК, 8-ми ноември 2005 г.
09 ноември 2005ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 11 от заседание на Управителния съвет на Федерацията на българските алпийски клубове, проведено на 08.11.2005 г. в Спортната палата

ПРИСЪСТВАТ: Кирил Русев, Валери Баровски, Георги Димитров, Тодор Тодоров, Калин Гърбов, Станимир Желязков, Петко Тотев, Антон Хиджов

Николай ПанайотовОТСЪСТВАТ: Минко Занковски, Малчо Малчев, Явор Панов

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:Разглеждане на проект-бюджет, държавен и международен спортен календар на ФБАК за 2006 г.
РазниКирил Русев открива заседанието.

Георги Димитров докладва проекто – бюджета, държавен и международен спортен календар на комисия «Състезателно катерене»

Антох Хиджов напуска заседанието поради други ангажименти.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 1Управителният съвет приема проекто – бюджет, държавен и международен спортен календар на комисия “Състезателно катерене”

Приема се единодушноТодор Тодоров докладва проекто – бюджета, държавен и международен спортен календар на комисия «Ски-алпинизъм»

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 2Управителният съвет приема проекто – бюджет, държавен и международен спортен календар на комисия “Ски-алпинизъм”

Приема се единодушноТодор Тодоров напуска заседанието поради други ангажименти.

Станимир Желязков докладва проекто – бюджета, държавен и международен спортен календар на комисия «Алпинизъм»Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 3

Управителният съвет приема проекто – бюджет, държавен и международен спортен календар на комисия “Алпинизъм”. Възлага на председателя на комисията да изготви проект за изграждане на ледена кула на Мальовица.

Приема се единодушно

Дора Маринова докладва за покана за участие в общо събрание на БТС.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 4

Управителният съвет решава делегат на Общото събрание на БТС на 26.11.2005 г. да бъде Кирил Русев. Приема се единодушноГеорги Димитров докладва за случай на участие в международно състезание без да са представени необходимите документи и разрешения.

Предлага:

РЕШЕНИЕ № 5Всички участия в международни състезания се одобряват от Председателя на ФБАК след представяне на необходимите документи – застраховка, нотариално заверено разрешение за напускане границите на РБългария от родителите на деца, ненавършили 16 год, писмено уведомление кой е водач на отбора.

Приема се единодушноПоради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF