Новини

Общо събрание на членовете на БФКА, 22.04.2016 г.
25 април 2016

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ
ПРОТОКОЛ

От заседание на Общо събрание на Българска федерация по алпинизъм
22.04.2016 г., София


Дневен ред:

1. Отчет за дейността на БФКА през 2015г.
2. Финансов отчет на БФКА за 2015г.
3. Доклад на Контролния съвет.
4. Бюджет на БФКА за 2016г.
5. Промени в Устава на БФКА.
6. Членски внос в БФКА – размер и срок за плащане.
7. Освобождаване на досегашните председател и членове на управителния съвет.
8. Избор на председател и членове на управителния съвет.
9. Освобождаване на досегашните председател и членове на контролния съвет.
10. Избор на председател и членове на Контролния съвет.

Обявено начало: 16ч. Поради липса на кворум (присъстващи 12 човека) и основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 11 от Устава на БФКА Общото събрание се отлага с един час.
Заседанието беше открито в 17:00 ч. с 21 присъстващи членове.

По т.1 от дневния ред

РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание приема отчет за дейността на БФКА за 2015 г.

“За” – 21, “Против” – няма, “Въздържал се” – няма, Приема се


По т.2 от дневния ред

РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание приема финансов отчет на БФКА за 2015 г.

“За” – 21, “Против” – няма, “Въздържал се” – няма, Приема се


По т.3 от дневния ред

РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание приема доклад на Контролния съвет на БФКА за 2015 г.

“За” – 21, “Против” – няма, “Въздържал се” – няма, Приема се

Влиза нов делегат, с което кворума е 22 делегати.


По т.4 от дневния ред

РЕШЕНИЕ № 4

Общото събрание приема в предложения бюджет на БФКА за 2016 г. да се прехвърлят 5хил.лв. от ски-алпинизма в спортното катерене.

“За” – 4, “Против” – 16, “Въздържал се” – 3, Не се приема

РЕШЕНИЕ № 5

Общото събрание приема бюджет на БФКА за 2016 г.

“За” – 22, “Против” – няма, “Въздържал се” – няма, Приема се


По т.5 от дневния ред

Предложения от Управителния съвет за промяна в Устава на БФКА.

Предложение:

Чл.10.(1) Общото събрание се състои от делегати на клубовете-членове на федерацията, избрани с решение на техния управителен орган.
Да бъде променен така:
Чл.10.(1) Общото събрание се състои от представители на клубовете-членове на федерацията.

“За” – 18, “Против” – 1, “Въздържал се” – 3, Приема се

Предложение:

Чл.11. Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на федерацията. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и делегати да се явят.

Да бъде променен така:

Чл.11. Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от 1/3 (една трета) от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и представители на членовете да се явят.

“За” – 18, “Против” – 3, “Въздържал се” – 1, Приема се

Предложение:

Чл.12 (3) Поканата трябва да бъде писмена и да е получена от всеки член на Федерацията най-малко 14 дни преди провеждането на Общото събрание. Връчването трябва да стане срещу подпис, или с препоръчано писмо с обратна разписка, или по друг начин, който категорично установява получаването й. Ако член е променил адреса си и не е уведомил за това Управителния съвет, счита се, че поканата, изпратена на стария му адрес е редовно връчена. Ако са нарушени изискванията на настоящия член, но въпреки това нередовно поканеният член на сдружението се е явил на Общото събрание, счита се, че същото е редовно свикано.

Да бъде променен така:
Чл.12 (3) Поканата се отправя до всеки член на посочен от него електронен адрес (или чрез куриер до адреса на управление, в случай, че членът няма електронна поща), като се изпраща до всеки от членовете и се обявява на интернет страницата на сдружението най-малко 14 дни преди датата на провеждане на събранието. В случай, че някой от членовете промени посочения преди това електронен адрес или адреса си на управление (случаите, в които няма електронна поща) и не уведоми Управителния съвет в срок до 3 дни от настъпването на новите обстоятелства, ще се счита, че той е редовно уведомен, ако поканата е била изпратена при условията на изр. 1 на стария електронен адрес (адрес на управление).

“За” – 20, “Против” – 1, “Въздържал се” – 1, Приема се

Предложение:

Чл.13. (1) Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите делегати, освен ако в закона или устава е предвидено друго.
Да бъде променен така:
Чл.13. (1) Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите представители, освен ако в закона или устава е предвидено друго.

“За” – 22, “Против” – няма, “Въздържал се” – няма, Приема се

Предложение:

Чл.13. (2) Решенията по чл.15, ал.1, т. т.1 и 6 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите делегати.
Да бъде променен така:
Чл.13. (2) Решенията по чл. 14, ал. 1, т., т. 1 и 6 от настоящия Устав се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите представители.

“За” – 22, “Против” – няма, “Въздържал се” – няма, Приема се

Предложение:

Чл.13. (2) Решенията по чл.15, ал.1, т. т.1 и 6 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите делегати.
Да бъде променен така:
Чл.13. (2) Решенията по чл. 14, ал. 1, т., т. 1 и 6 от настоящия Устав се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите представители.

“За” – 22, “Против” – няма, “Въздържал се” – няма, Приема се

Предложение:

Чл.14. (1) 4. приема и изключва членове;
Да бъде променен така:
Чл.14. (1) 4. (Отм. ОС, 22.04.2016г.)

“За” – 21, “Против” – няма, “Въздържал се” – 1, Приема се

Предложение:

Чл.16. (1) Управителният съвет се състои най-малко от девет лица, които се избират за срок от три години. За негови членове могат да бъдат избирани и лица, които не членуват в клубовете-членове на федерацията.
Да бъде променен така:
Чл.16. (1) Управителният съвет се състои най-малко от девет лица, които се избират за срок от четири години. За негови членове могат да бъдат избирани и лица, които не членуват в клубовете-членове на федерацията.

“За” – 20, “Против” – 2, “Въздържал се” – няма, Приема се

Предложение:

Чл.17. т.13. (Нова – съгл. решение на ОС, 12.04.2013г.) приема членове на сдружението.
Да бъде променен така:
Чл.17. т.13. (Нова – съгл. решение на ОС, 12.04.2013г., изм. ОС 22.04.2016г.) приема и изключва членове на сдружението, както и констатира отпадането на членове при условията на чл.26, ал.1, т.5.

“За” – 21, “Против” – 0, “Въздържал се” – 1, Приема се

Предложение:

Чл.23. По решение на управителния съвет могат да се създават комисии като помощни органи на федерацията, които не са юридически лица и осъществяват дейността си в съответствие с настоящия устав и правилник, приет от общото събрание.
Да бъде променен така:
Чл.23. По решение на управителния съвет могат да се създават комисии като помощни органи на федерацията, които не са юридически лица и осъществяват дейността си в съответствие с настоящия устав и с правилник, приет от управителния съвет.

“За” – 19, “Против” – 1, “Въздържал се” – 1, Приема се

Предложение:

Чл.24. (3) Молбата за приемане се разглежда на първото заседание на Oбщото събрание след постъпването й в управителния съвет. Членството се придобива от датата на решението на Oбщото събрание
Да бъде променен така:
Чл.24. (3) Молбата за приемане се разглежда на първото заседание на Управителния съвет след постъпването й. Членството се придобива от датата на решението на Управителния съвет.

“За” – 21, “Против” – 1, “Въздържал се” – няма, Приема се

Предложение:

Чл.24. (4) Общото събрание избира за почетни членове известни спортисти и деятели, които имат значителен принос към развитието на алпийските и спортни дейности на федерацията. Почетните членове не дължат членски внос.
Да бъде променен така:
Чл.24. (4) Общото събрание избира за почетни членове известни спортисти и деятели, сдружения на ветерани – спортисти, които имат значителен принос към развитието на алпийските и спортни дейности на федерацията. Почетните членове не дължат членски внос.

“За” – 21, “Против” – 1, “Въздържал се” – няма, Приема се

Предложение:

Чл.26.(1) 3. при прекратяване дейността на юридическото лице;
Да бъде променен така:
Чл.26.(1) 3. при прекратяване дейността на юридическото лице – член на федерацията;

“За” – 22, “Против” – няма, “Въздържал се” – няма, Приема се

Предложение:

Чл.26.(1) 3. при прекратяване дейността на юридическото лице;
Да бъде променен така:
Чл.26.(1) 3. при прекратяване дейността на юридическото лице – член на федерацията;

“За” – 22, “Против” – няма, “Въздържал се” – няма, Приема се

Предложение:

Чл.26.(1) 4. при изключване по предложение на Управителния съвет и с решение на Общото събрание;
Да бъде променен така:
Чл.26.(1) 4. при изключване от Управителния съвет, когато е налице поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо;

“За” – 19, “Против” – няма, “Въздържал се” – 3, Приема се

Предложение:

Чл.26.(1) 5. при неплащане на членски внос за една календарна година.
Да бъде променен така:
Чл.26.(1) 5. при отпадане поради неплащане на членски внос за една календарна година.

“За” – 22, “Против” – няма, “Въздържал се” – няма, Приема се

Предложение:

Нова алинея в Чл.26:
Чл.26.(4) (Нова – съгл. решение на ОС, 22.04.2016г.) Изключването на членове от управителния съвет може да бъде обжалвано пред общото събрание.

“За” – 22, “Против” – няма, “Въздържал се” – няма, Приема се

По т.6 от дневния ред

РЕШЕНИЕ № 6

Общото събрание решава членски внос в БФКА за 2016г. да е в размер на 360лв.

“За” – 21, “Против” – 1, “Въздържал се” – няма, Приема се


РЕШЕНИЕ № 7

Общото събрание решава членски внос в БФКА от 2017г. да е в размер на 360лв.

“За” – 16, “Против” – 4, “Въздържал се” – 1, Приема се


РЕШЕНИЕ № 8

Общото събрание решава срок за заплащане на членския внос в БФКА от 2017г. да е до 31-ви март на съответната година.

“За” – 21, “Против” – няма, “Въздържал се” – 1, Приема се


По т.7 от дневния ред

Процедурно предложение – освобождаване на контролен съвет да бъде гласувано в тази точка от дневния ред. Приема се единодушно


РЕШЕНИЕ № 9

Общото събрание на БФКА освобождава досегашните председател и членове на управителния съвет на БФКА.

“За” – 22, “Против” – няма, “Въздържал се” – няма, Приема се


РЕШЕНИЕ № 10

Общото събрание на БФКА освобождава досегашните председател и членове на контролния съвет на БФКА.

“За” – 22, “Против” – няма, “Въздържал се” – няма, Приема се

По т.8 от дневния ред

За избор на председател на управителния съвет - процедура по гласуване с бюлетина с двама кандидати:
1. Петко Петков Тотев
2. Кирил Руменов Русев

Гласували: 21 делегати, от тях за Петко Тотев – 20, за Кирил Русев - 1

За председател на управителния съвет на БФКА е избран Петко Тотев.

РЕШЕНИЕ № 11

Общото събрание на БФКА решава управителния съвет да се състои от 11 души.

“За” – 18, “Против” – 2, “Въздържал се” – 1, Приема се

Предложени са следните кандидатури за членове на управителния съвет на БФКА по реда на постъпване): Николай Петков, Дойчин Боянов, Станимир Желязков, Калин Гърбов, Дора Маринова, Никола Недялков, Тихомир Димитров, Янко Танчев, Мария Георгиева, Васил Киров, Калоян Добрев, Мартин Маровски, Николай Панайотов, Слави Асенов, Елисавета Първанова.

Процедура за избор на 10 членове на управителния съвет на БФКА - бюлетината е с 15 кандидати, подредени по номера по реда на постъпване.
От 21 редовни бюлетини резултатът е:
1. Николай Петков – 20 гласа
2. Дойчин Боянов – 20 гласа
3. Калин Гърбов – 18 гласа
4. Дора Маринова - 18 гласа
5. Станимир Желязков – 17 гласа
6. Тихомир Димитров – 13 гласа
7. Мартин Маровски – 13 гласа
8. Васил Киров – 12 гласа
9. Никола Недялков – 11 гласа
10. Янко Танчев – 11 гласа
11. Елисавета Първанова – 11 гласа
12. Мария Георгиева – 10 гласа
13. Николай Панайотов – 9 гласа
14. Калоян Добрев – 8 гласа
15. Слави Асенов – 4 гласа

Избрани са следните членове на управителния съвет на БФКА:
Николай Петков
Дойчин Боянов
Калин Гърбов
Дора Маринова
Станимир Желязков
Тихомир Димитров
Мартин Маровски
Васил Киров

Поради равенство в получените гласове при следващите 3-ма кандидати – Никола Недялков, Янко Танчев, Елисавета Първанова, се налага да се проведе допълнителен избор за 2-ма членове на управителния съвет.

Процедура за избор на 2-ма членове на управителния съвет на БФКА. Бюлетината е с 3 кандидати, подредени по номера по реда на постъпване.

От 18 редовни бюлетини резултатът е:
Никола Недялков – 12 гласа
Янко Танчев – 12 гласа
Елисавета Първанова – 7 гласа

Избрани са следните членове на управителния съвет на БФКА:
Никола Недялков
Янко Танчев

По т.10 от дневния ред

РЕШЕНИЕ № 12

Общото събрание избира за председател на контролния съвет на БФКА Елисавета Първанова.

“За” – 16, “Против” – няма, “Въздържал се” – няма, Приема се


РЕШЕНИЕ № 13

Общото събрание избира за член на контролния съвет на БФКА Боян Петров.

“За” – 14, “Против” – 1, “Въздържал се” – 1, Приема се


РЕШЕНИЕ № 14

Общото събрание избира за член на контролния съвет на БФКА Мария Георгиева.

“За” – 16, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0, Приема се


Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ПЕТКО ТОТЕВ/


ПРОТОКОЛ:
/ЕЛИСАВЕТА ПЪРВАНОВА/ 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF