Новини

Заседание на УС на БФКА, 12.04.2017 г.
13 април 2017

ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 3 / 2017 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 12.04.2017 г.

ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Калин Гърбов, Никола Недялков, Мартин Маровски, Тихомир Димитров, Васил Киров

Елисавета Първанова, Антони Митев, Димитър Тотков, Петър Бангеев, Десислава Димова, Йоана Недялкова

ОТСЪСТВАТ: Станимир Желязков, Дойчин Боянов, Янко Танчев


РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет приема отчет за дейността на БФКА за 2016 г.

„За“ - 7 – единодушно
приема се

Влиза Васил Киров.
Тихомир Димитров напуска заседанието.

РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет приема бюджет на БФКА за 2017 г.

„За“ - 6 – Петко Тотев, Николай Петков, Калин Гърбов, Никола Недялков, Мартин Маровски, Васил Киров
„Против“ - 1 – Дора Маринова
приема се

РЕШЕНИЕ № 3

Управителният съвет свиква общо събрание на БФКА на 27.04.2017 г. от 17 ч. в София, бул. Васил Левски 75, Министерство на младежта и спорта, залата на 5-ти етаж.

„За“ - 5 – Петко Тотев, Николай Петков, Калин Гърбов, Никола Недялков, Дора Маринова
„Въздържал се“ - 2 – Васил Киров, Мартин Маровски
приема се

РЕШЕНИЕ № 4

Дневен ред на общо събрание на БФКА на 27.04.2017 г.:
1. Отчет за дейността на БФКА през 2016 г.
2. Финансов отчет на БФКА за 2016 г.
3. Доклад на Контролния съвет.
4. Бюджет на БФКА за 2017 г.

„За“ - 7 – единодушно
приема се

РЕШЕНИЕ № 5

Управителният съвет приема финансов отчет на БФКА за I-во тримесечие на 2017 г.

„За“ - 6 – Петко Тотев, Николай Петков, Калин Гърбов, Никола Недялков, Мартин Маровски, Дора Маринова
„Против“ - 1 – Васил Киров
приема се

РЕШЕНИЕ № 6

Управителният съвет приема отчет за подготовката на спортистите за I-во тримесечие на 2017 г.

„За“ - 6 – Петко Тотев, Николай Петков, Калин Гърбов, Никола Недялков, Мартин Маровски, Дора Маринова
„Против“ - 1 – Васил Киров
приема се

РЕШЕНИЕ № 7

Управителният съвет констатира отпадане от членство в БФКА на СК „АлПиринСки“, гр. Банско на основание Чл.26, ал.1, т. 5 и ал.2 от Устава на БФКА.

„За“ - 7 – единодушно
приема се

РЕШЕНИЕ № 8

Състезатели, картотекирани на СК „АлПиринСки“, гр. Банско за 2017 г. ще бъдат допуснати за участие в състезания след заплащане на дължимите стартови такси от състезанията в сезон 2016/2017 г.

„За“ - 7 – единодушно
приема се

РЕШЕНИЕ № 9

Управителният съвет уважава молбата на СК „Диамант“, гр. Карлово за отлагане на заплащането на членския внос до 31.05.2017 г.

„За“ - 7 – единодушно
приема се

РЕШЕНИЕ № 10

Управителният съвет избира Дора Маринова за делегат на ОС на БТС на 22.04.2017 г.

„За“ - 7 – единодушно
приема се

РЕШЕНИЕ № 11
Управителният издига кандидатурата на Дора Маринова за член на УС на БТС.

„За“ - 7 – единодушно
приема се

Никола Недялков напуска заседанието.

РЕШЕНИЕ № 12

Управителният съвет приема актуализиран Правилник за провеждане на състезания по спортно катерене.

„За“ - 5 – Петко Тотев, Калин Гърбов, Мартин Маровски, Дора Маринова, Васил Киров
„Въздържал се“ - 1 – Николай Петков
приема се

РЕШЕНИЕ № 13

Управителният издига утвърждава следните оправомощен съдийски апарат за състезания по спортно катерене:
- главен съдия: Калин Гърбов, Станимир Желязков, Никола Недялков, Георги Пенев, Ивайло Радков, Милен Видиновски, Калоян Добрев, Снежана Михайлова, Антони Митев, Дора Маринова
- съдия – откривател: Калин Гърбов, Станимир Желязков, Георги Пенев, Ивайло Радков, Милен Видиновски, Калоян Добрев, Антони Митев, Бойко Лалов, Мартин Пенков, Емилиян Колевски, Васил Цветков

„За“ - 6 – единодушно
приема се


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF